Vol 3, No 3 (September 1982): Acta Pharmacologica Sinica

Original Articles

Effects of 3 anesthetics on enkephalins contents in different brain areas of rats   Pages (145-147)
Yuan-xiang Zhu, Jia-jin Chen, Ya-qin Jin, Chang-lin Lu, Bao-cheng Lin, He-nian Zhu, De-lin Wu, Guang-cai He, Yi-xin Lu
Effect of fentanyl on midbrain units and its antagonism by naloxone in rabbits   Pages (147-150)
Chun-an Wang, Yan-hua Yang, Yi-zhang Chen
Analgesia by injection of morphine and antagonism of electro-acupuncture analgesia by injection of naloxone into septal area of rabbits   Pages (150-154)
Wan-ying Mo, Yue-iang Chou, Gen-nian Wang
Effect of electro-acupuncture on neurons of midbrain periaqueductal gray sensitive to morphine and 5-HT in rabbits   Pages (154-159)
Jie-shi Cheng, Shu-pei Ou, Xiao-pin He
Tolerance to 5-HT and its implication in electro-acupuncture tolerance and morphine tolerance   Pages (159-163)
Si-jia Li, Jian Tang, Ji-sheng Han
Analgesic, antispastic and sedative effects of skimmianine   Pages (163-165)
Zhi-qing Chang, Shu-ling Wang, Chang-yuan Hao, Feng Liu, Chun-fu Bian, Jin-ming Chen
Radioimmunoassay for acetylcholin   Pages (166-169)
Zhong-qi Bao, Shi-gan Ling, Fang-mei Liu, Guang-yuan Wang, Ling Li
Neural mechanism of bronchospasmolytic effect of sophocarpine hydrobromide   Pages (169-171)
Ying-qu Li, Dan-fan Yao, Sheng-liang Yu, Jian-xin Wang, Cun-ren Liu, Yu Cheng
Effect of anti-arrhythmic drug changrolin on fast and slow response potentials of myocardial cell of rats   Pages (172-175)
Zhen-Yuan Li
Effects of tetrandrine on inotropic and toxic actions of cardiac glycosides and its relation to extracellular calcium   Pages (175-178)
Yi-yue Chen, Da-chao Fang, Fu-hua Lu
Action of dauricine on aortic strips   Pages (178-182)
Shu-hua Chen, Chong-jia Hu
Effects of changrolin and pyracrine phosphate on ATPase of rabbit heart sarcolemma   Pages (183-185)
En-hong Chen, Zeng-hong Tu, Hui-hua Yang, Wei-wei Wu
CaCl2-ACh induced atrial fibrillation (flutter) in mice   Pages (185-188)
Zi-yan Zhao, Yan-mim Guo
Antifertility effect of pseudolaric acid B   Pages (188-192)
Wei-chen Wang, Rong-fa Lu, Shi-xing Zhao, Ya-zhen Zhu
Biochemical mechanism of radioprotection by diethyllipoamide   Pages (193-196)
Shou-xuan Xia, Bei-fen Shen, Hui-ying Xu, Fu-sheng Shen, Hui-sheng Mao
Metabolism of [14C]permethrin in rats studied by liquid scintillation counting   Pages (197-199)
Shou-peng Zhu, Chong-dao Wang, Xian-hua Gao, Qin-hua Lao
Exponential infusion and its pharmacokinetics   Pages (199-204)
Sheng-kai Huang, Xu Meng
Effect of Astragalus polysaccharides on ribonucleic acid metabolism of spleen and liver cells of mice   Pages (204-207)
Dao-Yuan Wang, Wei-yi Yang
Effect in vitro of metabolized praziquantel on Schistosoma japonicum   Pages (208-210)
Pei-lin Shen, Xie-ming Qian, Yan-ping Zhang, Jian-man Xu, Jia-fu Ye
Antimalarial activities of 2,4-diamino-6-[(4-chlorobenzyl)-N-methyl-amino] quinazoline and its salts   Pages (210-213)
Zu-rui Dai, Yu-tang Li, Lin Chen, Jian-zhang Gong, Guang-yun Li, Gen-di Chen, De-fu Shen, Zhi-min Xin, Xiu-ping Zhang
Selective retention of 147Pm in liver and its injurious effect in early stage   Pages (214-215)
Shou-peng Zhu, Ji-he Zhang