Vol 44, No 7 (July 2023): Acta Pharmacologica Sinica

Review Article

Angiogenesis after ischemic stroke   Pages (1305–1321)
Jie Fang, Zhi Wang, Chao-yu Miao

Article

Botulinum neurotoxin A ameliorates depressive-like behavior in a reserpine-induced Parkinson’s disease mouse model via suppressing hippocampal microglial engulfment and neuroinflammation   Pages (1322–1336) Open
Yang Li, Qiao Yin, Qi Li, An-ran Huo, Ting-ting Shen, Jia-qian Cao, Chun-feng Liu, Tong Liu, Wei-feng Luo, Qi-fei Cong
Up-regulation of microglial chemokine CXCL12 in anterior cingulate cortex mediates neuropathic pain in diabetic mice   Pages (1337–1349)
Zi-hua Song, Xiang-Jie Song, Chen-ling Yang, Peng Cao, Yu Mao, Yan Jin, Meng-yun Xu, Hai-tao Wang, Xia Zhu, Wei Wang, Zhi Zhang, Wen-juan Tao
Dual-omics reveals temporal differences in acute sympathetic stress-induced cardiac inflammation following α1 and β-adrenergic receptors activation   Pages (1350–1365)
Di Zhang, Ming-ming Zhao, Ji-min Wu, Rui Wang, Gang Xue, Yan-bo Xue, Ji-qi Shao, You-yi Zhang, Er-dan Dong, Zhi-yuan Li, Han Xiao
Notoginsenoside R1 protects against myocardial ischemia/ reperfusion injury in mice via suppressing TAK1-JNK/ p38 signaling   Pages (1366–1379)
Jing-jing Zeng, Han-qing Shi, Fang-fang Ren, Xiao-shan Zhao, Qiao-ying Chen, Dong-juan Wang, Lian-pin Wu, Mao-ping Chu, Teng-fang Lai, Lei Li
Cell-autonomous effect of cardiomyocyte branched-chain amino acid catabolism in heart failure in mice   Pages (1380–1390) Open
Jia-yu Yu, Nancy Cao, Christoph D. Rau, Ro-Po Lee, Jieping Yang, Rachel J. Roth Flach, Lauren Petersen, Cansheng Zhu, Yea-Lyn Pak, Russell A. Miller, Yunxia Liu, Yibin Wang, Zhaoping Li, Haipeng Sun, Chen Gao
CB2R agonist GW405833 alleviates acute liver failure in mice via inhibiting HIF-1α-mediated reprogramming of glycometabolism and macrophage proliferation   Pages (1391–1403)
Sheng-lan Cai, Xue-gong Fan, Jie Wu, Yang Wang, Xing-wang Hu, Si-ya Pei, Yi-xiang Zheng, Jun Chen, Yan Huang, Ning Li, Ze-bing Huang
Meteorin-like protein overexpression ameliorates fulminant hepatitis in mice by inhibiting chemokine-dependent immune cell infiltration   Pages (1404–1415)
Ya-nan Du, Jia-ming Teng, Tian-hui Zhou, Bing-ying Du, Wei Cai
Bavachin protects against diet-induced hepatic steatosis and obesity in mice   Pages (1416–1428)
Xiang Wei, Li Lin, Qian-qian Yuan, Xiu-yun Wang, Qing Zhang, Xiao-min Zhang, Ke-chao Tang, Man-yu Guo, Ting-yu Dong, Wei Han, Da-ke Huang, Yin-liang Qi, Mei Zhang, Hua-bing Zhang
Skullcapflavone II, a novel NQO1 inhibitor, alleviates aristolochic acid I-induced liver and kidney injury in mice   Pages (1429–1441)
Ya-ping Dong, Shu-zhen Chen, Hui-si He, Zhuo-ran Sun, Li-xuan Jiang, Yan-qiu Gu, Ying Zhang, Fei Feng, Chun Chen, Zhe-cai Fan, Xiao-fei Chen, Wen Wen, Hong-yang Wang
Kaempferide ameliorates cisplatin-induced nephrotoxicity via inhibiting oxidative stress and inducing autophagy   Pages (1442–1454)
Yan-fei Shao, Bing-bing Tang, Yu-hui Ding, Chun-yan Fang, Ling Hong, Chun-xiao Shao, Zhao-xu Yang, Yue-ping Qiu, Jin-cheng Wang, Bo Yang, Qin-jie Weng, Jia-jia Wang, Qiao-jun He
Long-term passaging of pseudo-typed SARS-CoV-2 reveals the breadth of monoclonal and bispecific antibody cocktails   Pages (1455–1463)
Hang Ma, Hui-fang Zong, Jun-jun Liu, Ya-li Yue, Yong Ke, Yun-ji Liao, Hao-neng Tang, Lei Wang, Shu-sheng Wang, Yun-sheng Yuan, Ming-yuan Wu, Yan-lin Bian, Bao-hong Zhang, Hai-yang Yin, Hua Jiang, Tao Sun, Lei Han, Yue-qing Xie, Jian-wei Zhu
Proteasomal inhibitors induce myeloma cell pyroptosis via the BAX/GSDME pathway   Pages (1464–1474)
Jing-pei Liang, Yuan-ming He, Yao-li Cui, Yue-ning Sun, Gui-song He, Zhi-gang Zhu, Xin-liang Mao
143D, a novel selective KRASG12C inhibitor exhibits potent antitumor activity in preclinical models   Pages (1475–1486)
Lan-song Xu, Su-xin Zheng, Liang-he Mei, Ke-xin Yang, Ya-fang Wang, Qiang Zhou, Xiang-tai Kong, Ming-yue Zheng, Hua-liang Jiang, Cheng-ying Xie
Inhibiting the transcription and replication of Ebola viruses by disrupting the nucleoprotein and VP30 protein interaction with small molecules   Pages (1487–1499)
Yan-hong Ma, Xu Hong, Fang Wu, Xin-feng Xu, Rui Li, Jin Zhong, Yao-qi Zhou, Shu-wen Liu, Jian Zhan, Wei Xu
Computationally guided discovery of novel non-steroidal AR-GR dual antagonists demonstrating potency against antiandrogen resistance   Pages (1500–1518)
Xin Chai, Xue-ping Hu, Xin-yue Wang, Hua-ting Wang, Jin-ping Pang, Wen-fang Zhou, Jia-ning Liao, Lu-hu Shan, Xiao-hong Xu, Lei Xu, Hong-guang Xia, Ting-jun Hou, Dan Li

Correction

Author Correction: Shenqi Fuzheng Injection attenuates irradiation-induced brain injury in mice via inhibition of the NF-κB signaling pathway and microglial activation   Pages (1519–1520)
Jian Zhang, Fan Tong, Qian Cai, Ling-juan Chen, Ji-hua Dong, Gang Wu, Xiao-rong Dong