Editorial Board

Editor-in-Chief


Associate Editors

Guan-hua Du (Beijing)

Dayue Duan (Reno)

Meiyu Geng (Shanghai)

Ming-wei Wang (Shanghai)

Jie Wu (Phoenix)

Eric Huaqiang Xu (Shanghai)

Bao-feng Yang (Harbin)

Qiang Yu (Shanghai)

Jian-ping Zuo (Shanghai)


Members of Editorial Board

Dongsheng Cai (Bronx)

Guo-qiang Chen (Shanghai)

Hong-zhuan Chen (Shanghai)

Jian-guo Chen (Wuhan)

Kai-xian Chen (Shanghai)

Zhong Chen (Hangzhou)

Chi-Hin Cho (Hong Kong)

Thomas Efferth (Mainz)

Sai-jun Fan (Tianjin)

Yue Feng (Atlanta)

Xin-yuan Guan (Hong Kong)

De-an Guo (Shanghai)

Gang Hu (Nanjing)

Yu Huang (Hong Kong)

Zhi-li Huang (Shanghai)

Dong-Soon Im (Seoul)

Hua-liang Jiang (Shanghai)

Ah-Ng Tony Kong (Piscataway)

David D Ku (Birmingham)

Yok-Lam Kwong (Hong Kong)

Ying Leng (Shanghai)

Chuan Li (Shanghai)

Xiao-hui Li (Chongqing)

Xue-jun Li (Beijing)

Chang-seng Liang (Boston)

Duan-fang Liao (Hengyang)

Ge Lin (Hong Kong)

Chang-xiao Liu (Tianjin)

Jing-gen Liu (Shanghai)

Shu-wen Liu (Guangzhou)

Yi-jia Lou (Hangzhou)

Yan-ai Mei (Shanghai)

Ze-hong Miao (Shanghai)

Qi-bing Mei (Xi-an)

Ling-hua Meng (Shanghai)

Chao-yu Miao (Shanghai)

Peter Mohler (Columbus)

Markus Paulmichl (Salzburg)

Jos F van PELT (Leuven)

Zheng-hong Qin (Suzhou)

Jin Ren (Shanghai)

Jun Ren (Shanghai)

Lei-ming Ren (Shijiazhuang)

Jing-kang Shen (Shanghai)

Xu Shen (Shanghai)

Jian-guo Song (Shanghai)

Ding-feng Su (Shanghai)

Feng-yan Sun (Shanghai)

Long-sheng Song (Iowa City)

Hong-shuo Sun (Toronto)

Paul M Vanhoutte (Hong Kong)

Alexei Verkhratsky (Manchester)

Feng-Sheng Wang (Kaohsiung)

Guang-ji Wang (Nanjing)

Hai Wang (Beijing)

Hong Wang (Philadelphia)

Hui Wang (Shanghai)

Ming-Hai Wang (Amarillo)

Xiao-liang Wang (Beijing)

Xander HT Wehrens (Houston)

Wei Wei (Hefei)

Hartmut Wekerle (Martinsried)

Chun-fu Wu (Shenyang)

Guangyu Wu (Augusta)

Lei Xi (Richmond)

Yaguang Xi (New Orleans)

Xin Xie (Shanghai)

Bo Yang (Hangzhou)

Burton B Yang (Toronto)

Huang-tian Yang (Shanghai)

Takao Yamori (Tokyo)

Jin-Ming Yang (Hershey)

De-quan Ye (Macau)

Wing-Ho Yung (Hong Kong)

Hai-yan Zhang (Shanghai)

Yong-xiang Zhang (Beijing)

You-yi Zhang (Beijing)

Zhen-lin Zhang (Shanghai)

Jia-jun Zhao (Ji-nan)

Xue-chu Zhen (Suzhou)

Ming-hao Zheng (Nedlands)

Qing-shan Zheng (Shanghai)

Hong-hao Zhou (Changsha)

Jun Zhou (Tianjin)

Yi-zhun Zhu (Macau)

Zhenping Zhu (Boston)

Ming-hui Zou (Oklahoma)