Vol 45, No 6 (June 2024): Acta Pharmacologica Sinica

Review Article

Mammalian integrated stress responses in stressed organelles and their functions   Pages (1095-1114)
Hao-jun Lu, Nirmala Koju, Rui Sheng
The dual function of cGAS-STING signaling axis in liver diseases   Pages (1115-1129)
Xiao-jiao-yang Li, Jiao-rong Qu, Yin-hao Zhang, Run-ping Liu
New horizons for the role of RNA N6-methyladenosine modification in hepatocellular carcinoma   Pages (1130-1141)
Yu-jia Li, Yang-ling Qiu, Meng-ran Li, Min Shen, Feng Zhang, Jiang-juan Shao, Xue-fen Xu, Zi-li Zhang, Shi-zhong Zheng

Article

PHPB ameliorates memory deficits and reduces oxidative injury in Alzheimer’s disease mouse model by activating Nrf2 signaling pathway   Pages (1142-1159)
Nian-ying Shang, Long-jian Huang, Jia-qi Lan, Yu-ying Kang, Jing-shu Tang, Hong-yue Wang, Xin-nan Li, Zhuo Sun, Qiu-yu Chen, Meng-yao Liu, Zi-peng Wen, Xin-hong Feng, Lei Wu, Ying Peng
α4 nicotinic receptors on GABAergic neurons mediate a cholinergic analgesic circuit in the substantia nigra pars reticulata   Pages (1160-1174)
Yu Han, Jia-qi Zhang, Ya-wei Ji, Yi-wen Luan, Shu-yi Li, Hui-zhen Geng, Ying Ji, Cui Yin, Su Liu, Chun-yi Zhou, Cheng Xiao
Macrod1 suppresses diabetic cardiomyopathy via regulating PARP1-NAD+-SIRT3 pathway   Pages (1175-1188)
Yu-ting Liu, Hong-liang Qiu, Hong-xia Xia, Yi-zhou Feng, Jiang-yang Deng, Yuan Yuan, Da Ke, Heng Zhou, Yan Che, Qi-zhu Tang
Intestinal epithelial Krüppel-like factor 4 alleviates endotoxemia and atherosclerosis through improving NF-κB/miR-34a-mediated intestinal permeability   Pages (1189-1200)
He-zhong-rong Nie, Yi-wen Zhou, Xiao-hong Yu, Cong-guo Yin, Ling-fei Li, Hui-qin Hao, Tao Yuan, Yong Pan
Angiotensin II type-2 receptor signaling facilitates liver injury repair and regeneration via inactivation of Hippo pathway   Pages (1201-1213)
Chang-yong Xu, Ji Jiang, Yue An, Peng-fei Ye, Cun-cun Zhang, Ning-ning Sun, Sai-nan Miao, Meng-qi Chai, Wen-min Liu, Mei Yang, Wei-hua Zhu, Jing-jing Yu, Man-man Yu, Wu-yi Sun, Huan Qiu, Shi-hao Zhang, Wei Wei
zDHHC20-driven S-palmitoylation of CD80 is required for its costimulatory function   Pages (1214-1223)
Bin Lu, Yi-yun Sun, Bo-ya Chen, Bo Yang, Qiao-jun He, Jun Li, Ji Cao
HBB contributes to individualized aconitine-induced cardiotoxicity in mice via interfering with ABHD5/AMPK/HDAC4 axis   Pages (1224-1236) Open
Ya-juan Guo, Jing-jing Yao, Zhen-zhen Guo, Ming Ding, Kun-lin Zhang, Qing-hong Shen, Yu Li, Shao-fang Yu, Ting Wan, Fu-ping Xu, Ying Wang, Xiao-xiao Qi, Jin-jun Wu, Jian-xin Chen, Zhong-qiu Liu, Lin-lin Lu
Prenatal dexamethasone exposure impairs rat blood-testis barrier function and sperm quality in adult offspring via GR/KDM1B/FSTL3/TGFβ signaling   Pages (1237-1251)
Yi Liu, Si-jia Chen, Can Ai, Peng-xia Yu, Man Fang, Hui Wang
Inflammation-related molecular signatures involved in the anticancer activities of brigatinib as well as the prognosis of EML4-ALK lung adenocarcinoma patient   Pages (1252-1263)
Fu-jing Ge, Xiao-yang Dai, Yao Qiu, Xiang-ning Liu, Chen-ming Zeng, Xiao-yuan Xu, Yi-dan Chen, Hong Zhu, Qiao-jun He, Ren-hua Gai, Sheng-lin Ma, Xue-qin Chen, Bo Yang
Brigatinib, a newly discovered AXL inhibitor, suppresses AXL-mediated acquired resistance to osimertinib in EGFR-mutated non-small cell lung cancer   Pages (1264-1275)
Rui Han, Cong-hua Lu, Chen Hu, Yuan-yao Dou, Jun Kang, Cai-yu Lin, Di Wu, Wei-ling Jiang, Guo-qing Yin, Yong He
Discovery of a selective TRF2 inhibitor FKB04 induced telomere shortening and senescence in liver cancer cells   Pages (1276-1286)
Yin-da Qiu, Qi Yan, Yi Wang, Yan-fei Ye, Yan Wang, Meng-ying Wang, Pei-pei Wang, Shu-yuan Zhang, Da-long Wang, Hao Yan, Jing Ruan, Yun-jie Zhao, Le-hao Huang, Namki Cho, Kun Wang, Xiao-hui Zheng, Zhi-guo Liu
Quantitative systems pharmacology modeling of HER2-positive metastatic breast cancer for translational efficacy evaluation and combination assessment across therapeutic modalities   Pages (1287-1304) Open
Ya-ting Zhou, Jia-hui Chu, Shu-han Zhao, Ge-li Li, Zi-yi Fu, Su-jie Zhang, Xue-hu Gao, Wen Ma, Kai Shen, Yuan Gao, Wei Li, Yong-mei Yin, Chen Zhao
Proteomics analysis of histone deacetylase inhibitor-resistant solid tumors reveals resistant signatures and potential drug combinations   Pages (1305-1315)
Bing-bing Hao, Ke Ma, Jun-yu Xu, Ru-feng Fan, Wen-si Zhao, Xing-long Jia, Lin-hui Zhai, SangKyu Lee, Dong Xie, Min-jia Tan

Brief Communication

A novel mouse model of familial combined hyperlipidemia and atherosclerosis   Pages (1316-1320)
Mei-jie Chen, Yi-tong Xu, Lu Sun, Zhi-hua Wang, Peter J. Little, Li Wang, Xun-de Xian, Jian-ping Weng, Suo-wen Xu