Vol 43, No 2 (February 2022): Acta Pharmacologica Sinica

Review Article

The glycolytic process in endothelial cells and its implications   Pages (251–259) Open
Susan, Wai Sum Leung, Yi Shi

Article

N-acetylcysteine facilitates extinction of cued fear memory in rats via reestablishing basolateral amygdala glutathione homeostasis   Pages (260–272)
Peng-fei Wu, Xin-lei Guan, Fang Wang, Jian-guo Chen
Paeoniflorin ameliorates ischemic injury in rat brain via inhibiting cytochrome c/caspase3/HDAC4 pathway   Pages (273–284)
Yi-fei Liu, Lei Zhang, Qi Wu, Lin-yin Feng
HACE1 negatively regulates neuroinflammation through ubiquitylating and degrading Rac1 in Parkinson’s disease models   Pages (285–294)
Cai-xia Zang, Lu Wang, Han-yu Yang, Jun-mei Shang, Hui Liu, Zi-hong Zhang, Cheng Ju, Fang-yu Yuan, Fang-yuan Li, Xiu-qi Bao, Dan Zhang
mTOR regulates cocaine-induced behavioural sensitization through the SynDIG1–GluA2 interaction in the nucleus accumbens   Pages (295–306)
Hong-chun Li, Jia-mei Zhang, Rui Xu, Yong-hai Wang, Wei Xu, Rong Chen, Xue-mei Wan, Hao-luo Zhang, Liang Wang, Xiao-jie Wang, Lin-hong Jiang, Bin Liu, Ying Zhao, Yuan-yuan Chen, Yan-ping Dai, Min Li, Hua-qin Zhang, Zhen Yang, Lin Bai, Jie Zhang, Hong-bo Wang, Jing-wei Tian, Ying-lan Zhao, Xiao-bo Cen
Knockout of interleukin-17A diminishes ventricular arrhythmia susceptibility in diabetic mice via inhibiting NF-κB-mediated electrical remodeling   Pages (307–315)
De-sheng Li, Gen-long Xue, Ji-ming Yang, Chang-zhu Li, Rui-xin Zhang, Tao Tian, Zheng Li, Ke-wei Shen, Yang Guo, Xue-ning Liu, Jin Wang, Yan-jie Lu, Zhen-wei Pan
Bmal1 inhibits phenotypic transformation of hepatic stellate cells in liver fibrosis via IDH1/α-KG-mediated glycolysis   Pages (316–329)
Lei Xu, Tian-yu Yang, Yi-wen Zhou, Mei-fei Wu, Jie Shen, Jie-ling Cheng, Qing-xue Liu, Shi-yang Cao, Jian-qing Wang, Lei Zhang
Stratifin promotes renal dysfunction in ischemic and nephrotoxic AKI mouse models via enhancing RIPK3-mediated necroptosis   Pages (330–341)
Fang Wang, Jia-nan Wang, Xiao-yan He, Xiao-guo Suo, Chao Li, Wei-jian Ni, Yu-ting Cai, Yuan He, Xin-yun Fang, Yu-hang Dong, Tian Xing, Ya-ru Yang, Feng Zhang, Xiang Zhong, Hong-mei Zang, Ming-ming Liu, Jun Li, Xiao-ming Meng, Juan Jin
Ginsenoside Rb1 alleviates diabetic kidney podocyte injury by inhibiting aldose reductase activity   Pages (342–353)
Jia-yi He, Quan Hong, Bi-xia Chen, Shao-yuan Cui, Ran Liu, Guang-yan Cai, Jiao Guo, Xiang-mei Chen
Pharmacological inhibition of MyD88 suppresses inflammation in tubular epithelial cells and prevents diabetic nephropathy in experimental mice   Pages (354–366)
Qiu-yan Zhang, Su-jing Xu, Jian-chang Qian, Li-bin Yang, Peng-qin Chen, Yi Wang, Xiang Hu, Ya-li Zhang, Wu Luo, Guang Liang
The adipokine orosomucoid alleviates adipose tissue fibrosis via the AMPK pathway   Pages (367–375)
Peng-yuan Wang, Jia-yi Feng, Zhen Zhang, Yi Chen, Zhen Qin, Xian-min Dai, Jie Wei, Bo-han Hu, Wei-dong Zhang, Yang Sun, Xia Liu
Inhibition of PDE4 by apremilast attenuates skin fibrosis through directly suppressing activation of M1 and T cells   Pages (376–386)
