Vol 32, No 8 (August 2011): Acta Pharmacologica Sinica

Research Highlight

Antcin A contributs to anti-inflammatory effect of Niuchangchih (Antrodia camphorata) Pages:981–982
Zhen-ming Lu, Zheng-hong Xu

Review

Gold nanoparticles in cancer therapy Pages:983–990
Zhao-Zhin Joanna Lim, Jia-En Jasmine Li, Cheng-Teng Ng, Lin-Yue Lanry Yung, Boon-Huat Bay

Original Article

Rosiglitazone protects neuroblastoma cells against advanced glycation end products-induced injury Pages:991–998
Li Wang, Chun-jiang Yu, Wei Liu, Lu-yang Cheng, Yi-na Zhang
Involvement of RhoA/ROCK in myocardial fibrosis in a rat model of type 2 diabetes Pages:999–1008
Hong Zhou, Yong-jun Li, Mian Wang, Li-hui Zhang, Bing-yan Guo, Zhan-sheng Zhao, Feng-ling Meng, Yong-gui Deng, Rui-ying Wang
Vasorelaxant and antihypertensive effects of formononetin through endothelium-dependent and -independent mechanisms Pages:1009–1018
Tao SUN, Rui LIU, Yong-xiao CAO
Involvement of REST corepressor 3 in prognosis of human hepatitis B Pages:1019–1024
Ji-hua Xue, Min Zheng, Xiao-wei Xu, Shan-shan Wu, Zhi Chen, Feng Chen
Aristolochic acid induces apoptosis of human umbilical vein endothelial cells in vitro by suppressing PI3K/Akt signaling pathway Pages:1025–1030
Hong Shi, Jiang-min Feng
Combination of raloxifene, aspirin and estrogen as novel paradigm of hormone replacement therapy in rabbit model of menopause Pages:1031–1037
Fa-lin Yang, Ke-qing Hu, Xin Wang, Zi-mo Liu, Qin Hu, Ji-fu Li, Hong He
Tyrosine sulfation in N-terminal domain of human C5a receptor is necessary for binding of chemotaxis inhibitory protein of Staphylococcus aureus Pages:1038–1044
Zhen-jia Liu, Yan-juan Yang, Lei Jiang, Ying-chun Xu, Ai-xia Wang, Guan-hua Du, Jin-ming Gao
Interleukin-17A is involved in development of spontaneous pulmonary emphysema caused by Toll-like receptor 4 mutation Pages:1045–1054
Qing-qing Wang, Hong-zhen Yang, Han-zhi Liu, Su Mi, Xiao-wei Zhang, Hui-min Yan, Yong-gang Ma, Xiao-xing Wang, Zhuo-wei Hu
Cholera toxin inhibits human hepatocarcinoma cell proliferation in vitro via suppressing ATX/LPA axis Pages:1055–1062
Qi Xia, An-mei Deng, Shan-shan Wu, Min Zheng
Investigation and management of Toxoplasma gondii infection in pregnancy and infancy: a prospective study Pages:1063–1070
Paola di Carlo, Amelia Romano, Alessandra Casuccio, Salvatore Cillino, Maria Gabriella Schimmenti, Giorgio Mancuso, Stella la Chiusa, Vincenzo Novara, Daniela Ingrassia, Valentina li Vecchi, Marcello Trizzino, Lucina Titone
Polymorphisms of VEGFA gene and susceptibility to hemorrhage risk of brain arteriovenous malformations in a Chinese population Pages:1071–1077
Zhi-ping Gong, Ni-dan Qiao, Yu-xiang Gu, Jian-ping Song, Pei-liang Li, Hui-jia Qiu, Wei-wei Fan, Ying Mao, Hong-yan Chen, Yao Zhao
Association of the antihypertensive response of iptakalim with KCNJ11 (Kir6.2 gene) polymorphisms in Chinese Han hypertensive patients Pages:1078–1084
Rui-feng Duan, Wen-yu Cui, Hai Wang