Vol 42, No 3 (March 2021): Acta Pharmacologica Sinica

Article

DL-3-n-butylphthalide ameliorates diabetes-associated cognitive decline by enhancing PI3K/Akt signaling and suppressing oxidative stress   Pages (347–360)
Bei-ni Wang, Cheng-biao Wu, Zi-miao Chen, Pei-pei Zheng, Ya-qian Liu, Jun Xiong, Jing-yu Xu, Pei-feng Li, Abdullah Al Mamun, Li-bing Ye, Zhi-long Zheng, Yan-qing Wu, Jian Xiao, Jian Wang
Impact of intrauterine hypoxia on adolescent and adult cognitive function in rat offspring: sexual differences and the effects of spermidine intervention   Pages (361–369)
Meng Mao, Lin Yang, Zhuo Jin, Ling-xu Li, Yan-ru Wang, Ting-ting Li, Ya-jun Zhao, Jing Ai
Salvianolic acid A prevented cerebrovascular endothelial injury caused by acute ischemic stroke through inhibiting the Src signaling pathway   Pages (370–381)
Cheng-di Liu, Nan-nan Liu, Sen Zhang, Guo-dong Ma, Hai-guang Yang, Ling-lei Kong, Guan-hua Du
Methylene blue ameliorates brain edema in rats with experimental ischemic stroke via inhibiting aquaporin 4 expression   Pages (382–392)
Zhong-fang Shi, Qing Fang, Ye Chen, Li-xin Xu, Min Wu, Mei Jia, Yi Lu, Xiao-xuan Wang, Yu-jiao Wang, Xu Yan, Li-ping Dong, Fang Yuan
Zonisamide, an antiepileptic drug, alleviates diabetic cardiomyopathy by inhibiting endoplasmic reticulum stress   Pages (393–403)
Jia-hui Tian, Qian Wu, Yong-xiang He, Qi-ying Shen, Mubarak Rekep, Gui-ping Zhang, Jian-dong Luo, Qin Xue, Ying-hua Liu
Cardamonin protects against lipopolysaccharide-induced myocardial contractile dysfunction in mice through Nrf2-regulated mechanism   Pages (404–413)
Ying Tan, Hong-hong Wan, Ming-ming Sun, Wen-jing Zhang, Maolong Dong, Wei Ge, Jun Ren, Hu Peng
ADP receptor P2y12 prevents excessive primitive hematopoiesis in zebrafish by inhibiting Gata1   Pages (414–421)
Fang-fang Li, Yu-lai Liang, Xiao-shuai Han, Ya-na Guan, Jian Chen, Ping Wu, Xian-xian Zhao, Qing Jing
Oral administration of curcumin ameliorates pulmonary fibrosis in mice through 15d-PGJ2-mediated induction of hepatocyte growth factor in the colon   Pages (422–435)
Yu-meng Miao, Ya-jing Zhang, Si-miao Qiao, Yu-feng Xia, Zhi-feng Wei, Yue Dai
KLF4 initiates sustained YAP activation to promote renal fibrosis in mice after ischemia-reperfusion kidney injury   Pages (436–450)
Dan Xu, Pan-pan Chen, Pei-qing Zheng, Fan Yin, Qian Cheng, Zhuan-li Zhou, Hong-yan Xie, Jing-yao Li, Jia-yun Ni, Yan-zhe Wang, Si-jia Chen, Li Zhou, Xiao-xia Wang, Jun Liu, Wei Zhang, Li-min Lu
TGFβ2-mediated epithelial–mesenchymal transition and NF-κB pathway activation contribute to osimertinib resistance   Pages (451–459)
Xiao-ming Jiang, Yu-lian Xu, Luo-wei Yuan, Le-le Zhang, Mu-yang Huang, Zi-han Ye, Min-xia Su, Xiu-ping Chen, Hong Zhu, Richard D. Ye, Jin-jian Lu
Increased S1P induces S1PR2 internalization to blunt the sensitivity of colorectal cancer to 5-fluorouracil via promoting intracellular uracil generation   Pages (460–469)
Yu-hang Zhang, Shu-xiang Cui, Sheng-biao Wan, Shu-hua Wu, Xian-jun Qu
Short-chain fatty acids exert opposite effects on the expression and function of p-glycoprotein and breast cancer resistance protein in rat intestine   Pages (470–481)
Qiu-shi Xie, Jia-xin Zhang, Ming Liu, Pei-hua Liu, Zhong-jian Wang, Liang Zhu, Ling Jiang, Meng-meng Jin, Xiao-nan Liu, Li Liu, Xiao-dong Liu
Species differences in the CYP3A-catalyzed metabolism of TPN729, a novel PDE5 inhibitor   Pages (482–490)
Qian-qian Tian, Yun-ting Zhu, Xing-xing Diao, Xiang-lei Zhang, Ye-chun Xu, Xiang-rui Jiang, Jing-shan Shen, Zhen Wang, Da-fang Zhong

Review Article

Atomic force microscopy for revealing micro/nanoscale mechanics in tumor metastasis: from single cells to microenvironmental cues   Pages (323–339)
Mi Li, Ning Xi, Yue-chao Wang, Lian-qing Liu
Zinc as a countermeasure for cadmium toxicity   Pages (340–346)
Hai-tao Yu, Juan Zhen, Ji-yan Leng, Lu Cai, Hong-lei Ji, Bradley B. Keller

Brief Communication

Synthesis and preliminary evaluation of novel 11C-labeled GluN2B-selective NMDA receptor negative allosteric modulators   Pages (491–498)
Ji-yun Sun, Katsushi Kumata, Zhen Chen, Yi-ding Zhang, Jia-hui Chen, Akiko Hatori, Hua-long Fu, Jian Rong, Xiao-yun Deng, Tomoteru Yamasaki, Lin Xie, Kuan Hu, Masayuki Fujinaga, Qing-zhen Yu, Tuo Shao, Thomas Lee Collier, Lee Josephson, Yi-han Shao, Yun-fei Du, Lu Wang, Hao Xu, Ming-rong Zhang, Steven H Liang