Vol 39, No 12 (December 2018): Acta Pharmacologica Sinica

Article

mTORC2 facilitates endothelial cell senescence by suppressing Nrf2 expression via the Akt/GSK-3β/C/EBPα signaling pathway   Pages (1837–1846)
Han-wei Yang, Hui-ling Hong, Wen-wei Luo, Chun-mei Dai, Xin-yi Chen, Lu-ping Wang, Qian Li, Zi-qing Li, Pei-qing Liu, Zhuo-ming Li
Activation of natural killer T cells contributes to triptolide-induced liver injury in mice   Pages (1847–1854)
Xin-zhi Wang, Ru-feng Xue, Shen-ye Zhang, Ya-ting Zheng, Lu-yong Zhang, Zhen-zhou Jiang
Salvianolic acid A attenuates kidney injury and inflammation by inhibiting NF-κB and p38 MAPK signaling pathways in 5/6 nephrectomized rats   Pages (1855–1864)
Hong-feng Zhang, Yan-li Wang, Cheng Gao, Yan-ting Gu, Jian Huang, Jin-hui Wang, Jia-hong Wang, Zhou Zhang
18β-Glycyrrhetinic acid protects against alphanaphthylisothiocyanate- induced cholestasis through activation of the Sirt1/FXR signaling pathway   Pages (1865–1873)
Shou-yan Wu, Shi-chao Cui, Le Wang, Yi-ting Zhang, Xiao-xia Yan, Heng-lei Lu, Guo-zhen Xing, Jin Ren, Li-kun Gong
Aescin-induced reactive oxygen species play a pro-survival role in human cancer cells via ATM/AMPK/ULK1-mediated autophagy   Pages (1874–1884)
Bin Li, Guo-liang Wu, Wei Dai, Gang Wang, Hao-yuan Su, Xue-ping Shen, Rui Zhan, Jia-ming Xie, Zhong Wang, Zheng-hong Qin, Quan-gen Gao, Gen-hai Shen
Modified citrus pectin inhibited bladder tumor growth through downregulation of galectin-3   Pages (1885–1893)
Tian Fang, Dan-dan Liu, He-ming Ning, Dan Liu, Jing-ya Sun, Xiao-jing Huang, Yu Dong, Mei-yu Geng, Shi-feng Yun, Jun Yan, Rui-min Huang
MNK1 inhibitor CGP57380 overcomes mTOR inhibitor-induced activation of eIF4E: the mechanism of synergic killing of human T-ALL cells   Pages (1894–1901)
Xian-bo Huang, Chun-mei Yang, Qing-mei Han, Xiu-jin Ye, Wen Lei, Wen-bin Qian
Identification, structure modification, and characterization of potential small-molecule SGK3 inhibitors with novel scaffolds   Pages (1902–1912)
Grace Qun Gong, Ke Wang, Xin-Chuan Dai, Yan Zhou, Rajesh Basnet, Yi Chen, De-Hua Yang, Woo-Jeong Lee, Christina Maree Buchanan, Jack Urquhart Flanagan, Peter Robin Shepherd, Ying Chen, Ming-Wei Wang
Anti-influenza effect and action mechanisms of the chemical constituent gallocatechin-7-gallate from Pithecellobium clypearia Benth   Pages (1913–1922)
Chao Li, Lv-jie Xu, Wen-wen Lian, Xiao-cong Pang, Hao Jia, Ai-lin Liu, Guan-hua Du
Metabolism, pharmacokinetics, and hepatic disposition of xanthones and saponins on Zhimu treatments for exploratively interpreting the discrepancy between the herbal safety and timosaponin A3-induced hepatotoxicity   Pages (1923–1934)
Yang Xie, Xu Zhou, Hu Pe, Ming-cang Che, Zhao-lin Sun, Ya-ru Xue, Xiao-ting Tian, Cheng-gang Huang
Human pharmacokinetics of ginkgo terpene lactones and impact of carboxylation in blood on their platelet-activating factor antagonistic activity   Pages (1935–1946)
Xin-wei Liu, Jun-ling Yang, Wei Niu, Wei-wei Jia, Olajide E. Olaleye, Qi Wen, Xiao-na Duan, Yü-hong Huang, Feng-qing Wang, Fei-fei Du, Chen-chun Zhong, Yan-fen Li, Fang Xu, Qi Gao, Li Li, Chuan Li

Review Article

Drug addiction: a curable mental disorder?   Pages (1823–1829)
Jian-feng Liu, Jun-xu Li
Emerging roles of sphingosylphosphorylcholine in modulating cardiovascular functions and diseases   Pages (1830–1836)
Di Ge, Hong-wei Yue, Hong-hong Liu, Jing Zhao