Vol 20, No 1 (January 1999): Acta Pharmacologica Sinica

Original Articles

Effects of superoxide anion on intracellular Ca2+ concentration in rabbit pulmonary arterial smooth muscle cells   Pages (10-14)
Yi-ping Wang, Masahiro Oike, Yushi Ito
Neuronal ERCC6 mRNA expression in rat brain induced by a transient focal cerebral ischemia   Pages (15-20)
Xiang Ling, Ling-mei Zhang, Ya-lin Huang, Wei-li Bao, Feng-yan Sun
l-S.R-daurisoline protects cultured hippocampal neurons against glutamate neurotoxicity by reducing nitric oxide production   Pages (21-26)
Jing-gen Liu, Rui Li, Guo-qing Liu
Effects of hyperin on free intracellular calcium in dissociated neonatal rat brain cells   Pages (27-30)
Zhi-wu Chen, Chuan-geng Ma
Modulation of NMDA receptor by huperzine A in rat cerebral cortex   Pages (31-35)
Xiao-dong Wang, Jing-ming Zhang, Hui-hua Yang, Guo-yuan Hu
Antisense oligodeoxynucleotides downregulated c-sis mRNA expression to inhibit proliferation of vascular smooth muscle cells   Pages (36-42)
Qi-dong Tang, Shu-guang Lin, Xi-yong Yu
Effects of catalase and endothelin on anoxia-induced vasoconstriction of porcine basilar artery in vitro   Pages (43-46)
Qin-yan Gong, Guang-qiang Luo
Antagonistic effect of nerve growth factor on neuronal injury induced by hypoxia in cultured cerebral cortical neurons of rats   Pages (47-51)
Jun-fang Wu, Jun-tian Zhang
Drug dependence and abuse potential of tramadol   Pages (52-54)
Zhi-min Liu, Wei-hua Zhou, Zhi Lian, Yue Mu, Zheng-hong Ren, Jia-qi Cao, Zhi-ji Cai
Intestinal absorption of cefixime in rats.   Pages (55-58)
Yi-qiao Hu, Chen-qing Qian, Liang-yuan Zheng, Wei-hai Yu, Ren-xiang Tan
Binding characteristics of pancreatic polypeptide receptors on rat hepatic membranes   Pages (59-64)
Xin-tang Zhang, Shi-yin Yao, Ying-gao Xu, Shang-quan Zhu
Kanglemycin C vs ciclosporin on immunosuppression in mice   Pages (65-68)
Jiang-ming Li, Zhi-bin Lin
Synergistic anticancer effects of tetrandrine combined with doxorubicin or vincristine in vitro   Pages (69-73)
Ai-xu Sun, Zu-guang Ye, Chun-ying Li, Bao-yun Xue, Lan-fang Li, Xiu-fang Cao, Qing Yang, Bao-qiang Dai
Characteristics of recombinant human butyrylcholinesterase   Pages (74-80)
Hui-jun Yuan, Wei-yuan Yu, Cheng-hua Shi, Man-ji Sun
Analgesic effect of agmatine and its enhancement on morphine analgesia in mice and rats   Pages (81-85)
Jin Li, Xin Li, Gang Pei, Bo-yi Qin