CN 31-1347/R
ISSN 1671-4083
EISSN 1745-7254

2017 Impact Factor 3.562*
53/171 Chemistry, Multidisciplinary
63/261 Pharmacology & Pharmacy

Editor-in-Chief:
Jian Ding

*2018 Journal Citation Reports® Science Edition

Society Resources

SIMM
ZGYLXH

Publishing Information

Acta Pharmacologica Sinica is published by SPRINGER NATURE

SPRINGER NATURE

Membership

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics.

COPE

Article

mTORC2 facilitates endothelial cell senescence by suppressing Nrf2 expression via the Akt/GSK-3β/C/EBPα signaling pathway
Han-wei Yang, Hui-ling Hong, Wen-wei Luo, Chun-mei Dai, Xin-yi Chen, Lu-ping Wang, Qian Li, Zi-qing Li, Pei-qing Liu, Zhuo-ming Li
Activation of natural killer T cells contributes to triptolide-induced liver injury in mice
Xin-zhi Wang, Ru-feng Xue, Shen-ye Zhang, Ya-ting Zheng, Lu-yong Zhang, Zhen-zhou Jiang
Salvianolic acid A attenuates kidney injury and inflammation by inhibiting NF-κB and p38 MAPK signaling pathways in 5/6 nephrectomized rats
Hong-feng Zhang, Yan-li Wang, Cheng Gao, Yan-ting Gu, Jian Huang, Jin-hui Wang, Jia-hong Wang, Zhou Zhang
18β-Glycyrrhetinic acid protects against alphanaphthylisothiocyanate- induced cholestasis through activation of the Sirt1/FXR signaling pathway
Shou-yan Wu, Shi-chao Cui, Le Wang, Yi-ting Zhang, Xiao-xia Yan, Heng-lei Lu, Guo-zhen Xing, Jin Ren, Li-kun Gong
Aescin-induced reactive oxygen species play a pro-survival role in human cancer cells via ATM/AMPK/ULK1-mediated autophagy
Bin Li, Guo-liang Wu, Wei Dai, Gang Wang, Hao-yuan Su, Xue-ping Shen, Rui Zhan, Jia-ming Xie, Zhong Wang, Zheng-hong Qin, Quan-gen Gao, Gen-hai Shen
Modified citrus pectin inhibited bladder tumor growth through downregulation of galectin-3
Tian Fang, Dan-dan Liu, He-ming Ning, Dan Liu, Jing-ya Sun, Xiao-jing Huang, Yu Dong, Mei-yu Geng, Shi-feng Yun, Jun Yan, Rui-min Huang
MNK1 inhibitor CGP57380 overcomes mTOR inhibitor-induced activation of eIF4E: the mechanism of synergic killing of human T-ALL cells
Xian-bo Huang, Chun-mei Yang, Qing-mei Han, Xiu-jin Ye, Wen Lei, Wen-bin Qian
Identification, structure modification, and characterization of potential small-molecule SGK3 inhibitors with novel scaffolds
Grace Qun Gong, Ke Wang, Xin-Chuan Dai, Yan Zhou, Rajesh Basnet, Yi Chen, De-Hua Yang, Woo-Jeong Lee, Christina Maree Buchanan, Jack Urquhart Flanagan, Peter Robin Shepherd, Ying Chen, Ming-Wei Wang
Anti-influenza effect and action mechanisms of the chemical constituent gallocatechin-7-gallate from Pithecellobium clypearia Benth
Chao Li, Lv-jie Xu, Wen-wen Lian, Xiao-cong Pang, Hao Jia, Ai-lin Liu, Guan-hua Du
Metabolism, pharmacokinetics, and hepatic disposition of xanthones and saponins on Zhimu treatments for exploratively interpreting the discrepancy between the herbal safety and timosaponin A3-induced hepatotoxicity
Yang Xie, Xu Zhou, Hu Pe, Ming-cang Che, Zhao-lin Sun, Ya-ru Xue, Xiao-ting Tian, Cheng-gang Huang
Human pharmacokinetics of ginkgo terpene lactones and impact of carboxylation in blood on their platelet-activating factor antagonistic activity
Xin-wei Liu, Jun-ling Yang, Wei Niu, Wei-wei Jia, Olajide E. Olaleye, Qi Wen, Xiao-na Duan, Yü-hong Huang, Feng-qing Wang, Fei-fei Du, Chen-chun Zhong, Yan-fen Li, Fang Xu, Qi Gao, Li Li, Chuan Li

Below are the latest Acta Pharmacologica Sinica articles published online ahead of print publication.

Currently no content available!