Vol 2, No 4 (December 1981): Acta Pharmacologica Sinica

Original Articles

Evidences for possible existence of a “soman receptor” in earthworm dorsal muscle   Pages (217-221)
Ting-chong Zhou, Jian-qun Zhou
Action of soman on earthworm and its dorsal muscle   Pages (221-223)
Jian-jun Zhou, Ting-chong Zhou
Blocking effects of cycleanine dimethobromide on nerve ganglia and neuromuscular junctions   Pages (223-226)
Ying-qing Lu, Duan-zheng Xu, Yu-kang Mao, Xiang Wei, Zao-chen Yang
Interaction of seven 3-methyl fentanyl compounds with cerebroside sulfate   Pages (226-230)
De-he Zhou, Zhi-yi Li, Chong-hu Ni, Zhi-qiang Chi
Relevance of dopaminergic system to the catalepsy induced by tetrahydroberberine   Pages (230-234)
Xiao-li Wang, Geng-xin Hong, Guo-zhang Jin
Effects of tetrandrine on experimental arrhythmias   Pages (235-237)
Jun Ke, Shi-ai Weng, Gui-qing Zhang, Yu-hua Yang, Jin-kui Wang, Run-fang Fu
Effect of tetramethylpyrazine on experimental thrombosis formation   Pages (238-240)
Wei-ti Yin, Juan-ru Meng, Jin-yang Liu, Hong Li
Effect of indirubin on hemopoietic cell production   Pages (241-244)
Jing-hua Wan, Yu-chu You, Jing-xian Mi, Hong-guang Ying
Effect of ATP on cell agglutination of experimental tumors   Pages (245-248)
Zu-wu Wang, Pei-qin Chou
Effects of 10-hydroxycamptothecin on cAMP and cGMP levels in hepatoma and liver tissue of mice   Pages (248-252)
Jin-long Yang, Jia-xian Han, Zu-ming Shen, Bin Xu
Effect of harringtonine and its allied alkaloids on DNA synthesis in mice bearing leukemias P388, L615 and normal mice   Pages (252-256)
Yu-ting Xu, Chong-zhi Du
Effects of various antitumor agents on intracerebrally inoculated ehrlich ascites carcinoma in mice   Pages (256-261)
Jin-xu Zhou, Geng-hua He, Li-xian Tao, Bin Xu
Analysis on exfoliated cells in human semen after oral administrations of gossypol acetic acid   Pages (262-266)
Qi-xian Shi, Jin-xian Qiu, Guo-yi Zhang
Distribution and excretion of [35S]NaHSO3-andrographolide by autoradiography   Pages (266-269)
Shou-peng Zhu, Bao-an Kang
Immunological activity of bagasse polysaccharides   Pages (269-275)
Yun-fang Jin, Hui-zhen Liang, Cui-yu Cao, Zu-wu Wang, Rong-sheng Shu, Xiao-yu Li
Effect of praziquantel on nucleic acid synthesis in schistosoma japonicum   Pages (275-280)
Shu-hua Xiao, Cui-ying Wang, Pei-ying Jiao, Yue-gui Yu
Hypoglycemic effect and toxicity of eleutherococcus senticosus following acute and chronic administration in mice   Pages (281-285)
Philip J Medon, Emmanuel B Thompson, Norman R Farnsworth
Histological changes of litomosoids carinii in cotton rats treated with furapyrimidone   Pages (285-288)
Yuan-qing Yang, Hui-zhong Yang, Yu-xin Xu, Yu-rui Xi