Vol 43, No 10 (October 2022): Acta Pharmacologica Sinica

Review Article

Mitochondrial-derived damage-associated molecular patterns amplify neuroinflammation in neurodegenerative diseases   Pages (2439–2447) Open
Miao-miao Lin, Na Liu, Zheng-hong Qin, Yan Wang
Connexin 43: insights into candidate pathological mechanisms of depression and its implications in antidepressant therapy   Pages (2448–2461)
Ning-ning Zhang, Yi Zhang, Zhen-zhen Wang, Nai-hong Chen
Pyroptosis and pyroptosis-inducing cancer drugs   Pages (2462–2473)
Fan Yang, Sahana N. Bettadapura, Mark S. Smeltzer, Hua Zhu, Shanzhi Wang
Current strategies and progress for targeting the “undruggable” transcription factors   Pages (2474–2481)
Jing-jing Zhuang, Qian Liu, Da-lei Wu, Lu Tie

Article

Trilobatin rescues cognitive impairment of Alzheimer’s disease by targeting HMGB1 through mediating SIRT3/SOD2 signaling pathway   Pages (2482–2494)
Jian-mei Gao, Xun Zhang, Guo-tao Shu, Na-na Chen, Jian-yong Zhang, Fan Xu, Fei Li, Yuan-gui Liu, Yu Wei, Yu-qi He, Jing-shan Shi, Qi-hai Gong
FX5, a non-steroidal glucocorticoid receptor antagonist, ameliorates diabetic cognitive impairment in mice   Pages (2495–2510) Open
Dan-yang Zhu, Jian Lu, Rui Xu, Juan-zhen Yang, Xiang-rui Meng, Xing-nan Ou-Yang, Qiu-ying Yan, Rui-fang Nie, Tong Zhao, Yi-di Chen, Yin Lu, Yi-nan Zhang, Wen-jun Li, Xu Shen
Corynoxine B derivative CB6 prevents Parkinsonian toxicity in mice by inducing PIK3C3 complex-dependent autophagy   Pages (2511–2526)
Zhou Zhu, Liang-feng Liu, Cheng-fu Su, Jia Liu, Benjamin Chun-Kit Tong, Ashok Iyaswamy, Senthilkumar Krishnamoorthi, Sravan Gopalkrishnashetty Sreenivasmurthy, Xin-jie Guan, Yu-xuan Kan, Wen-jian Xie, Chen-liang Zhao, King-ho Cheung, Jia-hong Lu, Jie-qiong Tan, Hong-jie Zhang, Ju-xian Song, Min Li
Protection against glutathione depletion-associated oxidative neuronal death by neurotransmitters norepinephrine and dopamine: Protein disulfide isomerase as a mechanistic target for neuroprotection   Pages (2527–2541)
Hye Joung Choi, Tong-xiang Chen, Ming-Jie Hou, Ji Hoon Song, Peng Li, Chun-feng Liu, Pan Wang, Bao Ting Zhu
IMM-H007 attenuates isoprenaline-induced cardiac fibrosis through targeting TGFβ1 signaling pathway   Pages (2542–2549)
Shuai-xing Wang, Ye-nan Feng, Shan Feng, Ji-min Wu, Mi Zhang, Wen-li Xu, You-yi Zhang, Hai-bo Zhu, Han Xiao, Er-dan Dong
Trimetazidine enhances myocardial angiogenesis in pressure overload-induced cardiac hypertrophy mice through directly activating Akt and promoting the binding of HSF1 to VEGF-A promoter   Pages (2550–2561) Open
Hong-yang Shu, Yi-zhong Peng, Wei-jian Hang, Min Zhang, Lan Shen, Dao-wen Wang, Ning Zhou
Tax1 banding protein 1 exacerbates heart failure in mice by activating ITCH-P73-BNIP3-mediated cardiomyocyte apoptosis   Pages (2562–2572)
Qing-qing Wu, Qi Yao, Tong-tong Hu, Ying Wan, Qing-wen Xie, Jin-hua Zhao, Yuan Yuan, Qi-zhu Tang
Chronic infusion of ELABELA alleviates vascular remodeling in spontaneously hypertensive rats via anti-inflammatory, anti-oxidative and anti-proliferative effects   Pages (2573–2584)
Chao Ye, Zhi Geng, Ling-li Zhang, Fen Zheng, Ye-bo Zhou, Guo-qing Zhu, Xiao-qing Xiong
Activating α7nAChR ameliorates abdominal aortic aneurysm through inhibiting pyroptosis mediated by NLRP3 inflammasome   Pages (2585–2595) Open
Hui Fu, Qi-rui Shen, Yi Zhao, Min Ni, Can-can Zhou, Ji-kuai Chen, Chen Chi, Dong-jie Li, Guang Liang, Fu-ming Shen
