Vol 40, No 7 (July 2019): Acta Pharmacologica Sinica

Article

µ-TRTX-Ca1a: a novel neurotoxin from Cyriopagopus albostriatus with analgesic effects   Pages (859-866)
Yun-xiao Zhang, De-zheng Peng, Qing-feng Zhang, Biao Huang, Qiu-chu Yang, Dong-fang Tang, Min-zhi Chen, Ming-qiang Rong, Zhong-hua Liu
Magnesium lithospermate B protects the endothelium from inflammation-induced dysfunction through activation of Nrf2 pathway   Pages (867-878)
Fei Gao, Jiao-meng Li, Cong Xi, Hui-hui Li, Ying-luo Liu, Yi-ping Wang, Li-jiang Xuan
Magnesium isoglycyrrhizinate ameliorates high fructose-induced liver fibrosis in rat by increasing miR-375-3p to suppress JAK2/STAT3 pathway and TGF-β1/Smad signaling   Pages (879-894)
Yan-zi Yang, Xiao-juan Zhao, Hong-jiang Xu, Shan-chun Wang, Ying Pan, Shui-juan Wang, Qiang Xu, Rui-qing Jiao, Hong-mei Gu, Ling-dong Kong
A novel ASBT inhibitor, IMB17-15, repressed nonalcoholic fatty liver disease development in high-fat diet-fed Syrian golden hamsters   Pages (895-907)
Mao-xu Ge, Wei-xiao Niu, Jin-feng Ren, Shi-ying Cai, Dong-ke Yu, Hong-tao Liu, Na Zhang, Yi-xuan Zhang, Yu-cheng Wang, Rong-guang Shao, Ju-xian Wang, Hong-wei He
Sulfuretin protects hepatic cells through regulation of ROS levels and autophagic flux   Pages (908-918)
Yu-ting Lu, Yu-feng Xiao, Yu-feng Li, Jia Li, Fa-jun Nan, Jing-ya Li
Tubeimoside-1, a triterpenoid saponin, induces cytoprotective autophagy in human breast cancer cells in vitro via Akt-mediated pathway   Pages (919-928)
Shi-long Jiang, Yi-di Guan, Xi-sha Chen, Peng Ge, Xin-luan Wang, Yuan-zhi Lao, Song-shu Xiao, Yi Zhang, Jin-ming Yang, Xiao-jun Xu, Dong-sheng Cao, Yan Cheng
Oblongifolin C suppresses lysosomal function independently of TFEB nuclear translocation   Pages (929-937)
Man Wu, Yuan-zhi Lao, Hong-sheng Tan, Guang Lu, Yi Ren, Zhao-qing Zheng, Juan Yi, Wen-wei Fu, Han-ming Shen, Hong-xi Xu
Profiling and targeting of cellular mitochondrial bioenergetics: inhibition of human gastric cancer cell growth by carnosine   Pages (938-948)
Jiao-yan Cheng, Jian-bo Yang, Yuan Liu, Min Xu, Yu-yan Huang, Jing-jing Zhang, Pei Cao, Jian-xin Lyu, Yao Shen
Bevacizumab or fibronectin gene editing inhibits the osteoclastogenic effects of fibroblasts derived from human radicular cysts   Pages (949-956)
Hai-cheng Wang, Peng Wang, Yuan-wei Chen, Yan Zhang
Hypovitaminosis D exacerbates the DNA damage load in human uterine fibroids, which is ameliorated by vitamin D3 treatment   Pages (957-970)
Mohamed Ali, Sara Mahmoud Shahin, Nagwa Ali Sabri, Ayman Al-Hendy, Qiwei Yang
SHR-A1403, a novel c-Met antibody-drug conjugate, exerts encouraging anti-tumor activity in c-Met-overexpressing models   Pages (971-979)
Chang-yong Yang, Lei Wang, Xing Sun, Mi Tang, Hai-tian Quan, Lian-shan Zhang, Li-guang Lou, Shao-hua Gou
Metabolism and disposition of pyrotinib in healthy male volunteers: covalent binding with human plasma protein   Pages (980-988)
Jian Meng, Xiao-yun Liu, Sheng Ma, Hua Zhang, Song-da Yu, Yi-fan Zhang, Mei-xia Chen, Xiao-yu Zhu, Yi Liu, Ling Yi, Xiao-liang Ding, Xiao-yan Chen, Li-yan Miao, Da-fang Zhong

Correction

Publisher Correction: Inflammation-activated CXCL16 pathway contributes to tubulointerstitial injury in mouse diabetic nephropathy   Pages (989-990)
Ze-bo Hu, Kun-ling Ma, Yang Zhang, Gui-hua Wang, Liang Liu, Jian Lu, Pei-pei Chen, Chen-chen Lu, Bi-cheng Liu