Vol 44, No 5 (May 2023): Acta Pharmacologica Sinica

Review Article

Ginsenoside Rg1 in neurological diseases: From bench to bedside   Pages (913–930)
Shao-jie Yang, Jing-ji Wang, Ping Cheng, Li-xia Chen, Jia-min Hu, Guo-qi Zhu
Kelch-like proteins in the gastrointestinal tumors   Pages (931–939)
An-bo Fu, Sen-feng Xiang, Qiao-jun He, Mei-dan Ying

Article

Inhibiting von Hippel‒Lindau protein-mediated Dishevelled ubiquitination protects against experimental parkinsonism   Pages (940–953)
Jie Shen, Qian Zha, Qian-hua Yang, Yue-qian Zhou, Xiao Liang, Ying-jie Chen, Gui-xia Qi, Xiao-jin Zhang, Wen-bing Yao, Xiang-dong Gao, Song Chen
Enhanced AMPAR-dependent synaptic transmission by S-nitrosylation in the vmPFC contributes to chronic inflammatory pain-induced persistent anxiety in mice   Pages (954–968)
Zhi-jin Chen, Chun-wan Su, Shuai Xiong, Ting Li, Hai-ying Liang, Yu-hui Lin, Lei Chang, Hai-yin Wu, Fei Li, Dong-ya Zhu, Chun-xia Luo
Downregulation of NUP93 aggravates hypoxia-induced death of cardiomyocytes in vitro through abnormal regulation of gene transcription   Pages (969–983)
Lei Pan, Xiao-wei Song, Jin-chao Song, Cheng-yong Shi, Zhong-kai Wang, Song-qun Huang, Zhi-fu Guo, Song-hua Li, Xian-xian Zhao, Jun-bo Ge
Circulating small extracellular vesicles promote proliferation and migration of vascular smooth muscle cells via AXL and MerTK activation   Pages (984–998)
Young Joo Lee, Miso Park, Hyun Young Kim, Jin-Ki Kim, Won-Ki Kim, Sung Chul Lim, Keon Wook Kang
GDF11 promotes wound healing in diabetic mice via stimulating HIF-1ɑ-VEGF/SDF-1ɑ-mediated endothelial progenitor cell mobilization and neovascularization   Pages (999–1013)
Ying Zhang, Yi-yuan Zhang, Zhen-wei Pan, Qing-qi Li, Li-hua Sun, Xin Li, Man-yu Gong, Xue-wen Yang, Yan-ying Wang, Hao-dong Li, Li-na Xuan, Ying-chun Shao, Meng-meng Li, Ming-yu Zhang, Qi Yu, Zhange Li, Xiao-fang Zhang, Dong-hua Liu, Yan-meng Zhu, Zhong-yue Tan, Yuan-yuan Zhang, Yun-qi Liu, Yong Zhang, Lei Jiao, Bao-feng Yang
Ferroptosis inhibitor liproxstatin-1 alleviates metabolic dysfunction-associated fatty liver disease in mice: potential involvement of PANoptosis   Pages (1014–1028)
Jie Tong, Xiu-ting Lan, Zhen Zhang, Yi Liu, Di-yang Sun, Xu-jie Wang, Shen-xi Ou-Yang, Chun-lin Zhuang, Fu-ming Shen, Pei Wang, Dong-jie Li
Melatonin ameliorates bleomycin-induced pulmonary fibrosis via activating NRF2 and inhibiting galectin-3 expression   Pages (1029–1037)
Yue-jiao Lan, Ming-han Cheng, Hui-min Ji, Yu-qian Bi, Yong-yue Han, Chong-yang Yang, Xuan Gu, Jian Gao, Hong-liang Dong
Poricoic acid A suppresses renal fibroblast activation and interstitial fibrosis in UUO rats via upregulating Sirt3 and promoting β-catenin K49 deacetylation   Pages (1038–1050) Open
Dan-Qian Chen, Lin Chen, Yan Guo, Xia-Qing Wu, Ting-Ting Zhao, Hai-Ling Zhao, Hao-Jun Zhang, Mei-Hua Yan, Guo-Qiang Zhang, Ping Li
Alpha lipoamide inhibits diabetic kidney fibrosis via improving mitochondrial function and regulating RXRα expression and activation   Pages (1051–1065)
Hui-fang Zhang, Hui-ming Liu, Jia-yi Xiang, Xing-cheng Zhou, Dan Wang, Rong-yu Chen, Wan-lin Tan, Lu-qun Liang, Ling-ling Liu, Ming-jun Shi, Fan Zhang, Ying Xiao, Yu-xia Zhou, Tian Zhang, Lei Tang, Bing Guo, Yuan-yuan Wang
Hepatocellular carcinoma cells loss lenvatinib efficacy in vitro through autophagy and hypoxia response-derived neuropilin-1 degradation   Pages (1066–1082) Open
Paula Fernández-Palanca, Tania Payo-Serafín, Beatriz San-Miguel, Carolina Méndez-Blanco, María J. Tuñón, Javier González-Gallego, José L. Mauriz
Targeting PI3Kα overcomes resistance to KRasG12C inhibitors mediated by activation of EGFR and/or IGF1R   Pages (1083–1094)
Wei-liang Qi, Hui-yu Li, Yi Wang, Lan Xu, Jie-ting Deng, Xi Zhang, Yu-xiang Wang, Ling-hua Meng
Construction of stable membranal CMTM6-PD-L1 full-length complex to evaluate the PD-1/PD-L1-CMTM6 interaction and develop anti-tumor anti-CMTM6 nanobody   Pages (1095–1104)
Xiao-min Jia, Yi-ru Long, Xiao-lu Yu, Run-qiu Chen, Li-kun Gong, Yong Geng

Correction

Author Correction: Darinaparsin (ZIO-101) enhances the sensitivity of small-cell lung cancer to PARP inhibitors   Pages (1105–1106)
Guo-zhen Cao, Li-ying Ma, Zong-hui Zhang, Xiao-lin Wang, Jing-han Hua, Jia-hui Zhang, Yang Lv, Shao-bo Zhang, Jian Ou, Wen-chu Lin
Author Correction: Amygdala dynorphin/κ opioid receptor system modulates depressive-like behavior in mice following chronic social defeat stress   Pages (1107–1108)
Gui-ying Zan, Xiang Sun, Yu-jun Wang, Rui Liu, Chen-yao Wang, Wei-jia Du, Liu-bin Guo, Jing-rui Chai, Qing-lin Li, Zhi-qiang Liu, Jing-gen Liu