Contact Us

Editorial Office of Acta Pharmacologica Sinica

Editorial Director

Min-shu WU (mswu@simm.ac.cn)

Editors

Hua ZHANG ()

Jia XU (jiaxu@simm.ac.cn)

Juan HUANG (huangjuan@simm.ac.cn)

Qian-rong ZHU (qrzhu@simm.ac.cn)

Address

Acta Pharmacologica Sinica

Add: 294 Tai-Yuan Road, Shanghai 200031, China

Phn: 86-21-5492-2821. Fax: 86-21-5492-2823

E-mail:  aps@simm.ac.cn