Vol 44, No 6 (June 2023): Acta Pharmacologica Sinica

Article

Dynamic regulation of excitatory and inhibitory synaptic transmission by growth hormone in the developing mouse brain   Pages (1109–1121)
Guang-ying Li, Qiu-zi Wu, Tian-jia Song, Xue-chu Zhen, Xiang Yu
Pharmacological characterization of the small molecule 03A10 as an inhibitor of α-synuclein aggregation for Parkinson’s disease treatment   Pages (1122–1134)
Qing Wang, Sheng Yao, Ze-xian Yang, Chen Zhou, Yu Zhang, Ye Zhang, Lei Zhang, Jin-tian Li, Zhi-jian Xu, Wei-liang Zhu, Nai-xia Zhang, Yang Ye, Lin-yin Feng
Pazopanib alleviates neuroinflammation and protects dopaminergic neurons in LPS-stimulated mouse model by inhibiting MEK4-JNK-AP-1 pathway   Pages (1135–1148)
Hong-yang Sun, Jin Wu, Rui Wang, Shun Zhang, Hao Xu, Еlena Kaznacheyeva, Xiao-jun Lu, Hai-gang Ren, Guang-hui Wang
Porcupine inhibitor CGX1321 alleviates heart failure with preserved ejection fraction in mice by blocking WNT signaling   Pages (1149–1160)
Hao Wu, Lu-xun Tang, Xue-mei Wang, Liang-peng Li, Xiao-kang Chen, Yan-ji He, De-zhong Yang, Yu Shi, Jia-ling Shou, Zong-shu Zhang, Liang Wang, Bing-jun Lu, Songzhu Michael An, Chun-yu Zeng, Wei Eric Wang
SGLT2 inhibitor empagliflozin promotes revascularization in diabetic mouse hindlimb ischemia by inhibiting ferroptosis   Pages (1161–1174)
Jing-xuan Han, Lai-liu Luo, Yi-cheng Wang, Makoto Miyagishi, Vivi Kasim, Shou-rong Wu
MANF ameliorates DSS-induced mouse colitis via restricting Ly6ChiCX3CR1int macrophage transformation and suppressing CHOP-BATF2 signaling pathway   Pages (1175–1190) Open
Lin Yang, Wen-wen Shen, Wei Shao, Qing Zhao, Gao-zong Pang, Yi Yang, Xiao-fang Tao, Wei-ping Zhang, Qiong Mei, Yu-xian Shen
Salvianolic acid B suppresses hepatic fibrosis by inhibiting ceramide glucosyltransferase in hepatic stellate cells   Pages (1191–1205)
Zi-bo Li, Lin Jiang, Jia-dong Ni, Yuan-hang Xu, Fang Liu, Wen-ming Liu, Shao-gui Wang, Zhong-qiu Liu, Cai-yan Wang
GPR97 deficiency ameliorates renal interstitial fibrosis in mouse hypertensive nephropathy   Pages (1206–1216)
Ji-chao Wu, Xiao-jie Wang, Jing-han Zhu, Xue-ying Huang, Min Liu, Zhe Qiao, Yan Zhang, Yu Sun, Zi-ying Wang, Peng Zhan, Tao Zhang, Hui-li Hu, Hong Liu, Wei Tang, Fan Yi
Ginseng-derived panaxadiol ameliorates STZ-induced type 1 diabetes through inhibiting RORγ/IL-17A axis   Pages (1217–1226)
Si-yu Tian, Shu-ming Chen, Yong-yi Feng, Jia-ling He, Yong Li
Molecular recognition of two endogenous hormones by the human parathyroid hormone receptor-1   Pages (1227–1237)
Li-hua Zhao, Qing-ning Yuan, An-tao Dai, Xin-heng He, Chuan-wei Chen, Chao Zhang, You-wei Xu, Yan Zhou, Ming-wei Wang, De-hua Yang, H. Eric Xu
Scoparone suppresses mitophagy-mediated NLRP3 inflammasome activation in inflammatory diseases   Pages (1238–1251)
Wan-di Feng, Yao Wang, Tong Luo, Xin Jia, Cui-qin Cheng, Hao-jia Wang, Mei-qi Zhang, Qi-qi Li, Xue-jiao Wang, Yi-ying Li, Jin-yong Wang, Guang-rui Huang, Ting Wang, An-long Xu
Tabersonine, a natural NLRP3 inhibitor, suppresses inflammasome activation in macrophages and attenuate NLRP3-driven diseases in mice   Pages (1252–1261)
Hao-wen Xu, Wei-feng Li, Shan-shan Hong, Jing-jing Shao, Jia-hao Chen, Nipon Chattipakorn, Di Wu, Wu Luo, Guang Liang
Characterization of LTr1 derived from cruciferous vegetables as a novel anti-glioma agent via inhibiting TrkA/PI3K/AKT pathway   Pages (1262–1276)
Qi-qi Song, Li-ping Lin, Ya-li Chen, Jia-cheng Qian, Ke Wei, Jian-wei Su, Jian-hua Ding, Ming Lu, Yang Liu, Ren-xiang Tan, Gang Hu
IDO-1 inhibitor INCB24360 elicits distant metastasis of basal extruded cancer cells in pancreatic ductal adenocarcinoma   Pages (1277–1289) Open
Hada Buhe, Ji-xin Ma, Fang-zhou Ye, Chen-yun Song, Xin-yu Chen, Yang Liu, Huang Lin, Xu Han, Li-xiang Ma, Hexige Saiyin
AXL antibody and AXL-ADC mediate antitumor efficacy via targeting AXL in tumor-intrinsic epithelial-mesenchymal transition and tumor-associated M2-like macrophage   Pages (1290–1303)
Jin-peng Pei, Yue Wang, Lan-ping Ma, Xin Wang, Liang Liu, Yu Zhang, Rui Jin, Zhi-qiang Ren, Yan Deng, Jing-kang Shen, Tao Meng, Ker Yu

Correction

Author Correction: Wogonin suppresses osteopontin expression in adipocytes by activating PPARα   Pages (1304)
Ye-min Zhang, Ming-xin Li, Zhao Tang, Chang-hua Wang