Vol 42, No 1 (January 2021): Acta Pharmacologica Sinica

Review Article

Small molecule inhibitors targeting the PD-1/PD-L1 signaling pathway   Pages (1–9)
Qian Wu, Li Jiang, Si-cheng Li, Qiao-jun He, Bo Yang, Ji Cao
Application of targeted therapy strategies with nanomedicine delivery for atherosclerosis   Pages (10–17)
Le-chun Ou, Shan Zhong, Jing-song Ou, Jin-wei Tian
Research progress on the protective effects of licorice-derived 18β-glycyrrhetinic acid against liver injury   Pages (18–26)
Shou-yan Wu, Wen-jie Wang, Jin-hui Dou, Li-kun Gong
The hepatotoxicity of Polygonum multiflorum: The emerging role of the immune-mediated liver injury   Pages (27–35)
Tai Rao, Ya-ting Liu, Xiang-chang Zeng, Chao-peng Li, Dong-sheng Ou-Yang

Article

An optically active isochroman-2H-chromene conjugate potently suppresses neuronal oxidative injuries associated with the PI3K/Akt and MAPK signaling pathways   Pages (36–44)
Ling-xue Tao, Sha-sha Ji, Dóra Szalóki, Tibor Kovács, Attila Mándi, Sándor Antus, Xun Ding, Tibor Kurtán, Hai-yan Zhang
Drinking water temperature affects cognitive function and progression of Alzheimer’s disease in a mouse model   Pages (45–54)
Jiang-ping Wei, Wen Wen, Yuan Dai, Li-xia Qin, Yue-qiang Wen, Dayue Darrel Duan, Shi-jun Xu
Puerarin ameliorated pressure overload-induced cardiac hypertrophy in ovariectomized rats through activation of the PPARα/PGC-1 pathway   Pages (55–67)
Ning Hou, Yin Huang, Shao-ai Cai, Wen-chang Yuan, Li-rong Li, Xia-wen Liu, Gan-jian Zhao, Xiao-xia Qiu, Ai-qun Li, Chuan-fang Cheng, Shi-ming Liu, Xiao-hui Chen, Dao-feng Cai, Jing-xuan Xie, Min-sheng Chen, Cheng-feng Luo
Gasdermin E-derived caspase-3 inhibitors effectively protect mice from acute hepatic failure   Pages (68–76)
Wan-feng Xu, Quan Zhang, Chu-jie Ding, Hui-yong Sun, Yuan Che, Hai Huang, Yun Wang, Jia-wei Wu, Hai-ping Hao, Li-juan Cao
L-Carnitine protects against tacrolimus-induced renal injury by attenuating programmed cell death via PI3K/AKT/PTEN signaling   Pages (77–87)
Hai-lan Zheng, Hai-yue Zhang, Chun-lian Zhu, Hui-ying Li, Sheng Cui, Jian Jin, Shang-guo Piao, Yu-ji Jiang, Mei-ying Xuan, Ji-zhe Jin, Ying-shun Jin, Jung-pyo Lee, Byung-ha Chung, Bum-soon Choi, Chul-woo Yang, Can Li
Baicalin prevents LPS-induced activation of TLR4/NF-κB p65 pathway and inflammation in mice via inhibiting the expression of CD14   Pages (88–96)
Ya-jun Fu, Bo Xu, Shao-wei Huang, Xia Luo, Xiang-liang Deng, Shuang Luo, Chang Liu, Qing Wang, Jin-yan Chen, Lian Zhou
Avasimibe exerts anticancer effects on human glioblastoma cells via inducing cell apoptosis and cell cycle arrest   Pages (97–107)
Jin-yi Liu, Wei-qi Fu, Xiang-jin Zheng, Wan Li, Li-wen Ren, Jin-hua Wang, Cui Yang, Guan-hua Du
Osimertinib successfully combats EGFR-negative glioblastoma cells by inhibiting the MAPK pathway   Pages (108–114)
Cheng Chen, Chuan-dong Cheng, Hong Wu, Zuo-wei Wang, Li Wang, Zong-ru Jiang, Ao-li Wang, Chen Hu, Yong-fei Dong, Wan-xiang Niu, Shuang Qi, Zi-ping Qi, Jing Liu, Wen-chao Wang, Chao-shi Niu, Qing-song Liu
HKB99, an allosteric inhibitor of phosphoglycerate mutase 1, suppresses invasive pseudopodia formation and upregulates plasminogen activator inhibitor-2 in erlotinib-resistant non-small cell lung cancer cells   Pages (115–119)
Qian Liang, Wei-ming Gu, Ke Huang, Ming-yu Luo, Jing-hua Zou, Guang-lei Zhuang, Hui-min Lei, Hong-zhuan Chen, Liang Zhu, Lu Zhou, Ying Shen
MDL-800, an allosteric activator of SIRT6, suppresses proliferation and enhances EGFR-TKIs therapy in non-small cell lung cancer   Pages (120–131)
Jia-lin Shang, Shao-bo Ning, Ying-yi Chen, Tian-xiang Chen, Jian Zhang
DCZ5248, a novel dual inhibitor of Hsp90 and autophagy, exerts antitumor activity against colon cancer   Pages (132–141)
Xiang-ling Chen, Peng Liu, Wei-liang Zhu, Li-guang Lou
CS1003, a novel human and mouse cross-reactive PD-1 monoclonal antibody for cancer therapy   Pages (142–148)
Fu Li, Jingrong Li, Ke Yin, Juan Zhang, Zhen-hu Li, Liang Lu, Yuan-wu Bao, Zhen Qin, Yong Zheng, Bao-tian Yang, Jing Li, Xinzhong Wang
Sphingomyelin synthase 2 facilitates M2-like macrophage polarization and tumor progression in a mouse model of triple-negative breast cancer   Pages (149–159)
Yan Deng, Jia-chun Hu, Shu-hua He, Bin Lou, Ting-bo Ding, Jin-tong Yang, Ming-guang Mo, De-yong Ye, Lu Zhou, Xian-cheng Jiang, Ker Yu, Ji-bin Dong
ACSL4 is a predictive biomarker of sorafenib sensitivity in hepatocellular carcinoma   Pages (160–170)
Ji Feng, Pei-zhi Lu, Guang-zhi Zhu, Shing Chung Hooi, Yong Wu, Xiao-wei Huang, Hui-qi Dai, Pan-hong Chen, Zhong-jie Li, Wen-jing Su, Chuang-ye Han, Xin-ping Ye, Tao Peng, Jing Zhou, Guo-dong Lu