Vol 43, No 8 (August 2022): Acta Pharmacologica Sinica

Review Article

Reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate in redox balance and diseases: a friend or foe?   Pages (1889–1904)
Nirmala Koju, Zheng-hong Qin, Rui Sheng
Ferroptosis in viral infection: the unexplored possibility   Pages (1905–1915)
Mao-peng Wang, B, a Joshua, Ning-yi Jin, Shou-wen Du, Chang Li

Article

PINK1 overexpression prevents forskolin-induced tau hyperphosphorylation and oxidative stress in a rat model of Alzheimer’s disease   Pages (1916–1927)
Xiao-juan Wang, Lin Qi, Ya-fang Cheng, Xue-fei Ji, Tian-yan Chi, Peng Liu, Li-bo Zou
Differential modulation of subthalamic projection neurons by short-term and long-term electrical stimulation in physiological and parkinsonian conditions   Pages (1928–1939)
Cheng Xiao, Ya-wei Ji, Yi-wen Luan, Tao Jia, Cui Yin, Chun-yi Zhou
Sortilin deletion in the prefrontal cortex and hippocampus ameliorates depressive-like behaviors in mice via regulating ASM/ceramide signaling   Pages (1940–1954)
Shu-jian Chen, Cong-cong Gao, Qun-yu Lv, Meng-qi Zhao, Xiao-ying Qin, Hong Liao
Cinnamaldehyde prevents intergenerational effect of paternal depression in mice via regulating GR/miR-190b/BDNF pathway   Pages (1955–1969)
Zhi-ying Gao, Tian-yu Chen, Ting-ting Yu, Li-ping Zhang, Si-jie Zhao, Xiao-yang Gu, Ying Pan, Ling-dong Kong
Connexin 43 hyper-phosphorylation at serine 282 triggers apoptosis in rat cardiomyocytes via activation of mitochondrial apoptotic pathway   Pages (1970–1978)
Zhi-ping Fu, Lu-lin Wu, Jing-yi Xue, Lan-e Zhang, Chen Li, Hong-jie You, Da-li Luo
S-nitrosylation of Hsp90 promotes cardiac hypertrophy in mice through GSK3β signaling   Pages (1979–1988)
Shuang Zhao, Tian-yu Song, Zi-yu Wang, Jie Gao, Jia-wei Cao, Lu-lu Hu, Zheng-rong Huang, Li-ping Xie, Yong Ji
Lupeol protects against cardiac hypertrophy via TLR4-PI3K-Akt-NF-κB pathways   Pages (1989–2002)
Dan Li, Ying-ying Guo, Xian-feng Cen, Hong-liang Qiu, Si Chen, Xiao-feng Zeng, Qian Zeng, Man Xu, Qi-zhu Tang
Aminoacylase-1 plays a key role in myocardial fibrosis and the therapeutic effects of 20(S)-ginsenoside Rg3 in mouse heart failure   Pages (2003–2015)
Qiong Lai, Fu-ming Liu, Wang-lin Rao, Guang-ying Yuan, Zhao-yang Fan, Lu Zhang, Fei Fu, Jun-ping Kou, Bo-yang Yu, Fang Li
Sapidolide A alleviates acetaminophen-induced acute liver injury by inhibiting NLRP3 inflammasome activation in macrophages   Pages (2016–2025)
Jin-cheng Wang, Qi Shi, Qian Zhou, Lu-lu Zhang, Yue-ping Qiu, Da-yong Lou, Li-qin Zhou, Bo Yang, Qiao-jun He, Qin-jie Weng, Jia-jia Wang
Tetramethylpyrazine prevents liver fibrotic injury in mice by targeting hepatocyte-derived and mitochondrial DNA-enriched extracellular vesicles   Pages (2026–2041)
Ya-jing Li, Run-ping Liu, Ming-ning Ding, Qi Zheng, Jian-zhi Wu, Xiao-yong Xue, Yi-qing Gu, Bo-ning Ma, Ya-jie Cai, Shuo Li, Sheng Lin, Lu-yong Zhang, Xiaojiaoyang Li
GPR84 signaling promotes intestinal mucosal inflammation via enhancing NLRP3 inflammasome activation in macrophages   Pages (2042–2054) Open
