Vol 28, No 3 (March 2007): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Stearic acid protects primary cultured cortical neurons against oxidative stress   Pages (315–326)
Ze-jian Wang, Cui-ling Liang, Guang-mei Li, Cai-yi Yu, Ming Yin
Tetramethylpyrazine suppresses HIF-1α, TNF-α, and activated caspase-3 expression in middle cerebral artery occlusion-induced brain ischemia in rats   Pages (327–333)
Yi Chang, George Hsiao, Seu-hwa Chen, Yi-cheng Chen, Jiing-han Lin, Kuang-hung Lin, Duen-suey Chou, Joen-rong Sheu
Upregulation of Mark3 and Rpgrip1 mRNA expression by jujuboside A in mouse hippocampus   Pages (334–338)
Cheng Wang, Zi-li You, Qing Xia, Tao Xiong, Yang Xia, De-zhong Yao
Relationship between upregulation of CD40 system and restenosis in patients after percutaneous coronary intervention   Pages (339–343)
Jin-chuan Yan, Shu Ding, Yi Liang, Gen-shan Ma, Jian Zhu, Yi Feng, Dan Luo
Ouabain induces cardiac remodeling in rats independent of blood pressure   Pages (344–352)
Xing Jiang, Yan-ping Ren, Zhuo-ren Lü
Biphasic effect of aspirin on apoptosis of bovine vascular endothelial cells and its molecular mechanism   Pages (353–358)
Qing-quan Chen, Wen-lan Liu, Xun Guo, Yuan-jian Li, Zhao-gui Guo
Internalization and distribution of three alpha1-adrenoceptor subtypes in HEK293A cells before and after agonist stimulation   Pages (359–366)
Shu-yi Wang, Yao Song, Ming Xu, Qi-hua He, Qi-de Han, You-yi Zhang
Endothelial progenitor cell differentiation using cryopreserved, umbilical cord blood-derived mononuclear cells   Pages (367–374)
Jun-ho Jang, Sun-kyung Kim, Jeong-eun Choi, Young-jin Kim, Hyun-woo Lee, Seok-yun Kang, Joon-seong Park, Jin-hyuk Choi, Ho-yeong Lim, Hugh C Kim
Association and linkage analysis of COL1A1 and AHSG gene polymorphisms with femoral neck bone geometric parameters in both Caucasian and Chinese nuclear families   Pages (375–381)
Hui Jiang, Shu-feng Lei, Su-mei Xiao, Yuan Chen, Xiao Sun, Fang Yang, Li-ming Li, Shan Wu, Hong-wen Deng
Effect of TGF-β/Smad signaling pathway on lung myofibroblast differentiation   Pages (382–391)
Li Gu, Yuan-jue Zhu, Xiao Yang, Zi-jian Guo, Wen-bing Xu, Xin-lun Tian
Protective effect of ginsenoside Rg1 on glutamate-induced lung injury   Pages (392–397)
Li Shen, Jian-zhong Han, Chen Li, Shao-jie Yue, Yong Liu, Xiao-qun Qin, Hui-jun Liu, Zi-qiang Luo
Therapeutic effect of osthole on hyperlipidemic fatty liver in rats   Pages (398–403)
Yan Zhang, Mei-lin Xie, Lu-jia Zhu, Zhen-lun Gu
In vivo and in vitro antiviral activity of hyperoside extracted from Abelmoschus manihot (L) medik   Pages (404–409)
Lin-lin Wu, Xin-bo Yang, Zheng-ming Huang, He-zhi Liu, Guang-xia Wu
Prolonged exposure to resistin inhibits glucose uptake in rat skeletal muscles   Pages (410–416)
Hong-qi Fan, Nan Gu, Feng Liu, Li Fei, Xiao-qin Pan, Mei Guo, Rong-hua Chen, Xi-rong Guo
Insulin-sensitizing effects of a novel α-methyl-α-phenoxylpropionate derivative in vitro   Pages (417–422)
Hao-shu Wu, Juan-hong Yu, Ying-yin Li, Yu-she Yang, Qiao-jun He, Yi-jia Lou, Ru-yun Ji
Curcumin downregulates homeobox gene NKX3.1 in prostate cancer cell LNCaP   Pages (423–430)
Hui-na Zhang, Chun-xiao Yu, Peng-ju Zhang, Wei-wen Chen, An-li Jiang, Feng Kong, Jing-ti Deng, Jian-ye Zhang, Charles YF Young
Involvement of hepatitis B X-interacting protein (HBXIP) in proliferation regulation of cells   Pages (431–438)
Feng-ze Wang, Li Sha, Wei-ying Zhang, Lian-ying Wu, Ling Qiao, Nan Li, Xiao-dong Zhang, Li-hong Ye
Ceramide induces apoptosis in human lung adenocarcinoma A549 cells through mitogen-activated protein kinases   Pages (439–445)
Tian-hua Zhang, Jian-feng Liu, Yao Zhang, Yong-li Li, Hai-tao Lu, Nobuo Murata, Tatsuo Yamakawa
Mechanisms of antiprostate cancer by gum mastic: NF-κB signal as target   Pages (446–452)
Mei-lan He, Ang Li, Chun-su Xu, Shun-li Wang, Meng-jie Zhang, Hua Gu, Yao-qin Yang, Hui-hong Tao
Antisense oligonucleotides targeting midkine inhibit tumor growth in an in situ human hepatocellular carcinoma model   Pages (453–458)
Li-cheng Dai, Xiang Wang, Xing Yao, Li-shan Min, Jin-liang Ping, Jian-fang He