Vol 25, No 10 (October 2004): Acta Pharmacologica Sinica

Review

Huntingtin processing in pathogenesis of Huntington disease   Pages (1243-1249)
Zheng-hong QIN, Zhen-lun GU
Causative and preventive action of calcium in cataracto-genesis   Pages (1250-1256)
Purshottam Das GUPTA, Kaid JOHAR, Abhay VASAVADA

Original Article

Comparative acute effects of l-carnitine and dl-carnitine on hepatic catabolism of l-alanine and l-glutamine in rats   Pages (1257-1261)
Gisele LOPES, Vilma A F G GAZOLA, Sgarize B GALENDE, Wilson ALVES-DO-PRADO, Rui CURI, Roberto B BAZOTTE
In vivo and in vitro chondrotoxicity of ciprofloxacin in juvenile rats   Pages (1262-1266)
Ping LI, Neng-neng CHENG, Bin-yan CHEN, Yong-ming WANG
Effects of beta-aescin on apoptosis induced by transient focal cerebral ischemia in rats   Pages (1267-1275)
Xia-min HU, Yan ZHANG, Fan-dian ZENG
Protective effect of tubuloside B on TNFalpha-induced apoptosis in neuronal cells   Pages (1276-1284)
Min DENG, Jin-yuan ZHAO, Xiao-dong JU, Peng-fei TU, Yong JIANG, Zheng-bin LI
Effects of morphine dependence and withdrawal on levels of neurosteroids in rat brain   Pages (1285-1291)
Cai-zhen YAN, Yan-ning HOU
Production of neutralizing monoclonal antibody against human vascular endothelial growth factor receptor II   Pages (1292-1298)
Rong LI, Dong-sheng XIONG, Xiao-feng SHAO, Jia LIU, Yuan-fu XU, Yuan-sheng XU, Han-zhi LIU, Zhen-ping ZHU, Chun-zheng YANG
Acidosis-induced p38 MAPK activation and its implication in regulation of cardiac contractility   Pages (1299-1305)
Ming ZHENG, Rong HOU, Rui-ping XIAO
Inhibitory effect of extracts of Ginkgo biloba leaves on VEGF-induced hyperpermeability of bovine coronary endothelial cells in vitro   Pages (1306-1311)
Yan QIU, Yao-cheng RUI, Tie-jun LI, Li ZHANG, Peng-yuan YANG
A novel PPAR alpha/gamma dual agonist inhibits cell growth and induces apoptosis in human glioblastoma T98G cells   Pages (1312-1319)
Da-chuan LIU, Chuan-bing ZANG, Hong-yu LIU, Kurt POSSINGER, Shao-guang FAN, Elena ELSTNER
Different roles of PKC and PKA in effect of interferon-gamma on proliferation and collagen synthesis of fibroblasts   Pages (1320-1326)
Xuan-fen ZHANG, Shu-zhong GUO, Kai-hua LU, Hui-yuan LI, Xiang-dong LI, Lin-xi ZHANG, Li YANG
Effects of aspirin on metastasis-associated gene expression detected by cDNA microarray   Pages (1327-1333)
Xue-qin GAO, Jin-xiang HAN, Hai-yan HUANG, Shi YAN, Chang-zheng SONG, Hai-nan HUANG
Effects of ulinastatin on renal ischemia-reperfusion injury in rats   Pages (1334-1340)
Cong-cong CHEN, Zi-ming LIU, Hui-hua WANG, Wei HE, Yi WANG, Wei-dong WU
Montelukast modulates lung CysLT(1) receptor expression and eosinophilic inflammation in asthmatic mice   Pages (1341-1346)
Yan-jun ZHANG, Lei ZHANG, Shao-bin WANG, Hua-hao SHEN, Er-qing WEI
Effect of lipopolysaccharide on expression and characterization of cholecystokinin receptors in rat pulmonary interstitial macrophages   Pages (1347-1353)
Shun-jiang XU, Wei-juan GAO, Bin CONG, Yu-xia YAO, Zhen-yong GU
Effect of catecholamines on IL-2 production and NK cytotoxicity of rats in vitro   Pages (1354-1360)
Yu-ping PENG, Yi-hua QIU, Jian-lan JIANG, Jian-jun WANG
Interaction between M-CSF and IL-10 on productions of IL-12 and IL-18 and expressions of CD14, CD23, and CD64 by human monocytes   Pages (1361-1365)
Xiao-hui JI, Ting YAO, Jun-chuan QIN, Shu-kui WANG, Hui-juan WANG, Kun YAO
Dilazep and dipyridamole inhibit tissue factor expression on monocytes induced by IgG from patients with antiphospholipid syndrome   Pages (1366-1371)
Hong ZHOU
Je-chun-jun induced apoptosis of human cervical carcinoma HeLa cells   Pages (1372-1379)
Han-jung CHAE, Kyung-mi PARK, Geun-youn LEE, Gi-seup JEONG, Hyung-rae PARK, Hyung-min KIM, Soo-wan CHAE, Shim-keun YOO, Hyung-ryong KIM
Octreotide inhibits proliferation and induces apoptosis of hepatocellular carcinoma cells   Pages (1380-1386)
Hai-lin LIU, Li HUO, Lei WANG