Vol 40, No 5 (May 2019): Acta Pharmacologica Sinica

Article

Selective dopamine D3 receptor antagonist YQA14 inhibits morphine-induced behavioral sensitization in wild type, but not in dopamine D3 receptor knockout mice   Pages (583-588)
Yang Lv, Rong-rong Hu, Manyi Jing, Tai-yun Zhao, Ning Wu, Rui Song, Jin Li, Gang Hu
PARP1 interacts with HMGB1 and promotes its nuclear export in pathological myocardial hypertrophy   Pages (589-598)
Qian Li, Zhuo-ming Li, Shu-ya Sun, Lu-ping Wang, Pan-xia Wang, Zhen Guo, Han-wei Yang, Jian-tao Ye, Jing Lu, Pei-qing Liu
Astragaloside IV attenuates myocardial ischemia/reperfusion injury in rats via inhibition of calcium-sensing receptor-mediated apoptotic signaling pathways   Pages (599–607)
Bo Yin, Xu-wei Hou, Mei-li Lu
Osthole prevents tamoxifen-induced liver injury in mice   Pages (608-619)
Wen-bo Zhou, Xin-xin Zhang, Yun Cai, Wu Sun, Hao Li
Chemical cocktails enable hepatic reprogramming of human urine-derived cells with a single transcription factor   Pages (620-629)
Wei Tang, Ren Guo, Shi-jun Shen, Yang Zheng, Yu-ting Lu, Meng-meng Jiang, Xue Cui, Ci-zhong Jiang, Xin Xie
Activation of SIRT1 ameliorates LPS-induced lung injury in mice via decreasing endothelial tight junction permeability   Pages (630-641)
Cui-ping Fu, Sheng-yu Hao, Xiao-bo Xu, Jian Zhou, Zi-long Liu, Huan Lu, Li-min Wang, Wei-zhong Jin, Shan-qun Li
A pharmacodynamic model of respiratory rate and end-tidal carbon dioxide values during anesthesia in children   Pages (642-647)
Ji-Hyun Lee, Pyo-Yoon Kang, Young-Eun Jang, Eun-Hee Kim, Jin-Tae Kim, Hee-Soo Kim
Overexpression of steroid receptor coactivators alleviates hyperglycemia-induced endothelial cell injury in rats through activating the PI3K/Akt pathway   Pages (648-657)
Xiao-juan Quan, Chun-lian Liang, Ming-zhu Sun, Lin Zhang, Xiu-li Li
Benzoylaconine induces mitochondrial biogenesis in mice via activating AMPK signaling cascade   Pages (658-665)
Xiao-hong Deng, Jing-jing Liu, Xian-jun Sun, Jing-cheng Dong, Jian-hua Huang
Hispidulin induces ER stress-mediated apoptosis in human hepatocellular carcinoma cells in vitro and in vivo by activating AMPK signaling pathway   Pages (666-676)
Mei Han, Hui Gao, Jing Xie, Yin-ping Yuan, Quan Yuan, Ming-quan Gao, Kai-li Liu, Xue-hong Chen, Yan-tao Han, Zhi-wu Han
CUDC-907 displays potent antitumor activity against human pancreatic adenocarcinoma in vitro and in vivo through inhibition of HDAC6 to downregulate c-Myc expression   Pages (677-688)
Xu-hong Fu, Xiong Zhang, Hong Yang, Xiao-wei Xu, Zong-long Hu, Juan Yan, Xing-ling Zheng, Rong-rui Wei, Zhu-qing Zhang, Shi-rui Tang, Mei-yu Geng, Xun Huang
Acetyl-11-keto-β-boswellic acid suppresses docetaxel-resistant prostate cancer cells in vitro and in vivo by blocking Akt and Stat3 signaling, thus suppressing chemoresistant stem cell-like properties   Pages (689-698)
Yong-qing Liu, Shi-kang Wang, Qing-qing Xu, Hui-qing Yuan, Yan-xia Guo, Qian Wang, Feng Kong, Zhao-min Lin, De-qing Sun, Rong-mei Wang, Hong-xiang Lou
Is the combinational administration of doxorubicin and glutathione a reasonable proposal?   Pages (699–709)
Bo-yu Shen, Chong Chen, Yang-fan Xu, Jia-jia Shen, Hui-min Guo, Hao-feng Li, Xi-nuo Li, Dian Kang, Yu-hao Shao, Zhang-pei Zhu, Xiao-xi Yin, Lin Xie, Guang-ji Wang, Yan Liang
Population-based volume kinetics of Ringer’s lactate solution in patients undergoing open gastrectomy   Pages (710-716)
Joo-Hyun Lee, Yeong-Jin Choo, Yong-Hun Lee, Jin-Ho Rhim, Soo-Han Lee, Byung-Moon Choi, Sung-Tae Oh, Kyu-Taek Choi, Gyu-Jeong Noh

Review Article

Human pharmacology of positive GABA-A subtype-selective receptor modulators for the treatment of anxiety   Pages (571-582)
Xia Chen, Joop van Gerven, Adam Cohen, Gabriel Jacobs