Qing Zhang, Lin-hai Chen, Hui Yang, You-chen Fang, Si-wei Wang, Min Wang, Qian-ting Yuan, Wei Wu, Yang-ming Zhang, Zhan-ju Liu, Fa-jun Nan, Xin Xie
STING inhibitor ameliorates LPS-induced ALI by preventing vascular endothelial cells-mediated immune cells chemotaxis and adhesion   Pages (2055–2066)
Bing Wu, Meng-meng Xu, Chen Fan, Chun-lan Feng, Qiu-kai Lu, Hui-min Lu, Cai-gui Xiang, Fang Bai, Hao-yu Wang, Yan-wei Wu, Wei Tang
Selective EZH2 inhibitor zld1039 alleviates inflammation in cisplatin-induced acute kidney injury partially by enhancing RKIP and suppressing NF-κB p65 pathway   Pages (2067–2080)
Li Wen, Shao-hua Tao, Fan Guo, Ling-zhi Li, Hong-liu Yang, Yan Liang, Li-dan Zhang, Liang Ma, Ping Fu
NFAT inhibitor 11R-VIVIT ameliorates mouse renal fibrosis after ischemia-reperfusion-induced acute kidney injury   Pages (2081–2093) Open
Zhi-yong Xie, Wei Dong, Li Zhang, Meng-jie Wang, Zhen-meng Xiao, Yu-hua Zhang, Wan-xin Shi, Ying Huang, Yan Yang, Cui-li Li, Lei Fu, Xing-chen Zhao, Rui-zhao Li, Zhi-lian Li, Yuan-han Chen, Zhi-ming Ye, Shuang-xin Liu, Zheng Dong, Xin-ling Liang
Novel treatment for refractory rheumatoid arthritis with total glucosides of paeony and nobiletin codelivered in a self-nanoemulsifying drug delivery system   Pages (2094–2108)
Biao Qu, Xiao-lin Wang, De-chong Zheng, Chu-tian Mai, Zhong-qiu Liu, Hua Zhou, Ying Xie
Transcriptional regulator CTR9 promotes hepatocellular carcinoma progression and metastasis via increasing PEG10 transcriptional activity   Pages (2109–2118)
Bin Zhang, Zhi-yi Liu, Rui Wu, Cheng-ming Zhang, Kuan Cao, Wen-gang Shan, Zhen Liu, Ming Ji, Zi-lu Tian, Gautam Sethi, Heng-liang Shi, Ren-hao Wang
FK228 potentiates topotecan activity against small cell lung cancer cells via induction of SLFN11   Pages (2119–2127)
Yan-ping Yin, Li-ying Ma, Guo-zhen Cao, Jing-han Hua, Xiao-tong Lv, Wen-chu Lin
Pharmacological characterization of a novel metal-based proteasome inhibitor Na-AuPT for cancer treatment   Pages (2128–2138)
Da-cai Xu, Li Yang, Pei-quan Zhang, Ding Yan, Qian Xue, Qing-tian Huang, Xiao-fen Li, Ya-li Hao, Dao-lin Tang, Q. Ping Dou, Xin Chen, Jin-bao Liu
Natural product-based screening led to the discovery of a novel PXR agonist with anti-cholestasis activity   Pages (2139–2146)
Dong Huang, Ying-yuan Zhao, Rui-min Wang, Wei Li, Fang-yu Yuan, Xue-long Yan, Xiao Yang, Gui-hua Tang, Sheng Yin, Hui-chang Bi
Distal mutation V486M disrupts the catalytic activity of DPP4 by affecting the flap of the propeller domain   Pages (2147–2155)
Teng-teng Li, Cheng Peng, Ji-qiu Wang, Zhi-jian Xu, Ming-bo Su, Jia Li, Wei-liang Zhu, Jing-ya Li
Silibinin relieves UVB-induced apoptosis of human skin cells by inhibiting the YAP-p73 pathway   Pages (2156–2167)
Wei-wei Liu, Fang Wang, Can Li, Xiao-yu Song, Wuxiyar Otkur, Yu-ying Zhu, Toshihiko Hayashi, Kazunori Mizuno, Shunji Hattori, Hitomi Fujisaki, Takashi Ikejima

Correspondence

Fibrinolytic therapy for COVID-19: a review of case series   Pages (2168–2170)
Hong-Long Ji, Yuling Dai, Runzhen Zhao
Tumor immunity: a novel dimension for PROTACs to conquer cancer?   Pages (2171–2172)
Xuan-kun Chen, Wen-bin Zhao, Zhan Zhou, Ji Cao