Vol 41, No 8 (August 2020): Acta Pharmacologica Sinica

Article

Melatonin receptor agonist ramelteon attenuates mouse acute and chronic ischemic brain injury   Pages (1016–1024)
Xiao-li Wu, Shou-sheng Lu, Meng-ru Liu, Wei-dong Tang, Jun-zi Chen, Yan-rong Zheng, Anil Ahsan, Ming Cao, Lei Jiang, Wei-wei Hu, Jia-ying Wu, Zhong Chen and Xiang-nan Zhang, Xiang-nan Zhang
Cycloastragenol upregulates SIRT1 expression, attenuates apoptosis and suppresses neuroinflammation after brain ischemia   Pages (1025–1032)
Man Li, Shi-chun Li, Bao-kai Dou, Ying-xiang Zou, Hao-zhen Han, Dong-xiang Liu, Zun-ji Ke, Zhi-fei Wang
FSHR ablation induces depression-like behaviors   Pages (1033–1040)
Wen-kai Bi, Shan-shan Shao, Zhi-wei Li, Yong-wei Ruan, Si-si Luan, Zhen-hua Dong, Jing Wang, Shan-shan Wu, Tian Guo, Shi-zhan Ma, Ling Gao, Jia-jun Zhao, Zhao He
Nrf2 activation ameliorates mechanical allodynia in paclitaxel-induced neuropathic pain   Pages (1041–1048)
Ya-qun Zhou, Dai-qiang Liu, Shu-ping Chen, Nan Chen, Jia Sun, Xiao-mei Wang, Fei Cao, Yu-ke Tian, Da-wei Ye
Endothelin-1 enhances acid-sensing ion channel currents in rat primary sensory neurons   Pages (1049–1057)
Lei Wu, Ting-ting Liu, Ying Jin, Shuang Wei, Chun-yu Qiu, Wang-ping Hu
Exploring the protective effects of schizandrol A in acute myocardial ischemia mice by comprehensive metabolomics profiling integrated with molecular mechanism studies   Pages (1058–1072)
Qiong Lai, Guang-ying Yuan, Hao Wang, Ze-liang Liu, Jun-ping Kou, Bo-yang Yu, Fang Li
SGK1 mediates the hypotonic protective effect against H2O2-induced apoptosis of rat basilar artery smooth muscle cells by inhibiting the FOXO3a/Bim signaling pathway   Pages (1073–1084)
Bao-yi Chen, Cheng-cui Huang, Xiao-fei Lv, Hua-qing Zheng, Ya-juan Zhang, Lu Sun, Guan-lei Wang, Ming-ming Ma, Yong-yuan Guan
Aloe-emodin exerts cholesterol-lowering effects by inhibiting proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 in hyperlipidemic rats   Pages (1085–1092)
Zhen-li Su, Peng-zhou Hang, Juan Hu, Yu-yang Zheng, Han-qi Sun, Jing Guo, Ke-yu Liu, Zhi-min Du
Compound LM9, a novel MyD88 inhibitor, efficiently mitigates inflammatory responses and fibrosis in obesity-induced cardiomyopathy   Pages (1093–1101)
Xu-yong Zheng, Chu-chu Sun, Qian Liu, Xiao-yao Lu, Li-li Fu, Guang Liang, Xiu-hua Zhang, Gao-zhi Chen
Protein tyrosine phosphatase L1 represses endothelialmesenchymal transition by inhibiting IL-1β/NF-κB/Snail signaling   Pages (1102–1110)
Xiao-min Wei, Gulinuer Wumaier, Ning Zhu, Liang Dong, Cheng-wei Li, Jing-wen Xia, You-zhi Zhang, Peng Zhang, Xiu-juan Zhang, Yuan-yuan Zhang, Sheng-qing Li
Gut microbiota dysbiosis-induced activation of the intrarenal renin–angiotensin system is involved in kidney injuries in rat diabetic nephropathy   Pages (1111–1118)
Chen-chen Lu, Ze-bo Hu, Ru Wang, Ze-hui Hong, Jian Lu, Pei-pei Chen, Jia-xiu Zhang, Xue-qi Li, Ben-yin Yuan, Si-jia Huang, Xiong-zhong Ruan, Bi-cheng Liu, Kun-ling Ma
PEITC triggers multiple forms of cell death by GSH-iron-ROS regulation in K7M2 murine osteosarcoma cells   Pages (1119–1132)
Huan-huan Lv, Chen-xiao Zhen, Jun-yu Liu, Peng Shang

Review Article

N-myristoylation: from cell biology to translational medicine   Pages (1005–1015)
Meng Yuan, Zi-han Song, Mei-dan Ying, Hong Zhu, Qiao-jun He, Bo Yang and Ji Cao, Ji Cao