Vol 4, No 3 (September 1983): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Improvement on Saunders' method for computing pharmacokinetic parameters   Pages (145-149)
Guo-shen Chen, Nian-zhu Xi
Effects of morphine and its analogues on m-cholinoceptor binding affinity in rat brain   Pages (149-152)
Li Lu, Jian Tang, Ji-sheng Han
Effects of dexamethasone and locus caeruleus lesion on morphine analgesia, electro-acupuncture analgesia and stress analgesia   Pages (153-156)
Shi Di, Wei-ping Yin, Shan Gong, Qi-zhang Yin
Antimuscarinic cholinergic effects of scopolamine and other cholinergic antagonists   Pages (156-162)
Jian Xu, Guo-zhang Jin, Lei-ping Yu, Jian-hua Li, An-yao Yu
Convulsant effects of kainic acid and dihydrofolate are antagonized by sodiuim valproate   Pages (163-165)
G B De Sarro, M Cala, D Rotiroti, R Anfosso, G Nistico, E Marmo
Effects of dielsin b on nerve-muscle preparations   Pages (166-169)
Yu-Iiang Shi, Shou-qi Yan, Wen-ping Wang, Ke Xu
Effect of changrolin on electrophysiological properties of canine purkinje fibers   Pages (170-172)
Pei-kun Gu, Bin-yao Wang, Yan-lian Chen, Ming Shang, Xue-ji Liu, Zheng-jun Jin
Anti-arrhythmic effect of sophocarpine hydrobromide   Pages (173-176)
Zi-yan Zhao, Ying-qu Li, Zhao-ying Lin
Antagonistic effects of tetrandrine on ouabain-induced contraction of coronary arterial strips   Pages (177-179)
Zhong-ling Cha, Dao-chao Fang, Guo-jin Xia, Ming-xing Jiang
Influence of fluorocarbon blood substitute on phagocytic function of liver and spleen   Pages (180-183)
Xun-cheng Ding, Sheng-nian Zhang, Chun-fang Liu, Gen-fa Wang, Bin-sen Wang
Antispermatogenic activity of gossypol in rats fed on low-potassium diet   Pages (183-185)
Shao-zhen Qian, Ye Xu, Song-yun Wu
Estradiol derivatives: Relationship between utero-trophic activity and affinity to cytosol receptor   Pages (186-191)
Zhong-ming Tang, Mei-yun Chen, Quan Zhang
Effect of qinghaosu (artemisinine) suspension in oil on ultrastructure of myocardium in rhesus monkeysv   Pages (191-194)
De-wen Wang, Xue-tong Liu
Isolation and identification of the metabolite of artemisinine in human   Pages (194-197)
Da-yuan Zhu, Bao-shan Huang, Zhong-liang Chen, Meng-Iong Yin, Yi-ming Yang, Man-Ji Dai, Bao-de Wang, Zhi-heng Huang
Absorption, distribution and excretion of artemether in mice and rats   Pages (197-201)
Ji-rong Jiang, Han-ying Yan, Yi-hua Zhuang, Guo-ying Xu, Yan-lin Zeng, Shao-feng Ding
Mutagenicity and teratogenicity of furapyrimidone   Pages (201-205)
Yi-chang Ni, Bao-ruo Shao, Chong-qing Zhan, Yue-qin Xu, Shu-hua Ha, Pei-ying Jiao
Synergistic effect between antitubulin agents and cellular camp in stimulating dna synthesis by 3t3 cells   Pages (205-210)
Zu-Wu Wang
Interaction between clostridium difficile toxin a and mammalian cells   Pages (210-214)
Te-Wen Chang
Anti-inflammatory effect of bacillus subtilis neutral protease   Pages (214-216)
Zhong-da Zhou, Ping Wang, Xiao-lin Zhou