Vol 43, No 9 (September 2022): Acta Pharmacologica Sinica

Review Article

Therapeutic potential of colchicine in cardiovascular medicine: a pharmacological review   Pages (2173–2190)
Fan-shun Zhang, Qing-ze He, Chengxue Helena Qin, Peter J. Little, Jian-ping Weng, Suo-wen Xu
Extracellular vesicles in vascular remodeling   Pages (2191–2201)
Chao Ye, Fen Zheng, Nan Wu, Guo-qing Zhu, Xiu-zhen Li
cGAS and cancer therapy: a double-edged sword   Pages (2202–2211)
Jia-min Du, Mei-jia Qian, Tao Yuan, Rui-han Chen, Qiao-jun He, Bo Yang, Qi Ling, Hong Zhu

Article

Long-term administration of salvianolic acid A promotes endogenous neurogenesis in ischemic stroke rats through activating Wnt3a/GSK3β/β-catenin signaling pathway   Pages (2212–2225)
Sen Zhang, De-wen Kong, Guo-dong Ma, Cheng-di Liu, Yu-jiao Yang, Shan Liu, Nan Jiang, Zi-rong Pan, Wen Zhang, Ling-lei Kong, Guan-hua Du
Patchouli alcohol as a selective estrogen receptor β agonist ameliorates AD-like pathology of APP/PS1 model mice   Pages (2226–2241)
Qiu-ying Yan, Jian-lu Lv, Xing-yi Shen, Xing-nan Ou-Yang, Juan-zhen Yang, Rui-fang Nie, Jian Lu, Yu-jie Huang, Jia-ying Wang, Xu Shen
Ghrelin infusion into the basolateral amygdala suppresses CTA memory formation in rats via the PI3K/Akt/mTOR and PLC/PKC signaling pathways   Pages (2242–2252)
Ming Yu, Qian-qian Zhu, Ming-lu Niu, Nan Li, Bai-qing Ren, Teng-bo Yu, Zhi-shang Zhou, Ji-dong Guo, Yu Zhou
CB2 receptor activation inhibits the phagocytic function of microglia through activating ERK/AKT-Nurr1 signal pathways   Pages (2253–2266)
Qi-wen Han, Qian-hang Shao, Xiao-tong Wang, Kai-li Ma, Nai-hong Chen, Yu-he Yuan
Antidepressant-like effects of cinnamamide derivative M2 via D2 receptors in the mouse medial prefrontal cortex   Pages (2267–2275)
Yan-xin Che, Xiao-yan Jin, Rong-hua Xiao, Ming Zhang, Xiao-hui Ma, Fei Guo, Yang Li
Activation of mesocorticolimbic dopamine projections initiates cue-induced reinstatement of reward seeking in mice   Pages (2276–2288)
Man-yi Jing, Xiao-yan Ding, Xiao Han, Tai-yun Zhao, Min-min Luo, Ning Wu, Jin Li, Rui Song
The caspase-1 inhibitor VX765 upregulates connexin 43 expression and improves cell–cell communication after myocardial infarction via suppressing the IL-1β/p38 MAPK pathway   Pages (2289–2301)
Xue-ling Su, Shu-hui Wang, Sumra Komal, Liu-gen Cui, Rui-cong Ni, Li-rong Zhang, Sheng-na Han
Activation of the endocannabinoid system mediates cardiac hypertrophy induced by rosiglitazone   Pages (2302–2312)
Ya-han Liu, Yan Liu, Xu Zhang, Li Fang, Bei-lei Zhao, Nan-ping Wang
Estrogen-dependent depressor response of melatonin via baroreflex afferent function and intensification of PKC-mediated Nav1.9 activation   Pages (2313–2324)
Di Wu, Dan Zhao, Di Huang, Xun Sun, Ke-xin Li, Yan Feng, Qiu-xin Yan, Xin-yu Li, Chang-peng Cui, Hu-die Li, Bai-yan Li
