Vol 45, No 1 (January 2024): Acta Pharmacologica Sinica

Review Article

Neuronal K+-Cl- cotransporter KCC2 as a promising drug target for epilepsy treatment   Pages (1–22) Open
Erin McMoneagle, Jin Zhou, Shiyao Zhang, Weixue Huang, Sunday Solomon Josiah, Ke Ding, Yun Wang, Jinwei Zhang
Animal models of heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF): from metabolic pathobiology to drug discovery   Pages (23–35)
Si Gao, Xue-ping Liu, Ting-ting Li, Li Chen, Yi-ping Feng, Yu-kun Wang, Yan-jun Yin, Peter J. Little, Xiao-qian Wu, Suo-wen Xu, Xu-dong Jiang

Article

Addition of α-synuclein aggregates to the intestinal environment recapitulates Parkinsonian symptoms in model systems   Pages (36–51)
Ze-xian Yang, Yu Zhang, Qing Wang, Lei Zhang, Yi-fei Liu, Ye Zhang, Yu Ren, Chen Zhou, Hui-wen Gao, Nai-xia Zhang, Lin-yin Feng
Gut microbiota-induced CXCL1 elevation triggers early neuroinflammation in the substantia nigra of Parkinsonian mice   Pages (52–65)
Xi-zhen Ma, Lei-lei Chen, Le Qu, Hui Li, Jun Wang, Ning Song, Jun-xia Xie
Pharmacological inhibition of FABP7 by MF 6 counteracts cerebellum dysfunction in an experimental multiple system atrophy mouse model   Pages (66–75)
An Cheng, Wenbin Jia, David I. Finkelstein, Nadia Stefanova, Haoyang Wang, Takuya Sasaki, Ichiro Kawahata, Kohji Fukunaga
Piezo1 channel activation facilitates baroreflex afferent neurotransmission with subsequent blood pressure reduction in control and hypertension rats   Pages (76–86)
Chang-peng Cui, Xue Xiong, Jia-xin Zhao, Dong-hong Fu, Yan Zhang, Peng-bo Ma, Di Wu, Bai-yan Li
SGLT2 inhibitor empagliflozin alleviates cardiac remodeling and contractile anomalies in a FUNDC1-dependent manner in experimental Parkinson’s disease   Pages (87–97)
Wei Yu, Lin Wang, Wei-ying Ren, Hai-xia Xu, Ne N. Wu, Dong-hui Yu, Russel J. Reiter, Wen-liang Zha, Qing-dong Guo, Jun Ren
Myeloid-derived growth factor suppresses VSMC dedifferentiation and attenuates postinjury neointimal formation in rats by activating S1PR2 and its downstream signaling   Pages (98–111)
Shuang Yang, Hou-wei Li, Jia-ying Tian, Zheng-kai Wang, Yi Chen, Ting-ting Zhan, Chun-yue Ma, Min Feng, Shi-feng Cao, Yu Zhao, Xue Li, Jing Ren, Qian Liu, Lu-ying Jin, Zhi-qi Wang, Wen-yu Jiang, Yi-xiu Zhao, Yan Zhang, Xue Liu
Par3L, a polarity protein, promotes M1 macrophage polarization and aggravates atherosclerosis in mice via p65 and ERK activation   Pages (112–124)
Yi-min Huang, Yu-sen Wu, Yuan-ye Dang, Yi-ming Xu, Kong-yang Ma, Xiao-yan Dai
PGAM5 exacerbates acute renal injury by initiating mitochondria-dependent apoptosis by facilitating mitochondrial cytochrome c release   Pages (125–136)
Jing-yao Li, Xi-ang Sun, Xin Wang, Ning-hao Yang, Hong-yan Xie, Heng-jiang Guo, Li Lu, Xin Xie, Li Zhou, Jun Liu, Wei Zhang, Li-min Lu
Sirtuin 6 protects against podocyte injury by blocking the renin-angiotensin system by inhibiting the Wnt1/β-catenin pathway   Pages (137–149)
Hua Miao, Yan-ni Wang, Wei Su, Liang Zou, Shou-gang Zhuang, Xiao-yong Yu, Fei Liu, Ying-yong Zhao
Fisetin ameliorates fibrotic kidney disease in mice via inhibiting ACSL4-mediated tubular ferroptosis   Pages (150–165)
Bo Wang, Li-na Yang, Le-tian Yang, Yan Liang, Fan Guo, Ping Fu, Liang Ma
DZ2002 alleviates corneal angiogenesis and inflammation in rodent models of dry eye disease via regulating STAT3-PI3K- Akt-NF-κB pathway   Pages (166–179)
Chun-mei Wu, Jia-wen Mao, Jin-zhi Zhu, Can-can Xie, Jia-ying Yao, Xiao-qian Yang, Mai Xiang, Yi-fan He, Xiao Tong, Dilinaer Litifu, Xiao-yu Xiong, Meng-nan Cheng, Feng-hua Zhu, Shi-jun He, Ze-min Lin, Jian-ping Zuo
Targeting cytohesin-1 suppresses acute myeloid leukemia progression and overcomes resistance to ABT-199   Pages (180–192)
Wen-xiang Ren, Hao Guo, Sheng-yan Lin, Si-yi Chen, Yao-ying Long, Liu-yue Xu, Di Wu, Yu-lin Cao, Jiao Qu, Bian-lei Yang, Hong-pei Xu, He Li, Ya-li Yu, An-yuan Zhang, Shan Wang, Yi-cheng Zhang, Ke-shu Zhou, Zhi-chao Chen, Qiu-bai Li
Rosmarinic acid in combination with ginsenoside Rg1 suppresses colon cancer metastasis via co-inhition of COX-2 and PD1/PD-L1 signaling axis   Pages (193–208)
Huan Liu, Rui Deng, Cheng-wei Zhu, Hong-kuan Han, Gang-fan Zong, Lang Ren, Peng Cheng, Zhong-hong Wei, Yang Zhao, Su-yun Yu, Yin Lu
S670, an amide derivative of 3-O-acetyl-11-keto-β-boswellic acid, induces ferroptosis in human glioblastoma cells by generating ROS and inhibiting STX17-mediated fusion of autophagosome and lysosome   Pages (209–222)
Yi-hui Yang, Wan Li, Li-wen Ren, Hong Yang, Yi-zhi Zhang, Sen Zhang, Yue Hao, Dong-ke Yu, Rong-sheng Tong, Guan-hua Du, Jian-you Shi, Jin-hua Wang