Vol 41, No 9 (September 2020): Acta Pharmacologica Sinica

Review Article

Overview of therapeutic drug research for COVID-19 in China   Pages (1133-1140)
Heng Li, Li Yang, Fei-fei Liu, Xin-na Ma, Pei-lan He, Wei Tang, Xian-kun Tong, Jian-ping Zuo
Structural and functional properties of SARS-CoV-2 spike protein: potential antivirus drug development for COVID-19   Pages (1141-1149)
Yuan Huang, Chan Yang, Xin-feng Xu, Wei Xu, Shu-wen Liu

Article

sFRP1 protects H9c2 cardiac myoblasts from doxorubicin-induced apoptosis by inhibiting the Wnt/PCP-JNK pathway   Pages (1150-1157)
Yue-huai Hu, Jie Liu, Jing Lu, Pan-xia Wang, Jian-xing Chen, Ying Guo, Fang-hai Han, Jun-jian Wang, Wei Li, Pei-qing Liu
Ritanserin blocks CaV1.2 channels in rat artery smooth muscles: electrophysiological, functional, and computational studies   Pages (1158-1166)
Fabio Fusi, Alfonso Trezza, Giampietro Sgaragli, Ottavia Spiga, Simona Saponara, Sergio Bova
Anti-SARS-CoV-2 activities in vitro of Shuanghuanglian preparations and bioactive ingredients   Pages (1167-1177)
Hai-xia Su, Sheng Yao, Wen-feng Zhao, Min-jun Li, Jia Liu, Wei-juan Shang, Hang Xie, Chang-qiang Ke, Hang-chen Hu, Mei-na Gao, Kun-qian Yu, Hong Liu, Jing-shan Shen, Wei Tang, Lei-ke Zhang, Geng-fu Xiao, Li Ni, Dao-wen Wang, Jian-ping Zuo, Hua-liang Jiang, Fang Bai, Yan Wu, Yang Ye, Ye-chun Xu
β-sitosterol ameliorates influenza A virus-induced proinflammatory response and acute lung injury in mice by disrupting the cross-talk between RIG-I and IFN/STAT signaling   Pages (1178-1196)
Bei-xian Zhou, Jing Li, Xiao-li Liang, Xi-ping Pan, Yan-bing Hao, Pei-fang Xie, Hai-ming Jiang, Zi-feng Yang, Nan-shan Zhong
Heterozygous SOD2 deletion deteriorated chronic intermittent hypoxia-induced lung inflammation and vascular remodeling through mtROS-NLRP3 signaling pathway   Pages (1197-1207)
Jie-qiong Song, Li-yan Jiang, Cui-ping Fu, Xu Wu, Zi-long Liu, Liang Xie, Xiao-dan Wu, Sheng-yu Hao, Shan-qun Li
Cinnamaldehyde protects against rat intestinal ischemia/reperfusion injuries by synergistic inhibition of NF-κB and p53   Pages (1208-1222)
Marwan Almoiliqy, Jin Wen, Bin Xu, Yu-chao Sun, Meng-qiao Lian, Yan-li Li, Eskandar Qaed, Mahmoud Al-Azab, Da-peng Chen, Abdullah Shopit, Li Wang, Peng-yuan Sun, Yuan Lin
RIP1 promotes proliferation through G2/M checkpoint progression and mediates cisplatin-induced apoptosis and necroptosis in human ovarian cancer cells   Pages (1223-1233)
Xue-lian Zheng, Jiao-jiao Yang, Yan-yun Wang, Qin Li, Ya-ping Song, Min Su, Jin-ke Li, Lin Zhang, Zhi-ping Li, Bin Zhou, Yong Lin
Nintedanib inhibits keloid fibroblast functions by blocking the phosphorylation of multiple kinases and enhancing receptor internalization   Pages (1234-1245)
Bo-ya Zhou, Wen-bo Wang, Xiao-li Wu, Wen-jie Zhang, Guang-dong Zhou, Zhen Gao, Wei Liu

Molecular Pharmacology

The novel cereblon modulator CC-885 inhibits mitophagy via selective degradation of BNIP3L   Pages (1246-1254)
Bing-bing Hao, Xiao-jing Li, Xing-long Jia, Yu-xing Wang, Lin-hui Zhai, Duan-zhuo Li, Jie Liu, Die Zhang, Yu-lu Chen, Yong-hu Xu, Sang-kyu Lee, Guo-feng Xu, Xiao-hua Chen, Yong-jun Dang, Bin Liu, Min-jia Tan

Correspondence

Recombinant human ACE2: potential therapeutics of SARS- CoV-2 infection and its complication   Pages (1255-1257)
Xiaocong Pang, Yimin Cui, Yizhun Zhu
Cobrotoxin could be an effective therapeutic for COVID-19   Pages (1258-1260)
Fang Lin, Paul F. Reid, Zheng-hong Qin

Correction

Author Correction: Delivery of acetylthevetin B, an antitumor cardiac glycoside, using polymeric micelles for enhanced therapeutic efficacy against lung cancer cells   Pages (1261)
Jing-jing Zhu, Xin-xin Zhang, Yun-qiu Miao, Shu-fang He, Dan-mei Tian, Xin-sheng Yao, Jin-shan Tang, Yong Gan

Retraction

Retraction Note: Resveratrol rescues hyperglycemia-induced endothelial dysfunction via activation of Akt   Pages (1262)
Jin-yi Li, Wei-qiang Huang, Rong-hui Tu, Guo-qiang Zhong, Bei-bei Luo, Yan He