Vol 1, No 2 (December 1980): Acta Pharmacologica Sinica

Original Articles

Computing pharmacokinetic parameters from blood level--time data of equi-interval samplings Pages(65-70)
Huai-wu ZHOU
Addition in drug combination Pages(70-76)
Zheng-jun JIN
Binding of 8 glycolate esters with muscarinic cholinergic receptor in mouse brain Pages(76-81)
Heng Xu, Wen-qiao Jin, Xing-lin Xia, Zhi-qiang Chi
Relationship between the central alpha-adrenoceptors and central effects of morphine Pages(81-84)
Shao-xuan Fu, Shi-shan Zhang, Yuan Jin, Yun-shan Li
The role of noradrenergic neurons in morphine analgesia Pages(85-88)
Gang Zou, Guo-yuan Hu, Dan-dan Zhao, Xin-quan Ji, Qing-cheng Yi
Central sites for the muscle relaxation activity of midaflur Pages(88-92)
Zhen-tong Mei, Tian-cai Zhu
Effect of electro-acupuncture analgesia on the transport of tryptophan and tyrosine from plasma into brain Pages(92-94)
Zhen-de Zhang, Xue-jun Liu, Guo-zhang Jin
Effects of protocatechuic acid on myocardial oxygen consumption and tolerance to anoxia in animals Pages(95-99)
Man-ren Rao, Man-da Liang
No relationship between myocardial cAMP and positive inotropic effects of convallatoxin Pages(100-104)
Lin Shi, Chan-qun Wu, Dao-sheng Wang, Shi-zeng Liu, Yin-min Li, Guan-shi Hu, Zi-qiang Zhou, Jian-xin Pan
Cardiovascular actions of the essential oil of Rhododendron anthopogonoides Pages(105-109)
Ji-zeng Du, Qin-fen Li, Li-qing Liu, Sheng-xing Gong, Ming-xing Li, Ding-jie Xing
Distribution and excretion of camptothecin suspension and sodium camptothecin in mice Pages(109-112)
Rui-ting Chen, Ze Hua, Zhi-xiang Lu, Bin Xu
Effects of 1,2:5,6-dianhydrogalactitol on the bone marrow stem cells in normal and melanoma-bearing mice Pages(112-115)
Yi-jun Fan, Mao Li, Jun Zhou
Metabolism of the radioprotective agent aminopropyl-methyl-isothiourea in mice Pages(116-120)
Shou-xuan Xia, Neng-qian Chen, Bei-feng Shen, Hui-ying Xu, Su-min Zhao, Wen-mei Shen
Absorption, distribution, excretion and metabolites of [14C]armillarisin A in rats Pages(120-124)
He-sheng Shao, Shou-ren Zhang, Shang-ren Pan, Xi-nan Jing, Lan-qin Ying, Hai-yan Zhu, Chong-hua Gu
Therapeutic effect of cucurbitine on dog taeniasis Pages(124-126)
Zhi-kang Chen, Tian-chou Pu, De-ying Li, Hong-an Jiang
Antidiuretic effect of ginsenosides of the stems and leaves of Panax ginseng Pages(126-130)
Ben-xiang Wang, Jing-chao Cui, Ai-jing Liu
Antihistaminic effects of total alkaloids of Aconitum kusnezoffii Reichb Pages(131-133)
Yu-zhang Yang, Shi-fang Liu