Vol 38, No 2 (February 2017): Acta Pharmacologica Sinica

Review

Advances in the study of berberine and its derivatives: a focus on anti-inflammatory and antitumor effects in the digestive system   Pages (157-167) Open
Kun ZOU, Zhao LI, Yong ZHANG, Hao-yue ZHANG, Bo LI, Wei-liang ZHU, Ji-ye SHI, Qi JIA, Yi-ming LI

Original Article

SIRT1 plays a neuroprotective role in traumatic brain injury in rats via inhibiting the p38 MAPK pathway   Pages (168-181)
Hong YANG, Zheng-tao GU, Li LI, Mac MAEGELE, Bi-ying ZHOU, Feng LI, Ming ZHAO, Ke-sen ZHAO
Resveratrol rescues hyperglycemia-induced endothelial dysfunction via activation of Akt   Pages (182-191)
Jin-yi LI, Wei-qiang HUANG, Rong-hui TU, Guo-qiang ZHONG, Bei-bei LUO, Yan HE
Ginsenoside Rb2 enhances the anti-inflammatory effect of ω-3 fatty acid in LPS-stimulated RAW264.7 macrophages by upregulating GPR120 expression   Pages (192-200)
Qi HUANG, Ting WANG, He-yao WANG
Betulin from Hedyotis hedyotidea ameliorates concanavalin A-induced and T cell-mediated autoimmune hepatitis in mice   Pages (201-210)
Yong-qin ZHOU, Xiu-fang WENG, Rui DOU, Xiao-sheng TAN, Tian-tian ZHANG, Jin-bo FANG, Xiong-wen WU
Polydatin ameliorates Staphylococcus aureusinduced mastitis in mice via inhibiting TLR2- mediated activation of the p38 MAPK/NF-κB pathway   Pages (211-222)
Kang-feng JIANG, Gan ZHAO, Gan-zhen DENG, Hai-chong WU, Nan-nan YIN, Xiu-ying CHEN, Chang-wei QIU, Xiu-li PENG
Dose-biomarker-response modeling of the anticancer effect of ethaselen in a human non-small cell lung cancer xenograft mouse model   Pages (223-232)
Suo-fu YE, Jian LI, Shuang-min JI, Hui-hui ZENG, Wei LU
Efficacy of afatinib, an irreversible ErbB family blocker, in the treatment of intracerebral metastases of non-small cell lung cancer in mice   Pages (233-240)
Shi-rong ZHANG, Lu-cheng ZHU, Yan-ping JIANG, Jing ZHANG, Ru-jun XU, Ya-si XU, Bing XIA, Sheng-lin MA
Sulforaphane suppresses EMT and metastasis in human lung cancer through miR-616-5p-mediated GSK3β/β-catenin signaling pathways   Pages (241-251)
Da-xuan WANG, Yu-jiao ZOU, Xi-bin ZHUANG, Shu-xing CHEN, Yong LIN, Wen-lan LI, Jun-jin LIN, Zhi-qiang LIN
Oblongifolin C and guttiferone K extracted from Garcinia yunnanensis fruit synergistically induce apoptosis in human colorectal cancer cells in vitro   Pages (252-263)
Hui LI, Xiao-xiao MENG, Li ZHANG, Bao-jun ZHANG, Xin-yu LIU, Wen-wei FU, Hong-sheng TAN, Yuan-zhi LAO, Hong-xi XU
Shenmai injection enhances the cytotoxicity of chemotherapeutic drugs against colorectal cancers via improving their subcellular distribution   Pages (264-276)
Wen-yue LIU, Jing-wei ZHANG, Xue-quan YAO, Chao JIANG, Ji-chao HE, Pin NI, Jia-li LIU, Qian-ying CHEN, Qing-ran LI, Xiao-jie ZANG, Lan YAO, Ya-zhong LIU, Mu-lan WANG, Pei-qiang SHEN, Guang-ji WANG, Fang ZHOU
Crosstalk of ROS/RNS and autophagy in silibinininduced apoptosis of MCF-7 human breast cancer cells in vitro   Pages (277-289)
Nan ZHENG, Lu LIU, Wei-wei LIU, Fei LI, Toshihiko HAYASHI, Shin-ichi TASHIRO, Satoshi ONODERA, Takashi IKEJIMA
Delivery of acetylthevetin B, an antitumor cardiac glycoside, using polymeric micelles for enhanced therapeutic efficacy against lung cancer cells   Pages (290-300)
Jing-jing ZHU, Xin-xin ZHANG, Yun-qiu MIAO, Shu-fang HE, Dan-mei TIAN, Xin-sheng YAO, Jin-shan TANG, Yong GAN