CN 31-1347/R
ISSN 1671-4083
EISSN 1745-7254


Editor-in-Chief

Jian Ding


2018 Impact Factor 4.010*
49/172 Chemistry, Multidisciplinary
53/267 Pharmacology & Pharmacy


*2019 Journal Citation Reports® Science Edition

Society Resources

SIMM
ZGYLXH

Publishing Information

Acta Pharmacologica Sinica is published by SPRINGER NATURE

SPRINGER NATURE

Membership

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics.

COPE

Article

Discovery of aryl sulfonamide-selective Nav1.7 inhibitors with a highly hydrophobic ethanoanthracene core
Jin-tao Wang, Yue-ming Zheng, Yue-ting Chen, Min Gu, Zhao-bing Gao, Fa-jun Nan
Propofol affects mouse embryonic fibroblast survival and proliferation in vitro via ATG5- and calcium-dependent regulation of autophagy
Zhen-dong Xu, Yong Wang, Ge Liang, Zhi-qiang Liu, Wu-hua Ma, Charleen T Chu, Hua-feng Wei
α1-AR overactivation induces cardiac inflammation through NLRP3 inflammasome activation
Jun-zhou Xin, Ji-min Wu, Guo-min Hu, Hui-jun Gu, Ye-nan Feng, Shuai-xing Wang, Wen-wen Cong, Ming-zhe Li, Wen-li Xu, Yao Song, Han Xiao, You-yi Zhang, Li Wang
Kanglexin, a novel anthraquinone compound, protects against myocardial ischemic injury in mice by suppressing NLRP3 and pyroptosis
Yu Bian, Xin Li, Ping Pang, Xue-ling Hu, Shu-ting Yu, Yi-ning Liu, Xin Li, Ning Wang, Jin-hui Wang, Wei Xiao, Wei-jie Du, Bao-feng Yang
23,24-Dihydrocucurbitacin B promotes lipid clearance by dual transcriptional regulation of LDLR and PCSK9
Hui-hui Li, Jun Li, Xian-jing Zhang, Jiao-meng Li, Cong Xi, Wen-qiong Wang, You-li Lu, Li-jiang Xuan
WZ66, a novel acetyl-CoA carboxylase inhibitor, alleviates nonalcoholic steatohepatitis (NASH) in mice
Ying-sheng Gao, Min-yi Qian, Qiang-qiang Wei, Xu-bin Duan, Shi-lei Wang, Hai-yang Hu, Jun Liu, Chu-yue Pan, Shuo-quan Zhang, Lian-wen Qi, Jin-pei Zhou, Hui-bin Zhang, Li-rui Wang
A new recombinant MS-superoxide dismutase alleviates 5-fluorouracil-induced intestinal mucositis in mice
Xiao-xia Yan, Hai-long Li, Yi-ting Zhang, Shou-yan Wu, Heng-lei Lu, Xiao-lu Yu, Fan-guo Meng, Jian-hua Sun, Li-kun Gong
A novel compound AB38b attenuates oxidative stress and ECM protein accumulation in kidneys of diabetic mice through modulation of Keap1/Nrf2 signaling
Lei Du, Lei Wang, Bo Wang, Jin Wang, Meng Hao, Yi-bing Chen, Xi-zhi Li, Yuan Li, Yan-fei Jiang, Cheng-cheng Li, Hao Yang, Xiao-ke Gu, Xiao-xing Yin, Qian Lu
Asiatic acid prevents renal fibrosis in UUO rats via promoting the production of 15d-PGJ2, an endogenous ligand of PPAR-γ
Zhi-hao Zhang, Jun-qiu He, Ying-yong Zhao, Hua-chao Chen, Ning-hua Tan
Uncarboxylated osteocalcin ameliorates hepatic glucose and lipid metabolism in KKAy mice via activating insulin signaling pathway
Xiao-lin Zhang, Ya-nan Wang, Lu-yao Ma, Zhong-sheng Liu, Fei Ye, Jian-hong Yang
RNF6 promotes myeloma cell proliferation and survival by inducing glucocorticoid receptor polyubiquitination
Ying Ren, Xin Xu, Chen-yu Mao, Kun-kun Han, Yu-jia Xu, Bi-yin Cao, Zu-bin Zhang, Gautam Sethi, Xiao-wen Tang, Xin-liang Mao
Xanthatin induces glioma cell apoptosis and inhibits tumor growth via activating endoplasmic reticulum stress-dependent CHOP pathway
Yu-yang Ma, Ze-min Di, Qing Cao, Wen-shuang Xu, Si-xing Bi, Ji-shuang Yu, Yu-jun Shen, Yong-qiang Yu, Yu-xian Shen, Li-jie Feng
Discovery and biological evaluation of N-(3-(7-((2-methoxy-4- (4-methylpiperazin-1-yl)phenyl)amino)-4-methyl-2-oxo-2H- pyrimido[4,5-d][1,3]oxazin-1(4H)-yl)phenyl)acrylamide as potent Bruton’s tyrosine kinase inhibitors
Meng-zhen Lai, Pei-ran Song, Dou Dou, Yan-yan Diao, Lin-jiang Tong, Tao Zhang, Hua Xie, Hong-lin Li, Jian Ding
Discovery and characterization of natural products as novel indoleamine 2,3-dioxygenase 1 inhibitors through high-throughput screening
Wei Guo, Sheng Yao, Pu Sun, Tian-biao Yang, Chun-ping Tang, Ming-yue Zheng, Yang Ye, Ling-hua Meng
Associating 197 Chinese herbal medicine with drug targets and diseases using the similarity ensemble approach
Shuo Gu, Lu-hua Lai

Below are the latest Acta Pharmacologica Sinica articles published online ahead of print publication.

Currently no content available!