Vol 40, No 12 (December 2019): Acta Pharmacologica Sinica

Article

TLR4 deficiency has a protective effect in the MPTP/probenecid mouse model of Parkinson’s disease   Pages (1503-1512)
Qian-hang Shao, Ying Chen, Fang-fang Li, Shuo Wang, Xiao-ling Zhang, Yu-he Yuan, Nai-hong Chen
Cardioprotective mechanisms of salvianic acid A sodium in rats with myocardial infarction based on proteome and transcriptome analysis   Pages (1513-1522)
Dan Jia, Cheng-zhong Zhang, Yan Qiu, Xiao-fei Chen, Lin Jia, Alex F. Chen, Yi-feng Chai, Zhen-yu Zhu, Jin Huang, Chuan Zhang
RepSox, a small molecule inhibitor of the TGFβ receptor, induces brown adipogenesis and browning of white adipocytes   Pages (1523-1531)
Wan-zhi Tu, Yan-bin Fu, Xin Xie
Clcn3 deficiency ameliorates high-fat diet-induced obesity and adipose tissue macrophage inflammation in mice   Pages (1532-1543)
Ming-ming Ma, Chen-chen Jin, Xue-lian Huang, Lu Sun, Hui Zhou, Xue-jun Wen, Xiong-qing Huang, Jie-yi Du, Hong-shuo Sun, Zhu-xiao Ren, Jie Liu, Yong-yuan Guan, Xiao-miao Zhao, Guan-lei Wang
Podoplanin mediates the renoprotective effect of berberine on diabetic kidney disease in mice   Pages (1544-1554)
Jing Yu, Guan-nan Zong, Hao Wu, Ke-qin Zhang
Inactivation of TSC1 promotes epithelial-mesenchymal transition of renal tubular epithelial cells in mouse diabetic nephropathy   Pages (1555-1567)
Qian Lu, Yi-bing Chen, Hao Yang, Wen-wen Wang, Cheng-cheng Li, Lei Wang, Jin Wang, Lei Du, Xiao-xing Yin
Mebendazole elicits potent antimyeloma activity by inhibiting the USP5/c-Maf axis   Pages (1568-1577)
Xue-han Chen, Yu-jia Xu, Xiao-ge Wang, Peng Lin, Bi-yin Cao, Yuan-ying Zeng, Qi Wang, Zu-bin Zhang, Xin-liang Mao, Tie Zhang
3-Deoxy-2β,16-dihydroxynagilactone E, a natural compound from Podocarpus nagi, preferentially inhibits JAK2/STAT3 signaling by allosterically interacting with the regulatory domain of JAK2 and induces apoptosis of cancer cells   Pages (1578-1586)
Hui Shan, Sheng Yao, Yang Ye, Qiang Yu
AZD9291 inactivates the PRC2 complex to mediate tumor growth inhibition   Pages (1587-1595)
Kai-li Zhang, Qian-qian Shen, Yan-fen Fang, Yi-ming Sun, Jian Ding, Yi Chen
Preclinical PK/PD model for the combinatorial use of dexamethasone and sulpiride in the treatment of breast cancer   Pages (1596-1602)
Qing-yu Yao, Jian Li, Rong Chen, Ye Yao, Jun-sheng Xue, Wen-jun Chen, Wei Lu, Tian-yan Zhou
Population pharmacokinetics of cyclosporine in Chinese children receiving hematopoietic stem cell transplantation   Pages (1603-1610)
Tai-feng Li, Lei Hu, Xiao-lu Ma, Lin Huang, Xue-mei Liu, Xing-xian Luo, Wan-yu Feng, Chun-fu Wu
Quantitative efficacy of three antipsychotic drugs for schizophrenia based on a real-world study in China   Pages (1611-1620)
Lei Zhang, Yan-ge Li, Shen He, Yan Zhang, Yi-min Yu, Yan Li, Hui Wen, Ying Qiao, Yi-feng Shen, Hua-fang Li