Vol 2, No 2 (June 1981): Acta Pharmacologica Sinica

Original Articles

Parabola bioassays in the comparison of drug effects   Pages (73-78)
Duan-zheng Xu
Central inhibitory effect of scopolamine and its adrenergic antagonistic activity   Pages (78-81)
Chun-fu Bian, Shi-ming Duan
Analgesic actions and local anesthetic activity of 3-acetylaconitine hydrobromide   Pages (82-84)
Xi-can Tang, Jie Feng
The blocking action of anabasin on the neuromuscular junction   Pages (84-88)
Qin-zhao Yang, Huai-de Shu, Le-ru Lin
[6,7-3H]Estradiol exchange for estimation of estrogen-receptor complex on nuclear sediment   Pages (88-93)
Lian-sheng Yao, Jian-liang Zhou, Wu Zhang
Cardiovascular effects of sodium selenite   Pages (93-97)
Ji-an Guo, Gui-min Li, Wei-guang Zhao, Feng-zhen Tang, Xiao Zhang, Chun-yuan Zhang
Anti-arrhythmic and beta-adrenoceptor blocking activities of vanilol   Pages (97-101)
Xin-xin Pan, Ji-gao Xiao, You-zhen Lu, Tian-pei Liu
Experimental analysis of the anti-arrhythmic and arrhythmia-inducing actions of cyclovirobuxine D   Pages (101-107)
Shi-ling Hu, Nian-hui Zhou, Shi-fan Fan
Effects of 3,4-dihydroxyacetophenone in shortening of action potential duration of cardiac cells   Pages (107-110)
Shi-fan Fan, Nian-hui Zhou, Shi-ling Hu, Sen-gen Xu
Effect of dl-demethylcoclaurine on cultured rat heart cells   Pages (111-114)
Hui-wan Han, Jia-zhen Wang, Fu-li Sun, Gui-yun Zeng
Effect of dl-demethylcoclaurine on plasma cAMP in mice   Pages (114-117)
Yi-pu Feng, Yuan Zhang, Hong-sheng ZHAN, Gui-yun Zeng
Anti-histamine action of nikethamide   Pages (117-119)
Jian-zhong Ma, Ling-di Ma, Xiao-ying Sun
Hemostatic action of ammonil magnesium phosphas and its effect on smooth muscles   Pages (119-121)
Fu-chang Wan, Zha-fu Fang, Xiu-ying Wu
Antitumor action of phenylalanine derivatives of mechlorethamine   Pages (121-128)
Jin-xu Zhou, Hui-zhen Liang, Bin Xu
Antineoplastic action of triptolide and its effect on the immunologic functions in mice   Pages (128-131)
Tan-mu Zhang, Zheng-yu Chen, Chen Lin
Antitumor action and toxicity of 6-methoxy-2-delta10’-cis-heptadecenyl-1,4-benzoquinone (irisquinone)   Pages (131-134)
De-hua Li, Xiao-ge Hao, Shu-kun Zhang, Shi-xian Wang, Ruo-yong Liu, Ke-shao Ma, Su-ping Yu, Hui Jiang, Jing-fang Guan
Effect of colchicines and cytochalasin B on cell agglutination of experimental hepatoma   Pages (135-138)
Zu-wu Wang, Pei-qing Zhou
Antimalarial effect and toxicity of methyldihydro-artemisinine in animals   Pages (138-144)
Hao-ming Gu, Ming-zhang Liu, Bao-feng Lv, Jian-yi Xu, Li-juan Chen, Mei-ying Wang, Wei-kang Sun, Bin Xu, Ru-yun Ji