Vol 44, No 4 (April 2023): Acta Pharmacologica Sinica

Review Article

Endothelial dysfunction in COVID-19: an overview of evidence, biomarkers, mechanisms and potential therapies   Pages (695–709)
Suo-wen Xu, Iqra Ilyas, Jian-ping Weng
CTRP family in diseases associated with inflammation and metabolism: molecular mechanisms and clinical implication   Pages (710–725)
Huan Zhang, Zi-yin Zhang-Sun, Cheng-xu Xue, Xi-yang Li, Jun Ren, Yu-ting Jiang, Tong Liu, Hai-rong Yao, Juan Zhang, Tian-tian Gou, Ye Tian, Wang-rui Lei, Yang Yang

Article

Oridonin ameliorates caspase-9-mediated brain neuronal apoptosis in mouse with ischemic stroke by inhibiting RIPK3-mediated mitophagy   Pages (726–740)
Lei Li, Jing-jing Song, Meng-xue Zhang, Hui-wen Zhang, Hai-yan Zhu, Wei Guo, Cai-long Pan, Xue Liu, Lu Xu, Zhi-yuan Zhang
Metrnl regulates cognitive dysfunction and hippocampal BDNF levels in D-galactose-induced aging mice   Pages (741–751)
Chen Hong, Zhi Wang, Si-li Zheng, Wen-jun Hu, Shu-na Wang, Yan Zhao, Chao-yu Miao
Ursolic acid enhances autophagic clearance and ameliorates motor and non-motor symptoms in Parkinson’s disease mice model   Pages (752–765)
Yeojin Bang, Yoonjung Kwon, Mihyang Kim, Soung Hee Moon, Kiwon Jung, Hyun Jin Choi
Activation of TRPV1 receptor facilitates myelin repair following demyelination via the regulation of microglial function   Pages (766–779)
Jing-xian Sun, Ke-ying Zhu, Yu-meng Wang, Dan-jie Wang, Mi-zhen Zhang, Heela Sarlus, Irene Benito-Cuesta, Xiao-qiang Zhao, Zao-feng Zou, Qing-yang Zhong, Yi Feng, Shuai Wu, Yan-qing Wang, Robert A. Harris, Jun Wang
Nicotine pretreatment alleviates MK-801-induced behavioral and cognitive deficits in mice by regulating Pdlim5/CRTC1 in the PFC   Pages (780–790)
Qian Wang, Meng-wei Wang, Yan-yun Sun, Xiao-yan Hu, Pan-pan Geng, Hui Shu, Xiao-na Wang, Hao Wang, Jun-fang Zhang, Hong-qiang Cheng, Wei Wang, Xin-chun Jin
Discovery and characterization of a novel cGAS covalent inhibitor for the treatment of inflammatory bowel disease   Pages (791–800)
Jia Song, Rui-rui Yang, Jie Chang, Ya-dan Liu, Cheng-hao Lu, Li-fan Chen, Hao Guo, Ying-hui Zhang, Zi-sheng Fan, Jing-yi Zhou, Gui-zhen Zhou, Ke-ke Zhang, Xiao-min Luo, Kai-xian Chen, Hua-liang Jiang, Su-lin Zhang, Ming-yue Zheng
Repurposing of the FGFR inhibitor AZD4547 as a potent inhibitor of necroptosis by selectively targeting RIPK1   Pages (801–810)
Zuo-wei Wang, Feng-ming Zou, Ao-li Wang, Jing Yang, Rui Jin, Bei-lei Wang, Li-juan Shen, Shuang Qi, Juan Liu, Jing Liu, Wen-chao Wang, Qing-song Liu
TRPV4 channel is involved in HSV-2 infection in human vaginal epithelial cells through triggering Ca2+ oscillation   Pages (811–821)
Ping Jiang, Song-shan Li, Xin-feng Xu, Chan Yang, Chen Cheng, Jin-shen Wang, Ping-zheng Zhou, Shu-wen Liu
Hyperthermia promotes degradation of the acute promyelocytic leukemia driver oncoprotein ZBTB16/RARα   Pages (822–831)
Qian-qian Wang, Liaqat Hussain, Pei-han Yu, Chang Yang, Chen-ying Zhu, Ya-fang Ma, Si-chun Wang, Tao Yang, Yuan-yuan Kang, Wen-juan Yu, Yasen Maimaitiyiming, Hua Naranmandura
Comparison of two methods for tumour-targeting peptide modification of liposomes   Pages (832–840)
Shi-qi Huang, Han-ming Zhang, Yi-cong Zhang, Lu-yao Wang, Zhi-rong Zhang, Ling Zhang
Darinaparsin (ZIO-101) enhances the sensitivity of small-cell lung cancer to PARP inhibitors   Pages (841–852)
Guo-zhen Cao, Li-ying Ma, Zong-hui Zhang, Xiao-lin Wang, Jing-han Hua, Jia-hui Zhang, Yang Lv, Shao-bo Zhang, Jian Ou, Wen-chu Lin
SNS-023 sensitizes hepatocellular carcinoma to sorafenib by inducing degradation of cancer drivers SIX1 and RPS16   Pages (853–864)
Yuan Liu, Wei-yao Kong, Cui-fu Yu, Zhen-long Shao, Qiu-cheng Lei, Yuan-fei Deng, Geng-xi Cai, Xue-fen Zhuang, Wen-shuang Sun, Shi-gang Wu, Rong Wang, Xiang Chen, Guo-xing Chen, Hong-biao Huang, Yu-ning Liao
Hernandezine induces autophagic cell death in human pancreatic cancer cells via activation of the ROS/AMPK signaling pathway   Pages (865–876) Open
Chang-feng Song, Yu-heng Hu, Zhi-guo Mang, Zeng Ye, Hai-di Chen, De-sheng Jing, Gui-xiong Fan, Shun-rong Ji, Xian-jun Yu, Xiao-wu Xu, Yi Qin
Discovery, evaluation and mechanism study of WDR5-targeted small molecular inhibitors for neuroblastoma   Pages (877–887)
Qi-lei Han, Xiang-lei Zhang, Peng-xuan Ren, Liang-he Mei, Wei-hong Lin, Lin Wang, Yu Cao, Kai Li, Fang Bai
DrugRep: an automatic virtual screening server for drug repurposing   Pages (888–896)
Jian-hong Gan, Ji-xiang Liu, Yang Liu, Shu-wen Chen, Wen-tao Dai, Zhi-Xiong Xiao, Yang Cao
JP1, a polypeptide specifically targeting integrin αVβ3, ameliorates choroidal neovascularization and diabetic retinopathy in mice   Pages (897–912)
Zhan Xie, Xin-jing Wu, Rui-wen Cheng, Jia-hua Cui, Song-tao Yuan, Jian-wei Zhou, Qing-huai Liu