Vol 7, No 6 (November 1986): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

A stimulation study on characteristics in a steady-state for Michaelis-Menten elimination kinetics   Pages (483-488)
Huai-wu ZHOU, Rong-rong JING, Zu-qiang QIU
Effects of syntropan, atropine and scopolamine on uptake of GABA by homogenates of rat cerebrum   Pages (488-491)
Yun-fang REN, Dao-shan JIN, Ting-chong ZHOU
Effects of phencyclidine on levels of dynorphin 1-17 and dynorphin 1-8 immunoreactivities in various brain regions   Pages (491-495)
Guang-zhao ZHOU, Chang-hai JIANG, Shao-hui YIN, Qing-fen SUN
Characterization of opioid receptors in golden hamster brain   Pages (495-498)
Shi-wei WU, Wen-qiao JIN, Zhi-qiang CHI
Role of 5-hydroxytryptamine receptors in narcotic-induced reduction in gastrointestinal transit in rats   Pages (499-503)
K M DHASMANA, A K BANERJEE, N S FAITHFULL, W ERDMANN
Effects of ohmefentanyl on the content of endorphin in pituitary and brain areas of rats   Pages (503-506)
Bang-Jun GE, Cheng-hai WANG, Chong-ren WU, Yuan-xiang ZHU
Effects of huperzine A on learning and retrieval process of discrimination performance in rats   Pages (507-511)
Xi-can TANG, Yi-fan HAN, Xiao-ping CHEN, Xiao-dong ZHU
Blocking action of berberine on alpha2 and alpha1 adrenoceptors in rat vas deferens and anococcygeus muscle   Pages (511-515)
Wei-xing YAO, Bao-dong LING, Bin CHEN, Hong HAN, Da-chao FANG, Ming-xing JIANG
VIPergic transmitter of trachea smooth muscle in guinea pigs   Pages (516-518)
Qiu-huo YANG, Ru-lian BIAN
Pharmacokinetics and tissue distribution of [3H]ginsenoside Rg1   Pages (519-521)
Yu-shu HUO, Shu-chen ZHANG, Dan ZHOU, Da-lin YAO, Geng-ye YOU, Hong-wei ZHANG, Shou-wu MA, Qi-zhong MO, Bin GONG, Ming-guang YI
Effects of l-stepholidine on central nervous and cardiovascular systems   Pages (522-526)
Zhen-de ZHANG, Guo-zhang JIN, Shou-xi XU, Lei-ping YU, Yan CHEN, Fu-yin JIANG, Yan-ru ZHANG, Zhou SUN, Yue-li DING, Chun-fu BIAN, Wei QIN
Effects of sodium tanshinone II-A sulfonate on electrical and mechanical properties of myocardium   Pages (527-533)
Zheng FAN, Zi-jun LIANG, Xue-yi YANG
Effects of sodium beta-3,4-dihydroxyphenyl lactate and beta-phenyl lactic acid on prostacyclin and thromboxane A2 contents in plasma of rabbits after coronary artery occlusion   Pages (533-536)
Liang ZHU, Yi-de SHAO, Hua-juan DAI, Ji-chang DONG, Fen XUE
Blocking effect of puerarin on beta-adrenoceptor of isolated organs and whole animal   Pages (537-539)
Xin-ran LV, Er GAO, Lan-zhi XU, Hua-zhou LI, Bai KANG, Wei-ning CHEN, Shu-mei CHEN, Xiang-shu CHAI
Effects of delsoline on beating rate of cultured rat myocardial cells   Pages (540-543)
Da-yuan WANG, Mei-zhang CHENG, Li LIN, Qin SHI, Sheng-shan HU, Ming-guo FENG, Chen CHENG
Effect of dauricine on myocardial contraction force and coronary circulation   Pages (543-547)
Jie-quan ZHU, Ju-fang JIA, Hong-wen YAN, Chong-jia HU
Effects of diltiazem on action potentials of atrioventricular node and bundle of His cells in rabbit heart   Pages (547-552)
Tian-li GAO, Jochen SENGES
Effects of thioproline on disturbance of action potentials of papillary muscles caused by large dose of lidocaine   Pages (553-556)
Xiao-min YANG, Xiao-guang LI, De-hua ZHAO, Bao-heng SHENG
Effects of amitriptyline on ventricular fibrillation threshold, effective refractory period, diastolic threshold and sinus node function in dogs   Pages (556-559)
Hong-bo XIN, Shi-fang LIU
Biopharmaceutic and pharmacokinetic studies on piroxicam suppositories   Pages (560-563)
Xue-ling CHEN, Nian-zhu XI, Xiao-jun WANG, Sun-di GE
Comparison of sensitivities of rat spermatozoa, Sertoli and Leydig cells to gossypol acetic acid in vitro by LD50   Pages (563-567)
Lin-zhi ZHUANG, Zhi-ping GU, Chin-chuan CHANG
Schistosomicides and acetylcholinesterase in the tegument of male Schistosoma japonicum   Pages (567-569)
Gen-fa WANG, Hong ZHENG, Zuo-yue HUANG