Vol 1, No 2 (December 1980): Acta Pharmacologica Sinica

Original Articles

Computing pharmacokinetic parameters from blood level--time data of equi-interval samplings   Pages (65-70)
Huai-wu ZHOU
Addition in drug combination   Pages (70-76)
Zheng-jun JIN
Binding of 8 glycolate esters with muscarinic cholinergic receptor in mouse brain   Pages (76-81)
Heng Xu, Wen-qiao Jin, Xing-lin Xia, Zhi-qiang Chi
Relationship between the central alpha-adrenoceptors and central effects of morphine   Pages (81-84)
Shao-xuan Fu, Shi-shan Zhang, Yuan Jin, Yun-shan Li
The role of noradrenergic neurons in morphine analgesia   Pages (85-88)
Gang Zou, Guo-yuan Hu, Dan-dan Zhao, Xin-quan Ji, Qing-cheng Yi
Central sites for the muscle relaxation activity of midaflur   Pages (88-92)
Zhen-tong Mei, Tian-cai Zhu
Effect of electro-acupuncture analgesia on the transport of tryptophan and tyrosine from plasma into brain   Pages (92-94)
Zhen-de Zhang, Xue-jun Liu, Guo-zhang Jin
Effects of protocatechuic acid on myocardial oxygen consumption and tolerance to anoxia in animals   Pages (95-99)
Man-ren Rao, Man-da Liang
No relationship between myocardial cAMP and positive inotropic effects of convallatoxin   Pages (100-104)
Lin Shi, Chan-qun Wu, Dao-sheng Wang, Shi-zeng Liu, Yin-min Li, Guan-shi Hu, Zi-qiang Zhou, Jian-xin Pan
Cardiovascular actions of the essential oil of Rhododendron anthopogonoides   Pages (105-109)
Ji-zeng Du, Qin-fen Li, Li-qing Liu, Sheng-xing Gong, Ming-xing Li, Ding-jie Xing
Distribution and excretion of camptothecin suspension and sodium camptothecin in mice   Pages (109-112)
Rui-ting Chen, Ze Hua, Zhi-xiang Lu, Bin Xu
Effects of 1,2:5,6-dianhydrogalactitol on the bone marrow stem cells in normal and melanoma-bearing mice   Pages (112-115)
Yi-jun Fan, Mao Li, Jun Zhou
Metabolism of the radioprotective agent aminopropyl-methyl-isothiourea in mice   Pages (116-120)
Shou-xuan Xia, Neng-qian Chen, Bei-feng Shen, Hui-ying Xu, Su-min Zhao, Wen-mei Shen
Absorption, distribution, excretion and metabolites of [14C]armillarisin A in rats   Pages (120-124)
He-sheng Shao, Shou-ren Zhang, Shang-ren Pan, Xi-nan Jing, Lan-qin Ying, Hai-yan Zhu, Chong-hua Gu
Therapeutic effect of cucurbitine on dog taeniasis   Pages (124-126)
Zhi-kang Chen, Tian-chou Pu, De-ying Li, Hong-an Jiang
Antidiuretic effect of ginsenosides of the stems and leaves of Panax ginseng   Pages (126-130)
Ben-xiang Wang, Jing-chao Cui, Ai-jing Liu
Antihistaminic effects of total alkaloids of Aconitum kusnezoffii Reichb   Pages (131-133)
Yu-zhang Yang, Shi-fang Liu