Vol 42, No 7 (July 2021): Acta Pharmacologica Sinica

Editorial

A brief guide to good practices in pharmacological experiments: Western blotting   Pages (1015–1017)
Lu Tie, Han Xiao, Da-lei Wu, Ye Yang, Pei Wang

Review Article

MicroRNAs are involved in the development and progression of gastric cancer   Pages (1018–1026)
Xiaolin Liu, Ruixia Ma, Bin Yi, Adam I. Riker, Yaguang Xi
Gut microbiota in pancreatic diseases: possible new therapeutic strategies   Pages (1027–1039)
Li-long Pan, Bin-bin Li, Xiao-hua Pan, Jia Sun
Surface loading of nanoparticles on engineered or natural erythrocytes for prolonged circulation time: strategies and applications   Pages (1040–1054)
Si-qi Zhang, Qiang Fu, Yun-jie Zhang, Jian-xing Pan, Ling Zhang, Zhi-rong Zhang, Zhen-mi Liu

Article

DL0410 ameliorates cognitive disorder in SAMP8 mice by promoting mitochondrial dynamics and the NMDAR-CREB-BDNF pathway   Pages (1055–1068)
Wen-wen Lian, Wei Zhou, Bao-yue Zhang, Hao Jia, Lv-jie Xu, Ai-lin Liu, Guan-hua Du
Artemisinin improves neurocognitive deficits associated with sepsis by activating the AMPK axis in microglia   Pages (1069–1079)
Shao-peng Lin, Jue-xian Wei, Jia-song Hu, Jing-yi Bu, Li-dong Zhu, Qi Li, Hao-jun Liao, Pei-yi Lin, Shan Ye, Sheng-qiang Chen, Xiao-hui Chen
Catalpol counteracts the pathology in a mouse model of Duchenne muscular dystrophy by inhibiting the TGF-β1/TAK1 signaling pathway   Pages (1080–1089)
Deng-qiu Xu, Lei Zhao, Si-jia Li, Xiao-fei Huang, Chun-jie Li, Li-xin Sun, Xi-hua Li, Lu-yong Zhang, Zhen-zhou Jiang
β-Arrestin2 deficiency attenuates oxidative stress in mouse hepatic fibrosis through modulation of NOX4   Pages (1090–1100)
Jia-jia Du, Jia-chang Sun, Nan Li, Xiu-qin Li, Wu-yi Sun, Wei Wei
Ursolic acid reduces hepatocellular apoptosis and alleviates alcohol-induced liver injury via irreversible inhibition of CASP3 in vivo   Pages (1101–1110)
Xiao-yao Ma, Man Zhang, Ge Fang, Chuan-jing Cheng, Mu-kuo Wang, Yi-man Han, Xiao-tao Hou, Er-wei Hao, Yuan-yuan Hou, Gang Bai
Exosomes are involved in total body irradiation-induced intestinal injury in mice   Pages (1111–1123)
Hang Li, Mian Jiang, Shu-ya Zhao, Shu-qin Zhang, Lu Lu, Xin He, Guo-xing Feng, Xin Wu, Sai-jun Fan
Betulinic acid hydroxamate prevents colonic inflammation and fibrosis in murine models of inflammatory bowel disease   Pages (1124–1138)
María E. Prados, Adela García-Martín, Juan D. Unciti-Broceta, Belén Palomares, Juan A. Collado, Alberto Minassi, Marco A. Calzado, Giovanni Appendino, Eduardo Muñoz
EM-2 inhibited autophagy and promoted G2/M phase arrest and apoptosis by activating the JNK pathway in hepatocellular carcinoma cells   Pages (1139–1149)
Jie Yang, Zhen-dong Li, Chang-yan Hou, Zi-yu Li, Qiang Li, Shen-yu Miao, Qing Zhang, Xiao-ying Zhang, Xiao-feng Zhu, Jian-wei Jiang
The C terminus of DJ-1 determines its homodimerization, MGO detoxification activity and suppression of ferroptosis   Pages (1150–1159)
Li Jiang, Xiao-bing Chen, Qian Wu, Hai-ying Zhu, Cheng-yong Du, Mei-dan Ying, Qiao-jun He, Hong Zhu, Bo Yang, Ji Cao
Bis-isatin derivatives: design, synthesis, and biological activity evaluation as potent dimeric DJ-1 inhibitors   Pages (1160–1170)
Xiao-bing Chen, Hai-ying Zhu, Kun Bao, Li Jiang, Hong Zhu, Mei-dan Ying, Qiao-jun He, Bo Yang, Rong Sheng, Ji Cao
EZH2 regulates expression of FOXC1 by mediating H3K27me3 in breast cancers   Pages (1171–1179)
Xiang-jin Zheng, Wan Li, Jie Yi, Jin-yi Liu, Li-wen Ren, Xiao-ming Zhu, Shi-wei Liu, Jin-hua Wang, Guan-hua Du
Inhibition of AXL enhances chemosensitivity of human ovarian cancer cells to cisplatin via decreasing glycolysis   Pages (1180–1189)
Min Tian, Xi-sha Chen, Lan-ya Li, Hai-zhou Wu, Da Zeng, Xin-luan Wang, Yi Zhang, Song-shu Xiao, Yan Cheng
Berberine inhibits colorectal tumor growth by suppressing SHH secretion   Pages (1190–1194)
Zhu-qing Shen, Juan Wang, Wen-fu Tan, Tao-min Huang
Pharmacokinetics and tissue distribution of remdesivir and its metabolites nucleotide monophosphate, nucleotide triphosphate, and nucleoside in mice   Pages (1195–1200)
Wen-juan Hu, Lu Chang, Ying Yang, Xin Wang, Yuan-chao Xie, Jing-shan Shen, Bo Tan, Jia Liu