Qiu-kai Lu, Chen Fan, Cai-gui Xiang, Bing Wu, Hui-min Lu, Chun-lan Feng, Xiao-qian Yang, Heng Li, Wei Tang
An IgD-Fc-Ig fusion protein restrains the activation of T and B cells by inhibiting IgD-IgDR-Lck signaling in rheumatoid arthritis   Pages (387–400)
Xiao-xi Hu, Ai-jun Zhang, Wen-wen Pan, Qian-ling Xin, Jing-yu Chen, Ling-ling Zhang, Yan Chang, Yu-jing Wu, Wei Wei
TNF-α impairs EP4 signaling through the association of TRAF2-GRK2 in primary fibroblast-like synoviocytes   Pages (401–416)
Yu Tai, Bei Huang, Pai-pai Guo, Zhen Wang, Zheng-wei Zhou, Man-man Wang, Han-fei Sun, Yong Hu, Sheng-lin Xu, Ling-ling Zhang, Qing-tong Wang, Wei Wei
Methylene blue prevents osteoarthritis progression and relieves pain in rats via upregulation of Nrf2/PRDX1   Pages (417–428)
Jia-wei Li, Rong-liang Wang, Jia Xu, Kuo-yang Sun, Hui-ming Jiang, Zi-ying Sun, Zhong-yang Lv, Xing-quan Xu, Rui Wu, Hu Guo, Qing Jiang, Dong-quan Shi
The modulation of PD-L1 induced by the oncogenic HBXIP for breast cancer growth   Pages (429–445)
Fei-fei Xu, Hui-min Sun, Run-ping Fang, Lu Zhang, Hui Shi, Xue Wang, Xue-li Fu, Xian-meng Li, Xu-he Shi, Yue Wu, Kai Ye, Wei-ying Zhang, Li-hong Ye
C0818, a novel curcumin derivative, induces ROS-dependent cytotoxicity in human hepatocellular carcinoma cells in vitro via disruption of Hsp90 function   Pages (446–456)
Ahmed Attia Ahmed Abdelmoaty, Ping Zhang, Wen Lin, Ying-juan Fan, Sheng-nan Ye, Jian-hua Xu
P300/CBP inhibition sensitizes mantle cell lymphoma to PI3Kδ inhibitor idelalisib   Pages (457–469)
Xiao-ru Zhou, Xiao Li, Li-ping Liao, Jie Han, Jing Huang, Jia-cheng Li, Hong-ru Tao, Shi-jie Fan, Zhi-feng Chen, Qi Li, Shi-jie Chen, Hong Ding, Ya-xi Yang, Bing Zhou, Hua-liang Jiang, Kai-xian Chen, Yuan-yuan Zhang, Chuan-xin Huang, Cheng Luo
Natural product 1,2,3,4,6-penta-O-galloyl-β-D-glucopyranose is a reversible inhibitor of glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase   Pages (470–482)
Wen Li, Li-ping Liao, Ning Song, Yan-jun Liu, Yi-luan Ding, Yuan-yuan Zhang, Xiao-ru Zhou, Zhong-ya Sun, Sen-hao Xiao, Hong-bo Wang, Jing Lu, Nai-xia Zhang, Hua-liang Jiang, Kai-xian Chen, Chuan-peng Liu, Jie Zheng, Ke-hao Zhao, Cheng Luo
A multi-targeting drug design strategy for identifying potent anti-SARS-CoV-2 inhibitors   Pages (483–493)
Peng-xuan Ren, Wei-juan Shang, Wan-chao Yin, Huan Ge, Lin Wang, Xiang-lei Zhang, Bing-qian Li, Hong-lin Li, Ye-chun Xu, Eric H. Xu, Hua-liang Jiang, Li-li Zhu, Lei-ke Zhang, Fang Bai
Metabolic disposition of the EGFR covalent inhibitor furmonertinib in humans   Pages (494–503)
Jian Meng, Hua Zhang, Jing-jing Bao, Zhen-dong Chen, Xiao-yun Liu, Yi-fan Zhang, Yong Jiang, Li-yan Miao, Da-fang Zhong

Correction

Correction: 1,2,4-Trimethoxybenzene selectively inhibits NLRP3 inflammasome activation and attenuates experimental autoimmune encephalomyelitis   Pages (504)
Ya-jin Liao, Rui-yuan Pan, Xiang-xi Kong, Yong Cheng, Lu Du, Zhen-chao Wang, Chao Yuan, Jin-bo Cheng, Zeng-qiang Yuan, Hai-yan Zhang