Vol 1, No 2 (December 1980): Acta Pharmacologica Sinica

Original Articles

Computing pharmacokinetic parameters from blood level--time data of equi-interval samplings Pages:65-70
Huai-wu ZHOU
Addition in drug combination Pages:70-76
Zheng-jun JIN
Binding of 8 glycolate esters with muscarinic cholinergic receptor in mouse brain Pages:76-81
Heng Xu, Wen-qiao Jin, Xing-lin Xia, Zhi-qiang Chi
Relationship between the central alpha-adrenoceptors and central effects of morphine Pages:81-84
Shao-xuan Fu, Shi-shan Zhang, Yuan Jin, Yun-shan Li
The role of noradrenergic neurons in morphine analgesia Pages:85-88
Gang Zou, Guo-yuan Hu, Dan-dan Zhao, Xin-quan Ji, Qing-cheng Yi
Central sites for the muscle relaxation activity of midaflur Pages:88-92
Zhen-tong Mei, Tian-cai Zhu
Effect of electro-acupuncture analgesia on the transport of tryptophan and tyrosine from plasma into brain Pages:92-94
Zhen-de Zhang, Xue-jun Liu, Guo-zhang Jin
Effects of protocatechuic acid on myocardial oxygen consumption and tolerance to anoxia in animals Pages:95-99
Man-ren Rao, Man-da Liang
No relationship between myocardial cAMP and positive inotropic effects of convallatoxin Pages:100-104
Lin Shi, Chan-qun Wu, Dao-sheng Wang, Shi-zeng Liu, Yin-min Li, Guan-shi Hu, Zi-qiang Zhou, Jian-xin Pan
Cardiovascular actions of the essential oil of Rhododendron anthopogonoides Pages:105-109
Ji-zeng Du, Qin-fen Li, Li-qing Liu, Sheng-xing Gong, Ming-xing Li, Ding-jie Xing
Distribution and excretion of camptothecin suspension and sodium camptothecin in mice Pages:109-112
Rui-ting Chen, Ze Hua, Zhi-xiang Lu, Bin Xu
Effects of 1,2:5,6-dianhydrogalactitol on the bone marrow stem cells in normal and melanoma-bearing mice Pages:112-115
Yi-jun Fan, Mao Li, Jun Zhou
Metabolism of the radioprotective agent aminopropyl-methyl-isothiourea in mice Pages:116-120
Shou-xuan Xia, Neng-qian Chen, Bei-feng Shen, Hui-ying Xu, Su-min Zhao, Wen-mei Shen
Absorption, distribution, excretion and metabolites of [14C]armillarisin A in rats Pages:120-124
He-sheng Shao, Shou-ren Zhang, Shang-ren Pan, Xi-nan Jing, Lan-qin Ying, Hai-yan Zhu, Chong-hua Gu
Therapeutic effect of cucurbitine on dog taeniasis Pages:124-126
Zhi-kang Chen, Tian-chou Pu, De-ying Li, Hong-an Jiang
Antidiuretic effect of ginsenosides of the stems and leaves of Panax ginseng Pages:126-130
Ben-xiang Wang, Jing-chao Cui, Ai-jing Liu
Antihistaminic effects of total alkaloids of Aconitum kusnezoffii Reichb Pages:131-133
Yu-zhang Yang, Shi-fang Liu