Vol 5, No 3 (September 1984): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Effect of soman on cholinesterase activity and acetylcholine content of earthworm dorsal muscle Pages(145-146)
Yun-fang REN, Dao-shan JIN, Ting-chong ZHOU
Effects of 4 convulsants and their anticonvulsants on GABA and glutamic acid contents in cerebellum of rats the rat cerebellum Pages(147-150)
Yun-fang REN, Dao-shan JIN, Ting-chong ZHOU
Analgesic effect of morphine injected into habenula, nucleus accumbens or amygdala of rabbits Pages(150-153)
Zhong-fu ZHOU, Yu-ting XUAN, Ji-sheng HAN
Analgesic activity and toxicity of potent analgesics, ohmefentanyl and mefentanyl Pages(153-158)
Zhong-ming HUANG, Jie ZHOU, Xin-jian CHEN, Wei-jun ZHENG, Hong-ping ZHANG, Zhi-iang CHI, Zheng-guan LI, Wen-le CHEN
Relationship between analgesic activity and opiate receptor binding affinity of 5 derivatives of 3-aza-bicyclo(3,3,1)nonanes Pages(158-163)
Da-yuan WANG, Zhi-qiang CHI
Fluorescence characteristics of lysine and arginine residues in venom of Naja naja atra Pages(164-165)
Shi-gui ZHOU, Shu-yan LI, Rui-ji LI, Xiao-ping FU, Yan-de ZHAO
Effect of anisodine and other cholinergic drugs on conditioned response of the hippocampal theta rhythm in rabbits Pages(166-170)
Yi-fan HAN, Xian-yu CHEN
Effect of scopolamine on action potential of myocardial cell of guinea pig Pages(170-173)
Zhen-yuan LI
Anti-arrhythmic effect of changrolin combined with nicotinamide in experimental arrhythmia Pages(173-177)
Chong-gang GU, Wei-zhou CHEN, Yue-li DONG, Guang-sheng DING
Effect of nicotinamide on atrioventricular conduction in rabbits Pages(177-181)
Wen-zhen JIN, Chen-min ZHOU, Ke-jin ZHANG
Cardiac and hemodynamic actions effect of total saponins of Panax notoginseng Pages(181-185)
Jia-dong WANG, Jun-xiu CHEN
Ilexonin a promoted euglobulin lysis and inhibited platelets aggregations of guinea pig’s plasma Pages(185-187)
Gui-de LIU, Zhi-jun HU, Chun-ning ZHONG
Effect of 3,4-dihydroxyacetophenone on rabbit platelet function Pages(187-192)
Zhong WANG, Hai-quan GAO, Yan AN, Guo-qiang ZHU, Zhi-ming YANG
Fractionation of venom from Vipera russelli siamensis and the effects of their components on blood coagulation Pages(192-195)
Xiao-guang YANG, Jia-zeng LI, Jin-xia GUAN, Yan-de ZHAO
Embryotoxicity and teratogenicity of fluorocarbon emulsion in rats Pages(195-198)
Bao-zhen ZHONG, Qi-ni TANG, Xiang-feng ZHOU, Sheng-nian ZHANG, Yi-qiu QIN, Pei-jun XIN, Miao-xia XU, Ju-fang SHEN, Bing-sheng WANG
Parathyroid hormone fragments relax guinea pig trachea in vitro Pages(198-201)
Ying-ju YAN, May C M YANG, Alexander D KENNY, Peter K T PANG
A screening method for tissue schizontocides with Plasmodium yoelii Pages(201-206)
Bao-ruo SHOA, Xiu-yu YE, Hao ZHENG
Filaricidal effect of 4 (5-nitrofuryl-2)-methylene amino compounds Pages(207-211)
Yu-rui XI, Yu-xin XU, Jin-hua NIE, Min YAN, Zhen ZHANG
Effect of 10-hydroxycamptothecin on nuclear RNA polymerase activity in hepatoma cells in mice Pages(211-213)
Yi-he LING, Wei-juan YU, Bin XU
Retention of [75Se]selenomethionine in rats studied by whole body counting Pages(214-215)
Shou-peng ZHU, Chong-dao WANG, Guo-lin WANG, Xian-hua GAO