Platelet CFTR inhibition enhances arterial thrombosis via increasing intracellular Cl concentration and activation of SGK1 signaling pathway   Pages (2596–2608)
Han-yan Yang, Chao Zhang, Liang Hu, Chang Liu, Ni Pan, Mei Li, Hui Han, Yi Zhou, Jie Li, Li-yan Zhao, Yao-sheng Liu, Bing-zheng Luo, Xiong-qing Huang, Xiao-fei Lv, Zi-cheng Li, Jun Li, Zhi-hong Li, Ruo-mei Wang, Li Wang, Yong-yuan Guan, Can-zhao Liu, Bin Zhang, Guan-lei Wang
Dihydroartemisinin suppresses renal fibrosis in mice by inhibiting DNA-methyltransferase 1 and increasing Klotho   Pages (2609–2623)
Wei Zhou, Min-min Chen, Hui-ling Liu, Zi-lin Si, Wen-hui Wu, Hong Jiang, Lin-xiao Wang, Nosratola D. Vaziri, Xiao-fei An, Ke Su, Cheng Chen, Ning-hua Tan, Zhi-hao Zhang
Direct cardio-protection of Dapagliflozin against obesity-related cardiomyopathy via NHE1/MAPK signaling   Pages (2624–2635)
Ke Lin, Na Yang, Wu Luo, Jin-fu Qian, Wei-wei Zhu, Shi-ju Ye, Chen-xin Yuan, Di-yun Xu, Guang Liang, Wei-jian Huang, Pei-ren Shan
Intramuscular injection of sotagliflozin promotes neovascularization in diabetic mice through enhancing skeletal muscle cells paracrine function   Pages (2636–2650)
Lai-liu Luo, Jing-xuan Han, Shou-rong Wu, Vivi Kasim
Anti-diabetic drug canagliflozin hinders skeletal muscle regeneration in mice   Pages (2651–2665)
Xin-huang Lv, Xiao-xia Cong, Jin-liang Nan, Xing-mei Lu, Qian-li Zhu, Jian Shen, Bei-bei Wang, Zhi-ting Wang, Ri-yong Zhou, Wei-an Chen, Lan Su, Xiao Chen, Zheng-zheng Li, Yi-nuo Lin
Scutellarin suppresses triple-negative breast cancer metastasis by inhibiting TNFα-induced vascular endothelial barrier breakdown   Pages (2666–2677)
Xi-yu Mei, Jing-nan Zhang, Wang-ya Jia, Bin Lu, Meng-na Wang, Tian-yu Zhang, Li-li Ji
CHMFL-26 is a highly potent irreversible HER2 inhibitor for use in the treatment of HER2-positive and HER2-mutant cancers   Pages (2678–2686)
Jiang-yan Cao, Shuang Qi, Hong Wu, Ao-li Wang, Qing-wang Liu, Xi-xiang Li, Bei-lei Wang, Juan Ge, Feng-ming Zou, Cheng Chen, Jun-jie Wang, Chen Hu, Jing Liu, Wen-chao Wang, Qing-song Liu
The small molecule chemical compound cinobufotalin attenuates resistance to DDP by inducing ENKUR expression to suppress MYH9-mediated c-Myc deubiquitination in lung adenocarcinoma   Pages (2687–2695)
Jia-hao Liu, Hui-ling Yang, Shu-ting Deng, Zhe Hu, Wei-feng Chen, Wei-wei Yan, Ren-tao Hou, Yong-hao Li, Rui-ting Xian, Ying-ying Xie, Yun Su, Li-yang Wu, Ping Xu, Zhi-bo Zhu, Xiong Liu, Yu-ling Deng, Yu-bing Wang, Zhen Liu, Wei-yi Fang
Pan-KRAS inhibitors suppress proliferation through feedback regulation in pancreatic ductal adenocarcinoma   Pages (2696–2708)
Cheng-xiang Wang, Ting-ting Wang, Kun-dong Zhang, Ming-yu Li, Qian-cheng Shen, Shao-yong Lu, Jian Zhang
ADH1C inhibits progression of colorectal cancer through the ADH1C/PHGDH /PSAT1/serine metabolic pathway   Pages (2709–2722)
Sha Li, Hong Yang, Wan Li, Jin-yi Liu, Li-wen Ren, Yi-hui Yang, Bin-bin Ge, Yi-zhi Zhang, Wei-qi Fu, Xiang-jin Zheng, Guan-hua Du, Jin-Hua Wang
Population pharmacokinetic and pharmacodynamic analysis of rivaroxaban in Chinese patients with non-valvular atrial fibrillation   Pages (2723–2734)
Xiao-qin Liu, Yu-fei Zhang, Hong-yan Ding, Ming-ming Yan, Zheng Jiao, Ming-kang Zhong, Chun-lai Ma
Design, synthesis and pharmacological characterization of N-(3-ethylbenzo[d]isoxazol-5-yl) sulfonamide derivatives as BRD4 inhibitors against acute myeloid leukemia   Pages (2735–2748)
Mao-feng Zhang, Xiao-yu Luo, Cheng Zhang, Chao Wang, Xi-shan Wu, Qiu-ping Xiang, Yong Xu, Yan Zhang