Erratum

Erratum: Argonaute 2 promotes angiogenesis via the PTEN/VEGF signaling pathway in human hepatocellular carcinoma

Zhen-long YE, Yao HUANG, Lin-fang LI, Hai-li ZHU, Hai-xia GAO, Hui LIU, Sai-qun LV, Zeng-hui XU, Luo-ning ZHENG, Tao LIU, Jing-lei ZHANG, Hua-jun JIN, Qi-jun QIAN


Abstract

# The first two authors Zhen-long YE and Yao HUANG contributed equally to this work.
The editors are sorry for missing the indication of the co-first authors.
Keywords:

Download Citation

Cited times in Scopus