Vol 33, No 2 (February 2012): Acta Pharmacologica Sinica (Special Feature:Obesity)

Editorial

Obesity, a health burden of a global nature Pages(145-147)
Zhi-yun Zhang, Ming-wei Wang

Review

A continued saga of Boc5, the first non-peptidic glucagon-like peptide-1 receptor agonist with in vivo activities Pages(148-154)
Min He, Ni Guan, Wei-wei Gao, Qing Liu, Xiao-yan Wu, Da-wei Ma, Da-fang Zhong, Guang-bo Ge, Chuan Li, Xiao-yan Chen, Ling Yang, Jia-yu Liao, Ming-wei Wang
Rare adipose disorders (RADs) masquerading as obesity Pages(155-172)
Karen L Herbst
Laboratory animals as surrogate models of human obesity Pages(173-181)
Cecilia Nilsson, Kirsten Raun, Fei-fei Yan, Marianne O Larsen, Mads Tang-Christensen
Why do anti-inflammatory therapies fail to improve insulin sensitivity? Pages(182-188)
Zhan-guo Gao, Jian-ping Ye
Childhood obesity: a life-long health risk Pages(189-193)
Matthias Barton

Original Article

Effects of liraglutide and sibutramine on food intake, palatability, body weight and glucose tolerance in the gubra DIO-rats Pages(194-200)
Gitte Hansen, Jacob Jelsing, Niels Vrang
Association of ALOX15 gene polymorphisms with obesity-related phenotypes in Chinese nuclear families with male offspring Pages(201-207)
Yao-hua Ke, Wen-jin Xiao, Jin-wei He, Hao Zhang, Jin-bo Yu, Wei-wei Hu, Jie-mei Gu, Gao Gao, Hua Yue, Chun Wang, Yun-qiu Hu, Miao Li, Yu-juan Liu, Wen-zhen Fu, Zhen-lin Zhang

Original Articles

Temperature- and concentration-dependence of kainate-induced γ oscillation in rat hippocampal slices under submerged condition Pages(214-220)
Cheng-biao Lu, Zhi-hua Wang, Yan-hong Zhou, Martin Vreugdenhil
Exhaustive swimming differentially inhibits P2X1 receptor- and α1-adrenoceptor-mediated vasoconstriction in isolated rat arteries Pages(221-229)
Lu Li, Tao Wu, Cong Wei, Jian-ke Han, Zhen-hua Jia, Yi-ling Wu, Lei-ming Ren
PKCα regulates vasopressin-induced aquaporin-2 trafficking in mouse kidney collecting duct cells in vitro via altering microtubule assembly Pages(230-236)
Hong Zhao, Xi Yao, Tao-xia Wang, Wen-min Jin, Qian-qian Ji, Xiao Yang, Qiu-hong Duan, Li-jun Yao
Glucagon-like peptide 1 receptor plays a critical role in geniposide-regulated insulin secretion in INS-1 cells Pages(237-241)
Li-xia Guo, Zhi-ning Xia, Xue Gao, Fei Yin, Jian-hui Liu
Plumbagin inhibits cell growth and potentiates apoptosis in human gastric cancer cells in vitro through the NF-κB signaling pathway Pages(242-249)
Jing Li, Lin Shen, Fu-rong Lu, You Qin, Rui Chen, Jia Li, Yan Li, Han-zi Zhan, Yuan-qiao He
Suppression of human lung cancer cell proliferation and metastasis in vitro by the transducer of ErbB-2.1 (TOB1) Pages(250-260)
Yang Jiao, Ke-kang Sun, Lin Zhao, Jia-ying Xu, Li-li Wang, Sai-jun Fan
A novel sulfonamide agent, MPSP-001, exhibits potent activity against human cancer cells in vitro through disruption of microtubule Pages(261-270)
Zu-long Liu, Wei Tian, Yong Wang, Shan Kuang, Xiao-min Luo, Qiang Yu
Piperonal ciprofloxacin hydrazone induces growth arrest and apoptosis of human hepatocarcinoma SMMC-7721 cells Pages(271-278)
Zhen-yu Shi, Yong-qiang Li, Yu-hua Kang, Guo-qiang Hu, Chao-shen Huang-Fu, Jin-bo Deng, Bin Liu
In vitro and in vivo investigation of dexibuprofen derivatives for CNS delivery Pages(279-288)
Xuan Zhang, Xing Liu, Tao Gong, Xun Sun, Zhi-rong Zhang