Vol 30, No 5 (May 2009): Acta Pharmacologica Sinica

Review

Are isothiocyanates potential anti-cancer drugs?   Pages (501-512)
Xiang Wu, Qing-hua Zhou, Ke Xu
Harm reduction for injecting opiate users: an update and implications in China   Pages (513–521)
Maja Meise, Xi Wang, Marie-Luise Sauter, Yan-ping Bao, Jie Shi, Zhi-min Liu, Lin Lu

Original Article

Protective effects of compound FLZ, a novel synthetic analogue of squamosamide, on β-amyloid-induced rat brain mitochondrial dysfunction in vitro   Pages (522–529)
Fang Fang, Geng-tao Liu
Response of mesenchymal stem cells to shear stress in tissue-engineered vascular grafts   Pages (530–536)
Jian-de Dong, Yong-quan Gu, Chun-min Li, Chun-ren Wang, Zeng-guo Feng, Rong-xin Qiu, Bing Chen, Jian-xin Li, Shu-wen Zhang, Zhong-gao Wang, Jian Zhang
Calcineurin-NFAT signaling is involved in phenylephrine-induced vascular smooth muscle cell proliferation   Pages (537–544)
Xiao Pang, Ning-ling Sun
Lovastatin restores the function of endothelial progenitor cells damaged by oxLDL   Pages (545–552)
Feng-xia Ma, Fang Chen, Qian Ren, Zhong-chao Han
Benefit of standard versus low-dose tirofiban for percutaneous coronary intervention in very elderly patients with high-risk acute coronary syndrome   Pages (553–558)
Yun-ling Lin, Liang-long Chen, Yu-kun Luo, Xing-chun Zheng, Wei-wei Li
Addictive evaluation of cholic acid-verticinone ester, a potential cough therapeutic agent with agonist action of opioid receptor   Pages (559–566)
Jiu-liang Zhang, Hui Wang, Chang Chen, Hui-fang Pi, Han-li Raun, Peng Zhang, Ji-zhou Wu
Identification of anti-asthmatic compounds in Pericarpium citri reticulatae and evaluation of their synergistic effects   Pages (567–575)
Qian Shi, Ze Liu, Yang Yang, Peng Geng, Yuan-yuan Zhu, Qi Zhang, Fang Bai, Gang Bai
The protective effect of genistein postconditioning on hypoxia/reoxygenation-induced injury in human gastric epithelial cells   Pages (576–581)
Yu Li, Jian-fu Zhang, Yong-mei Zhang, Xiao-bo Ma
IL-12 suppression, enhanced endocytosis and up-regulation of MHC-II and CD80 in dendritic cells during experimental endotoxin tolerance   Pages (582–588)
Jing Zhang, Jie-ming Qu, Li-xian He
Genipin inhibits endothelial exocytosis via nitric oxide in cultured human umbilical vein endothelial cells   Pages (589–596)
Guang-fa Wang, Shao-yu Wu, Jin-jun Rao, Lin Lü, Wei Xu, Jian-xin Pang, Zhong-qiu Liu, Shu-guang Wu, Jia-jie Zhang
The immunosuppressive effect of gossypol in mice is mediated by inhibition of lymphocyte proliferation and by induction of cell apoptosis   Pages (597–604)
Wen-bin Xu, Li-hui Xu, Hong-song Lu, Dong-yun Ou-Yang, Huan-jing Shi, Jing-fang Di, Xian-hui He
Dauricine inhibits insulin-like growth factor-I-induced hypoxia inducible factor 1α protein accumulation and vascular endothelial growth factor expression in human breast cancer cells   Pages (605–616)
Xu-dong Tang, Xin Zhou, Ke-yuan Zhou
Combination effect of oncolytic adenovirus therapy and herpes simplex virus thymidine kinase/ganciclovir in hepatic carcinoma animal models   Pages (617–627)
Fei-qun Zheng, Yin Xu, Ren-jie Yang, Bin Wu, Xiao-hua Tan, Yi-de Qin, Qun-wei Zhang
Topotecan inhibits cancer cell migration by down-regulation of chemokine CC motif receptor 7 and matrix metalloproteinases   Pages (628–636)
Sen-sen Lin, Li Sun, Yan-kai Zhang, Ren-ping Zhao, Wen-lu Liang, Sheng-tao Yuan, Lu-yong Zhang
Antitumor activity of endogenous mFlt4 displayed on a T4 phage nanoparticle surface   Pages (637–645)
Shun-xiang Ren, Zhao-jun Ren, Min-yi Zhao, Xiao-bin Wang, Shu-guang Zuo, Feng Yu
Bufalin inhibits CYP3A4 activity in vitro and in vivo   Pages (646-652)
Hai-yun Li, Wen Xu, Xi Zhang, Wei-dong Zhang, Li-wei Hu