Puerarin-V prevents the progression of hypoxia- and monocrotaline-induced pulmonary hypertension in rodent models   Pages (2325–2339)
Di Chen, Hui-fang Zhang, Tian-yi Yuan, Shu-chan Sun, Ran-ran Wang, Shou-bao Wang, Lian-hua Fang, Yang Lyu, Guan-hua Du
Z16b, a natural compound from Ganoderma cochlear is a novel RyR2 stabilizer preventing catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia   Pages (2340–2350)
Jiang-fan Wan, Gang Wang, Fu-ying Qin, Dan-ling Huang, Yan Wang, Ai-ling Su, Hai-ping Zhang, Yang Liu, Shao-yin Zeng, Chao-liang Wei, Yong-xian Cheng, Jie Liu
Hepatic NCoR1 deletion exacerbates alcohol-induced liver injury in mice by promoting CCL2-mediated monocyte-derived macrophage infiltration   Pages (2351–2361)
Fan Yin, Miao-miao Wu, Xiao-li Wei, Rui-xue Ren, Meng-hua Liu, Chong-qing Chen, Liu Yang, Rui-qian Xie, Shan-yue Jiang, Xue-fu Wang, Hua Wang
Transcription factor Klf9 controls bile acid reabsorption and enterohepatic circulation in mice via promoting intestinal Asbt expression   Pages (2362–2372)
Shuang Liu, Man Liu, Meng-lin Zhang, Cui-zhe Wang, Yin-liang Zhang, Yu-jie Zhang, Chun-yuan Du, Su-fang Sheng, Wei Wang, Ya-tong Fan, Jia-ni Song, Jin-can Huang, Yue-yao Feng, Wei Qiao, Jin-long Huang, Yu-hui Li, Lu Zhou, Jun Zhang, Yong-sheng Chang
PRMT5 confers lipid metabolism reprogramming, tumour growth and metastasis depending on the SIRT7-mediated desuccinylation of PRMT5 K387 in tumours   Pages (2373–2385)
Hong-feng Yuan, Man Zhao, Li-na Zhao, Hao-lin Yun, Guang Yang, Yu Geng, Yu-fei Wang, Wei Zheng, Ying Yuan, Tian-qiang Song, Jun-qi Niu, Xiao-dong Zhang
ACT001 inhibits pituitary tumor growth by inducing autophagic cell death via MEK4/MAPK pathway   Pages (2386–2396)
Lin Cai, Ze-rui Wu, Lei Cao, Jia-dong Xu, Jiang-long Lu, Cheng-de Wang, Jing-hao Jin, Zhe-bao Wu, Zhi-peng Su
PTEN loss confers sensitivity to rapalogs in clear cell renal cell carcinoma   Pages (2397–2409)
Xiao-lian Liu, Gui-ming Zhang, Si-si Huang, Wen-hui Shi, Lin-xuan Ye, Zhong-lu Ren, Jia-jie Zhang, Shu-wen Liu, Le Yu, Yi-lei Li
Therapeutic efficacy and mechanism of CD73-TGFβ dual-blockade in a mouse model of triple-negative breast cancer   Pages (2410–2418)
Yun Xing, Zhi-qiang Ren, Rui Jin, Liang Liu, Jin-peng Pei, Ker Yu
Acquisition of taxane resistance by p53 inactivation in ovarian cancer cells   Pages (2419–2428)
Changfa Shu, Xi Zheng, Alafate Wuhafu, Danielle Cicka, Sean Doyle, Qiankun Niu, Dacheng Fan, Kun Qian, Andrey A. Ivanov, Yuhong Du, Xiulei Mo, Haian Fu
Discovery of a novel nonsteroidal selective glucocorticoid receptor modulator by virtual screening and bioassays   Pages (2429–2438)
Jin-ping Pang, Xue-ping Hu, Yun-xia Wang, Jia-ning Liao, Xin Chai, Xu-wen Wang, Chao Shen, Jia-jia Wang, Lu-lu Zhang, Xin-yue Wang, Feng Zhu, Qin-jie Weng, Lei Xu, Ting-jun Hou, Dan Li