Vol 30, No 3 (March 2009): Acta Pharmacologica Sinica

Review

Pharmacological effects of saw palmetto extract in the lower urinary tract Pages:271–281
Mayumi Suzuki, Yoshihiko Ito, Tomomi Fujino, Masayuki Abe, Keizo Umegaki, Satomi Onoue, Hiroshi Noguchi, Shizuo Yamada

Original Article

Expression pattern of neural synaptic plasticity marker-Arc in different brain regions induced by conditioned drug withdrawal from acute morphine-dependent rats Pages:282–290
Mu Li, Yuan-yuan Hou, Bin Lu, Jie Chen, Zhi-qiang Chi, Jing-gen Liu
C-reactive protein polymorphisms and genetic susceptibility to ischemic stroke and hemorrhagic stroke in the Chinese Han population Pages:291–298
Qi Wang, Hu Ding, Jia-rong Tang, Lan Zhang, Yu-jun Xu, Jiang-tao Yan, Wei Wang, Ru-tai Hui, Cong-yi Wang, Dao-wen Wang
Ginsenoside Rg1 promotes endothelial progenitor cell migration and proliferation Pages:299–306
Ai-wu Shi, Xiao-bin Wang, Feng-xiang Lu, Min-min Zhu, Xiang-qing Kong, Ke-jiang Cao
Effects of allisartan, a new AT1 receptor blocker, on blood pressure and end-organ damage in hypertensive animals Pages:307–313
Ming-yue Wu, Xiu-juan Ma, Chu Yang, Xia Tao, Ai-jun Liu, Ding-feng Su, Jian-guo Liu
Effects of docosahexaenoic acid on large-conductance Ca2+-activated K+ channels and voltage-dependent K+ channels in rat coronary artery smooth muscle cells Pages:314–320
Li-hong Lai, Ru-xing Wang, Wen-ping Jiang, Xiang-jun Yang, Jian-ping Song, Xiao-rong Li, Guo Tao
Osteogenic effects of D(+)β-3,4-dihydroxyphenyl lactic acid (salvianic acid A, SAA) on osteoblasts and bone marrow stromal cells of intact and prednisone-treated rats Pages:321–332
Liao Cui, Yu-yu Liu, Tie Wu, Chun-mei Ai, Huai-qing Chen
A sesquiterpene quinone, dysidine, from the sponge Dysidea villosa, activates the insulin pathway through inhibition of PTPases Pages:333–345
Yu Zhang, Yan Li, Yue-wei Guo, Hua-liang Jiang, Xu Shen
GA3, a new gambogic acid derivative, exhibits potent antitumor activities in vitro via apoptosis-involved mechanisms Pages:346–354
Hua Xie, Yu-xin Qin, Yun-long Zhou, Lin-jiang Tong, Li-ping Lin, Mei-yu Geng, Wen-hu Duan, Jian Ding
Immunotherapy of tumors with recombinant adenovirus encoding macrophage inflammatory protein 3β induces tumor-specific immune response in immunocompetent tumor-bearing mice Pages:355–363
Jian-mei Hou, Xia Zhao, Ling Tian, Gang Li, Ru Zhang, Bing Yao, Hong-xin Deng, Jin-liang Yang, Yu-quan Wei
Pharmacokinetics of CTLA4Ig fusion protein in healthy volunteers and patients with rheumatoid arthritis Pages:364–371
Ying Ma, Bi-rong Lin, Bei Lin, Sheng Hou, Wei-zhu Qian, Jing Li, Min Tan, Jian Ma, Bo-hua Li, Hao Wang, Ai-dong Wen, Ya-jun Guo
The efficacy and safety of calcitriol and/or Caltrate D in elderly Chinese women with low bone mass Pages:372–378
Wei-bo Xia, Zhong-lan Zhang, Hong-fu Wang, Xun-wu Meng, Ying Zhang, Guo-ying Zhu, Xiao-ping Xing, Jian-li Liu, Li-hua Wang, Yan Jiang, Shi-fang Weng, Tao Xu, Ying-ying Hu, Wei Yu, Jun-ping Tian