Vol 25, No 5 (May 2004): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Frequent ventricular premature beats increase blood pressure variability in rats   Pages (545-553)
Chao-yu MIAO, Li-ping XU, Jian-guo LIU, He-hui XIE, Wen-jun YUAN, Ding-feng SU
Inactivation gating determines drug potency: a common mechanism for drug blockade of HERG channels   Pages (554-560)
Bao-feng YANG, Dong-hui XU, Chao-qian XU, Zhe LI, Zhi-min DU, Hui-zhen WANG, De-li DONG
Effect of angiotensin II receptor 1 antisense oligodoexynucleotides on physiological and pathophysiological growth of cardiomyocytes   Pages (561-569)
Ying WANG, Jin-ming WANG, Shu-xun YAN, Ming-jiang LI, Jian-jun LI
Enhancement of naked FIX minigene expression by chloroquine in mice   Pages (570-575)
Hong-yan CHEN, Huan-zhang ZHU, Bin LU, Xuan XU, Ji-hua YAO, Qi SHEN, Jiang-lun XUE
Effects of copper-aspirin complex on platelet-neutrophil interactions   Pages (576-580)
Zhi-qiang SHEN, Peng CHEN, Ling LI, Peng CHEN, Wei-ping LIU
Oxidized LDL upregulated ATP binding cassette transporter-1 in THP-1 macrophages   Pages (581-586)
Chao-ke TANG, Guang-hui YI, Jun-hao YANG, Lu-shan LIU, Zuo WANG, Chang-geng RUAN, Yong-zong YANG
Effect of G(alphaq/11) protein and ATP-sensitive potassium channels on prostaglandin E(1) preconditioning in rat hearts.   Pages (587-592)
Shou-guo MA, Run-fang FU, Guo-qing FENG, Zhen-ji WANG, Xian-qin MA, Shi-ai WENG
Angiotensin II stimulates phosphorylation of 4E-binding protein 1 and p70 S6 kinase in cultured vascular smooth muscle cells   Pages (593-596)
Na LI, Ke-gui WU, Xiang-yu WANG, Liang-di XIE, Chang-sheng XU, Hua-jun WANG
Toosendanin increases free-Ca(2+) concentration in NG108-15 cells via L-type Ca(2+) channels   Pages (597-601)
Tong-hui XU, Jun ding, Yu-liang SHI
Effects of annexins II and V on survival of neurons and astrocytes in vitro   Pages (602-610)
Shu HAN, Kai-hua ZHANG, Pei-hua LU, Xiao-ming XU
Upregulation of heparin-binding growth-associated molecule after spinal cord injury in adult rats   Pages (611-616)
Yan-ting WANG, Shu HAN, Kai-hua ZHANG, Yu JIN, Xiao-ming XU, Pei-hua LU
Brain ischemia induces serine phosphorylation of neuronal nitric oxide synthase by Ca(2+)/calmodulin-dependent protein kinase II in rat hippocampus   Pages (617-622)
Xue-bo YAN, Fan-jie MENG, Bo SONG, Guang-yi ZHANG
Modulatory effect of substance P on GABA-activated currents from rat dorsal root ganglion   Pages (623-629)
Jun-qiang SI, Zhi-qin ZHANG, Chun-xia LI, Li-feng WANG, Yun-lei YANG, Zhi-wang LI
Activation and involvement of JNK1/2 in hydrogen peroxide-induced neurotoxicity in cultured rat cortical neurons   Pages (630-636)
Wei WANG, Can GAO, Xiao-yu HOU, Yong LIU, Yan-yan ZONG, Guang-yi ZHANG
Precuneus contributes to attentive control of finger movement   Pages (637-643)
Jing LUO, Kazuhisa NIKI, Zhi-guang DING, Yue-jia LUO
L-type calcium channel blockers enhance 5-HTP-induced antinociception in mice   Pages (644-650)
Jian-hui LIANG, Jun-xu LI, Xu-hua WANG, Bi CHEN, Ying LU, Pan ZHANG, Rong HAN, Xiang-feng YE
Alterations in circadian rhythms of melatonin and cortisol in patients with bronchial asthma   Pages (651-656)
Guang-he FEI, Rong-yu LIU, Zhi-hong ZHANG, Jiang-ning ZHOU
Effects of Cordyceps militaris extract on angiogenesis and tumor growth   Pages (657-665)
Hwa-seung YOO, Jang-woo SHIN, Jung-hyo CHO, Chang-gue SON, Yeon-weol LEE, Sang-yong PARK, Chong-kwan CHO
Anticarcinogenic and antioxidant activity of diindolylmethane derivatives   Pages (666-671)
Sakina Hayat BENABADJI, Ren WEN, Jian-bin ZHENG, Xiao-chun DONG, Shen-gang YUAN
Inhibitors of 5-lipoxygenase inhibit expression of intercellular adhesion molecule-1 in human melanoma cells   Pages (672-677)
Yin WANG, Bin ZHOU, Ji LI, Yong-bing CAO, Xin-sheng CHEN, Ming-he CHENG, Ming YIN
Tanshinone prevents cancellous bone loss induced by ovariectomy in rats   Pages (678-684)
Liao CUI, Tie WU, Yu-yu LIU, Yi-feng DENG, Chun-mei AI, Huai-qing CHEN
Expression of PDCD5, a novel apoptosis related protein, in human osteoarthritic cartilage   Pages (685-690)
Ai-xin CHENG, Si-quan LOU, Hao-wei ZHOU, Ying WANG, Da-long MA
Oridonin induces apoptosis of HeLa cells via altering expression of Bcl-2/Bax and activating caspase-3/ICAD pathway   Pages (691-698)
Chun-ling ZHANG, Li-jun WU, Shin-ichi TASHIRO, Satoshi ONODERA, Takashi IKEJIMA
CYP2E1 mediated isoniazid-induced hepatotoxicity in rats   Pages (699-704)
Jiang YUE, Rern-xiu PENG, Jing YANG, Rui KONG, Juan LIU