Vol 25, No 4 (April 2004): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Expression of apoptosis-related factors in chronic cyclosporine nephrotoxicity after cyclosporine withdrawal   Pages (401-411)
Can LI, Sun-woo LIM, Bo-kyung SUN, Bum-soon CHOI, Sylvia GLOWACKA, Alison J COX, Darren J KELLY, Yong-soo KIM, Jin KIM, Byung-kee BANG, Chul-woo YANG
Morroniside protects cultured human umbilical vein endothelial cells from damage by high ambient glucose   Pages (412-415)
Hui-qin XU, Hai-ping HAO, Xu ZHANG, Yang PAN
Blockade of L-type calcium channel in myocardium and calcium-induced contractions of vascular smooth muscle by CPU 86017   Pages (416-423)
De-zal DAI, Hui-juan HU, Jing ZHAO, Xue-mei HAO, Dong-mei YANG, Pei-ai ZHOU, Cai-hong WU
Down-regulation of C-type natriuretic peptide receptor by vasonatrin peptide in cardiac myocytes and fibroblasts   Pages (424-430)
SHUN-yan LÜ, Miao-zhang ZHU, Dian-shi WANG, Jun YU, Hai-tao GUO, Yu-zhen HU, Qi-ming WEI
Anti-epitope antibody, a novel site-directed antibody against human acetylcholinesterase   Pages (431-435)
Xing-mei ZHANG, Gang LIU, Man-ji SUN
Serine racemase expression in mouse cerebral cortex after permanent focal cerebral ischemia   Pages (436-441)
Li-zhen WANG, Xing-zu ZHU
D609 induces vascular endothelial cells and marrow stromal cells differentiation into neuron-like cells   Pages (442-446)
Nan WANG, Chun-qing DU, Shao-shan WANG, Kun XIE, Shang-li ZHANG, jun-ying MIAO
Melatonin attenuates beta-amyloid-induced inhibition of neurofilament expression   Pages (447-451)
Ying-chun ZHANG, Ze-fen WANG, Qun WANG, Yi-peng WANG, Jian-zhi WANG
Disruption of estrogen receptor beta in mice brain results in pathological alterations resembling Alzheimer disease   Pages (452-457)
Qing-hong ZHANG, Yan-hong HUANG, Yu-zhen HU, Geng-ze WEI, Xue-feng HAN, Shun-yan LU, Yu-feng ZHAO
Thermal preconditioning protected cerebellar granule neurons of rats by modulating HSP70 expression   Pages (458-461)
Li-jun CHEN, Xing-wen SU, Peng-xin QIU, Yi-jun HUANG, Guang-mei YAN
Association of vitamin D receptor and estrogen receptor-alpha gene polymorphism with peak bone mass and bone size in Chinese women   Pages (462-468)
Yue-juan QIN, Zhen-lin ZHANG, Qi-ren HUANG, Jin-wei HE, Yun-qiu HU, Qi ZHOU, Jing-hui LU, Miao LI, Yu-juan LIU
Inhibition of platelet aggregation by polyaspartoyl L-arginine and its mechanism   Pages (469-473)
Yin-ye WANG, Zhi-yu TANG, Min DONG, Xiao-yan LIU, Shi-qi PENG
A model of 3D-structure of H+, K+-ATPase catalytic subunit derived by homology modeling   Pages (474-479)
Dong YAN, Yuan-dong HU, Song LI, Mao-sheng CHENG
Effect of alpha-pinene on nuclear translocation of NF-kappa B in THP-1 cells   Pages (480-484)
Jian-ya ZHOU, Fa-di TANG, Guo-gen MAO, Ru-lian BIAN
Effect of transforming growth factor-beta on activity of connective tissue growth factor gene promoter in mouse NIH/3T3 fibroblasts   Pages (485-489)
Qing ZHAO, Nan CHEN, Wei-ming WANG, Jian LU, Bing-bing DAI
Effect of two human growth hormone receptor antagonists on glomerulosclerosis in streptozotocin-induced diabetic rats   Pages (490-495)
Wei LI, Li-hua ZHU, En-bi WANG, Zeng-can YE, Jun LIN, Li-he GUO, Fei-hong LUO, Xi-hong LIU, Xin FANG, Shui-xian SHEN
Therapeutic effects of berberine in impaired glucose tolerance rats and its influence on insulin secretion   Pages (496-502)
San-hua LENG, Fu-er LU, Li-jun XU
Inhibitory effects of cryptoporus polysaccharide on airway constriction, eosinophil release, and chemotaxis in guinea pigs   Pages (503-507)
Xiao-yan ZHAO, Qiang-min XIE, Ji-qiang CHEN, Chuan-kui KE
Estrogen influences the differentiation, maturation and function of dendritic cells in rats with experimental autoimmune encephalomyelitis   Pages (508-513)
Qing-hong ZHANG, Yu-zhen HU, Jun CAO, Yan-qing ZHONG, Yu-feng ZHAO, Qi-bing MEI
Hemorrhagic activity and mechanism of FIIa, a fibrinolytic enzyme from Agkistrodon acutus venom   Pages (514-521)
Qing-qing WANG, Jia-shu CHEN, Xiu-xia LIANG, Peng-xin QIU, Yi-wen WANG, Guang-mei YAN
Distribution of nimodipine in brain following intranasal administration in rats   Pages (522-527)
Qi-zhi ZHANG, Xin-guo JIANG, Chun-hua WU
Induction of diphenytriazol on cytochrome CYP1A   Pages (528-533)
Yun-zhen HU, Tong-wei YAO

Review

Sodium dimercaptopropane sulfonate as antidote against non-metallic pesticide   Pages (534-544)
Zhi-kang CHEN, Zhong-qiu LU