Vol 34, No 4 (April 2013): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Pioglitazone ameliorates memory deficits in streptozotocin-induced diabetic mice by reducing brain β-amyloid through PPARγ activation   Pages (455–463)
Li-ping Liu, Tian-hua Yan, Li-ying Jiang, Wei Hu, Meng Hu, Chao Wang, Qian Zhang, Yan Long, Jiang-qing Wang, Yong-qi Li, Mei Hu, Hao Hong
Effects of nicotine stimulation on spikes, theta frequency oscillations, and spike-theta oscillation relationship in rat medial septum diagonal band Broca slices   Pages (464–472)
Dong Wen, Ce Peng, Gao-xiang Ou-yang, Zainab Henderson, Xiao-li Li, Cheng-biao Lu
Multidrug resistance-associated protein 1 decreases the concentrations of antiepileptic drugs in cortical extracellular fluid in amygdale kindling rats   Pages (473–479)
Ying-hui Chen, Cui-cui Wang, Xia Xiao, Li Wei, Guoxiong Xu
Advanced glycation end products promote human aortic smooth muscle cell calcification in vitro via activating NF-κB and down-regulating IGF1R expression   Pages (480–486)
Yi Wang, Zhen-yu Zhang, Xiao-qing Chen, Xiang Wang, Heng Cao, Shao-wen Liu
Safflor yellow A protects neonatal rat cardiomyocytes against anoxia/reoxygenation injury in vitro   Pages (487–495)
Jia-lin Duan, Jing-wen Wang, Yue Guan, Ying Yin, Guo Wei, Jia Cui, Dan Zhou, Yan-rong Zhu, Wei Quan, Miao-miao Xi, Ai-dong Wen
Salvianolate inhibits reactive oxygen species production in H2O2-treated mouse cardiomyocytes in vitro via the TGFβ pathway   Pages (496–500)
Ai-hua Fei, Qing Cao, Shu-yan Chen, Hai-rong Wang, Fei-long Wang, Shu-ming Pan, Zhao-fen Lin
The PI3K/Akt pathway mediates the protection of SO2 preconditioning against myocardial ischemia/reperfusion injury in rats   Pages (501–506)
Man-man Zhao, Jin-yan Yang, Xin-bao Wang, Chao-shu Tang, Jun-bao Du, Hong-fang Jin
Over-production of nitric oxide by oxidative stress-induced activation of the TGF-β1/PI3K/Akt pathway in mesangial cells cultured in high glucose   Pages (507–514)
Yun-peng Zhai, Qian Lu, Yao-wu Liu, Qian Cheng, Ya-qin Wei, Fan Zhang, Cheng-lin Li, Xiao-xing Yin
Rhein lysinate increases the median survival time of SAMP10 mice: protective role in the kidney   Pages (515–521)
Gang Hu, Jiang Liu, Yong-zhan Zhen, Rong Xu, Yu Qiao, Jie Wei, Ping Tu, Ya-jun Lin
Astragaloside II triggers T cell activation through regulation of CD45 protein tyrosine phosphatase activity   Pages (522–530)
Chun-ping Wan, Li-xin Gao, Li-fei Hou, Xiao-qian Yang, Pei-lan He, Yi-fu Yang, Wei Tang, Jian-min Yue, Jia Li, Jian-ping Zuo
Tumor suppressor in lung cancer-1 (TSLC1) mediated by dual-regulated oncolytic adenovirus exerts specific antitumor actions in a mouse model   Pages (531–540)
Wen Lei, Hong-bin Liu, Shi-bing Wang, Xiu-mei Zhou, Shui-di Zheng, Ke-ni Guo, Bu-yun Ma, Yu-long Xia, Wen-song Tan, Xin-yuan Liu, Yi-gang Wang
Inhibition of Hec1 expression enhances the sensitivity of human ovarian cancer cells to paclitaxel   Pages (541–548)
Qing-qing Mo, Ping-bo Chen, Xin Jin, Qian Chen, Lan Tang, Bei-bei Wang, Ke-zhen Li, Peng Wu, Yong Fang, Shi-xuan Wang, Jian-feng Zhou, Ding Ma, Gang Chen
FGFR4 genetic polymorphisms determine the chemotherapy response of Chinese patients with non-small cell lung cancer   Pages (549–554)
Hong-mei Fang, Gang Tian, Li-juan Zhou, Han-ying Zhou, Ying-zhi Fang
Associations of ABCB1, NFKB1, CYP3A, and NR1I2 polymorphisms with cyclosporine trough concentrations in Chinese renal transplant recipients   Pages (555–560)
Yu Zhang, Jia-li Li, Qian Fu, Xue-ding Wang, Long-shan Liu, Chang-xi Wang, Wen Xie, Zhuo-jia Chen, Wen-ying Shu, Min Huang
Screening of potential pseudo att sites of Streptomycesphage ΦC31 integrase in the human genome   Pages (561–569)
Zhi-peng Hu, Lu-sheng Chen, Cai-yan Jia, Huan-zhang Zhu, Wei Wang, Jiang Zhong
Pharmacokinetic evaluation of novel oral fluorouracil antitumor drug S-1 in Chinese cancer patients   Pages (570–580)
Zhi-xiang Zhuang, Hong Zhu, Ji Wang, Min-gao Zhu, Hui Wang, Wang-yang Pu, Hua-hui Bian, Lei Chen, Hong Zhang

Correction

correction   Pages (581)
Editorial Team
Correction   Pages (582)
Editorial Team