Vol 44, No 3 (March 2023): Acta Pharmacologica Sinica

Review Article

Function and structure of bradykinin receptor 2 for drug discovery   Pages (489–498)
Jin-kang Shen, Hai-tao Zhang

Article

Mitofusin-2 mediates cannabidiol-induced neuroprotection against cerebral ischemia in rats   Pages (499–512)
Bing-tian Xu, Meng-fan Li, Ke-chun Chen, Xing Li, Ning-bo Cai, Jiang-ping Xu, Hai-tao Wang
Humanized cerebral organoids-based ischemic stroke model for discovering of potential anti-stroke agents   Pages (513–523)
Shu-na Wang, Zhi Wang, Xi-yuan Wang, Xiu-ping Zhang, Tian-ying Xu, Chao-yu Miao
BL-918, a small-molecule activator of ULK1, induces cytoprotective autophagy for amyotrophic lateral sclerosis therapy   Pages (524–537)
Wei Liu, Shi-ou Zhu, Yu-lin Guo, Long-fang Tu, Yong-qi Zhen, Rong-yan Zhao, Liang Ou-Yang, Hiroshi Kurihara, Rong-Rong He, Bo Liu
Upregulation of dynorphin/kappa opioid receptor system in the dorsal hippocampus contributes to morphine withdrawal-induced place aversion   Pages (538–545)
Yan Chen, Chen-yao Wang, Gui-ying Zan, Song-yu Yao, Ying-zhi Deng, Xue-lian Shu, Wei-wei Wu, Yan Ma, Yu-jun Wang, Chang-xi Yu, Jing-gen Liu
SZC-6, a small-molecule activator of SIRT3, attenuates cardiac hypertrophy in mice   Pages (546–560)
Ze-yu Li, Guo-qing Lu, Jing Lu, Pan-xia Wang, Xiao-lei Zhang, Yong Zou, Pei-qing Liu
Nitidine chloride induces cardiac hypertrophy in mice by targeting autophagy-related 4B cysteine peptidase   Pages (561–572)
Yang Hong, Wan-qing Xu, Jing Feng, Han Lou, Heng Liu, Lei Wang, Hao Cui, Lin-tong Jiang, Ran-chen Xu, Heng-hui Xu, Min-zhen Xie, Yang Li, Philipp Kopylov, Qi Wang, Yong Zhang
Adriamycin induces cardiac fibrosis in mice via PRMT5-mediated cardiac fibroblast activation   Pages (573–583)
Xiao-liang Dong, Bao-hui Yuan, Sheng-zhou Yu, He Liu, Xiao-hua Pan, Jia Sun, Li-long Pan
Deubiquitinating enzyme USP11 promotes renal tubular cell senescence and fibrosis via inhibiting the ubiquitin degradation of TGF-β receptor II   Pages (584–595)
Jia-yun Ni, Xin Wang, Hong-yan Xie, Ning-hao Yang, Jing-yao Li, Xi-ang Sun, Heng-jiang Guo, Li Zhou, Wei Zhang, Jun Liu, Li-min Lu
Coronarin A modulated hepatic glycogen synthesis and gluconeogenesis via inhibiting mTORC1/S6K1 signaling and ameliorated glucose homeostasis of diabetic mice   Pages (596–609)
Su-ling Huang, Wei Xie, Yang-liang Ye, Jia Liu, Hui Qu, Yu Shen, Ti-fei Xu, Zhuo-hui Zhao, Yu Shi, Jian-hua Shen, Ying Leng
TBK1-medicated DRP1 phosphorylation orchestrates mitochondrial dynamics and autophagy activation in osteoarthritis   Pages (610–621)
Sun-li Hu, Abdullah Al Mamun, Jian Shaw, Sun-long Li, Yi-feng Shi, Xue-man Jin, Ying-xin Yu, Chao-zhi Pang, Ze-yang Li, Jia-jie Lu, Yue-piao Cai, Xiang-yang Wang, Jian Xiao
Sorafenib triggers ferroptosis via inhibition of HBXIP/SCD axis in hepatocellular carcinoma   Pages (622–634)
Lu Zhang, Xian-meng Li, Xu-he Shi, Kai Ye, Xue-li Fu, Xue Wang, Shi-man Guo, Jia-qi Ma, Fei-fei Xu, Hui-min Sun, Qian-qian Li, Wei-ying Zhang, Li-hong Ye
Liver X receptor agonists exert antitumor effects against hepatocellular carcinoma via inducing REPS2 expression   Pages (635–646)
Xiao-yu He, Meng-meng Zhu, Juan Zheng, Cheng-yi Wang, Xiao-kang Zhao, Bao-tong Zhang, Da-chen Zhou, Shuang Zhang, Xiao-xiao Yang, Ya-jun Duan, Ji-hong Han, Yuan-li Chen
p52-ZER6: a determinant of tumor cell sensitivity to MDM2-p53 binding inhibitors   Pages (647–660)
Wen-fang Li, Leader Alfason, Can Huang, Yu Tang, Li Qiu, Makoto Miyagishi, Shou-rong Wu, Vivi Kasim
Arctigenin impairs UBC12 enzyme activity and cullin neddylation to attenuate cancer cells   Pages (661–669)
Yi-fan Chen, Run-zhi Liu, Wen-wen Ying, Yue-ning Yang, Sen-feng Xiang, Xue-jing Shao, Ji Cao, Yan-qi Zhang, Bo Yang, Qiao-jun He, Mei-dan Ying
Involvement of cell shape and lipid metabolism in glioblastoma resistance to temozolomide   Pages (670–679)
Munki Choo, Van-Hieu Mai, Han Sun Kim, Dong-Hwa Kim, Ja-Lok Ku, Sang Kook Lee, Chul‐Kee Park, Yong Jin An, Sunghyouk Park
A high-throughput screening campaign against PFKFB3 identified potential inhibitors with novel scaffolds   Pages (680–692)
Jie Li, Yan Zhou, Guy Eelen, Qing-tong Zhou, Wen-bo Feng, Viktorija Labroska, Fen-fen Ma, Hui-ping Lu, Mieke Dewerchin, Peter Carmeliet, Ming-wei Wang, De-hua Yang

Correction

Author Correction: Galectin-3 gene silencing inhibits migration and invasion of human tongue cancer cells in vitro via downregulating β-Catenin   Pages (693–694)
Dong Zhang, Zheng-gang Chen, Shao-hua Liu, Zuo-qing Dong, Martin Dalin, Shi-san Bao, Ying-wei Hu, Feng-cai Wei