CN 31-1347/R
ISSN 1671-4083
EISSN 1745-7254


Editor-in-Chief

Jian Ding


2023 Impact Factor 6.9*

15/354 Pharmacology & Pharmacy (Q1)

47/230 Chemistry, Multidisciplinary (Q1)


*2023 Journal Citation Reports® Science Edition

Society Resources

SIMM
ZGYLXH

Publishing Information

Acta Pharmacologica Sinica is published by SPRINGER NATURE

SPRINGER NATURE

Membership

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics.

COPE

Review Article

GPCRs involved in metabolic diseases: pharmacotherapeutic development updates
Cheng Jin, Hui Chen, Li Xie, Yuan Zhou, Li-li Liu, Jian Wu
Transforming growth factor-β receptors: versatile mechanisms of ligand activation Open
Zheng-Jie Chia, Ying-nan Cao, Peter J. Little, Danielle Kamato

Article

Vagus nerve stimulation as a promising neuroprotection for ischemic stroke via α7nAchR-dependent inactivation of microglial NLRP3 inflammasome
Xiao-mei Xia, Yu Duan, Yue-ping Wang, Rui-xue Han, Yin-feng Dong, Si-yuan Jiang, Yu Zheng, Chen Qiao, Lei Cao, Xiao Lu, Ming Lu
The marine-derived compound TAG alleviates Parkinson’s disease by restoring RUBCN-mediated lipid metabolism homeostasis
Pei Yang, Yang Liu, Zhi-wu Tong, Qian-hui Huang, Xia-hong Xie, Shi-yu Mao, Jian-hua Ding, Ming Lu, Ren-xiang Tan, Gang Hu
Small-molecule caspase-1 inhibitor CZL80 terminates refractory status epilepticus via inhibition of glutamatergic transmission
Fei Wang, Yu Wang, Qing-yang Zhang, Ke-yu Hu, Ying-jie Song, Lin Yang, Fan Fei, Ceng-lin Xu, Sun-liang Cui, Ye-ping Ruan, Yi Wang, Zhong Chen
Disfunction of dorsal raphe nucleus-hippocampus serotonergic-HTR3 transmission results in anxiety phenotype of Neuroplastin 65-deficient mice
Jie Cheng, Ling Chen, Ya-ni Zheng, Juan Liu, Lei Zhang, Xiao-ming Zhang, Liang Huang, Qiong-lan Yuan
Indoxyl sulphate-TNFα axis mediates uremic encephalopathy in rodent acute kidney injury
Ling Jiang, Xue-ying Sun, Si-qian Wang, Yan-lin Liu, Ling-jue Lu, Wen-han Wu, Hao Zhi, Zhong-yan Wang, Xiao-dong Liu, Li Liu
Acetylcytidine modification of Amotl1 by N-acetyltransferase 10 contributes to cardiac fibrotic expansion in mice after myocardial infarction
Xiu-xiu Wang, Yi-ming Zhao, Qian-yun Zhang, Jing-xuan Zhao, Dao-hong Yin, Zi-zhen Zhang, Xiao-yan Jin, Shuai-nan Li, Hao-yu Ji, Hong-yang Chen, Xiao-fei Guo, Yang Yu, Wen-ya Ma, Hong Yan, Han Li, Qi-meng Ou-Yang, Zhen-wei Pan, Hai-hai Liang, Ning Wang, Wei Chen, Ben-zhi Cai, Yu Liu
Decreasing mitochondrial fission ameliorates HIF-1α-dependent pathological retinal angiogenesis
Shu-qi Huang, Kai-xiang Cao, Cai-ling Wang, Pei-ling Chen, Yi-xin Chen, Yu-ting Zhang, Shi-hui Yu, Zai-xia Bai, Shuai Guo, Mu-xi Liao, Qiao-wen Li, Guo-qi Zhang, Jun He, Yi-ming Xu
Notoginsenoside R1 promotes Lgr5+ stem cell and epithelium renovation in colitis mice via activating Wnt/β-Catenin signaling Open
Zhi-lun Yu, Rui-yang Gao, Cheng Lv, Xiao-long Geng, Yi-jing Ren, Jing Zhang, Jun-yu Ren, Hao Wang, Fang-bin Ai, Zi-yi Wang, Bei-bei Zhang, Dong-hui Liu, Bei Yue, Zheng-tao Wang, Wei Dou
GPR41 deficiency aggravates type 1 diabetes in streptozotocin-treated mice by promoting dendritic cell maturation
Jia-hong Li, Ming Zhang, Zhao-di Zhang, Xiao-hua Pan, Li-long Pan, Jia Sun
ROCK1 inhibition improves wound healing in diabetes via RIPK4/AMPK pathway
Tianru Huyan, Lu Fan, Zhong-yuan Zheng, Jing-hui Zhao, Zhen-ru Han, Pin Wu, Qun Ma, Ya-qin Du, Yun-di Shi, Chun-yan Gu, Xue-jun Li, Wen-hui Wang, Long Zhang, Lu Tie
Radiofrequency radiation reshapes tumor immune microenvironment into antitumor phenotype in pulmonary metastatic melanoma by inducing active transformation of tumor-infiltrating CD8+ T and NK cells Open
Jia-zheng Jiao, Yang Zhang, Wen-juan Zhang, Min-di He, Meng Meng, Tao Liu, Qin-long Ma, Ya Xu, Peng Gao, Chun-hai Chen, Lei Zhang, Hui-feng Pi, Ping Deng, Yong-zhong Wu, Zhou Zhou, Zheng-ping Yu, You-cai Deng, Yong-hui Lu
Clobetasol propionate, a Nrf-2 inhibitor, sensitizes human lung cancer cells to radiation-induced killing via mitochondrial ROS-dependent ferroptosis
Archita Rai, Raghavendra S. Patwardhan, Sundarraj Jayakumar, Pradnya Pachpatil, Dhruv Das, Girish Ch. Panigrahi, Vikram Gota, Sejal Patwardhan, Santosh K. Sandur
Parkin deficiency promotes liver cancer metastasis by TMEFF1 transcription activation via TGF-β/Smad2/3 pathway
Qi Su, Jing-jing Wang, Jia-yan Ren, Qing Wu, Kun Chen, Kai-hui Tu, Yu Zhang, Sze Wei Leong, Ammar Sarwar, Xu Han, Mi Zhang, Wei-feng Dai, Yan-min Zhang

Below are the latest Acta Pharmacologica Sinica articles published online ahead of print publication.

Review Article


Article