Vol 39, No 9 (September 2018): Acta Pharmacologica Sinica

Article

Suppression of MIF-induced neuronal apoptosis may underlie the therapeutic effects of effective components of Fufang Danshen in the treatment of Alzheimer’s disease   Pages (1421–1438)
Cheng-jie LIANG, Jia-huang LI, Zhen ZHANG, Ju-yan ZHANG, Shu-qun LIU, Jie YANG
Cyanidin attenuates Aβ25-35-induced neuroinflammation by suppressing NF-κB activity downstream of TLR4/NOX4 in human neuroblastoma cells   Pages (1439–1452)
Sarinthorn THUMMAYOT, Chainarong TOCHARUS, Pichaya JUMNONGPRAKHON, Apichart SUKSAMRARN, Jiraporn TOCHARUS
Correlation of the predisposition of Chinese children to cerebral palsy with nucleotide variation in primiR- 124 that alters the non-canonical apoptosis pathway   Pages (1453–1462)
Hui LI, Xiu-li WANG, Yan-qiu WU, Xiu-mei LIU, Ai-min LI
Fluoxetine induces lipid metabolism abnormalities by acting on the liver in patients and mice with depression   Pages (1463–1472)
Shu-juan PAN, Yun-long TAN, Shang-wu YAO, Yu XIN, Xuan YANG, Jing LIU, Jing XIONG
Proteomics analysis reveals a potential new target protein for the lipid-lowering effect of Berberine8998   Pages (1473–1482)
Cheng-yin YU, Gang-yi LIU, Xiao-hui LIU, Yu-zhou GUI, Hai-ming LIU, Hong-chao ZHENG, Darek C GORECKI, Asmita V PATEL, Chen YU, Yi-ping WANG
A combination of astragaloside I, levistilide A and calycosin exerts anti-liver fibrosis effects in vitro and in vivo   Pages (1483–1492)
Tao GUO, Zu-long LIU, Qiang ZHAO, Zhi-min ZHAO, Cheng-hai LIU
Ursodeoxycholic acid protects interstitial Cajal-like cells in the gallbladder from undergoing apoptosis by inhibiting TNF-α expression   Pages (1493–1500)
Jiang-fan WAN, Shi-feng CHU, Xin ZHOU, Yue-ting LI, Wen-bin HE, Feng TAN, Piao LUO, Qi-di AI, Qi WANG, Nai-hong CHEN
Neotuberostemonine inhibits the differentiation of lung fibroblasts into myofibroblasts in mice by regulating HIF-1α signaling   Pages (1501–1512)
Xin-miao LV, Ming-dan LI, Si CHENG, Bao-lin LIU, Kang LIU, Chao-feng ZHANG, Xiang-hong XU, Mian ZHANG
SND p102 promotes extracellular matrix accumulation and cell proliferation in rat glomerular mesangial cells via the AT1R/ERK/Smad3 pathway   Pages (1513–1521)
Jin-lan XU, Xin-xin GAN, Jun NI, De-cui SHAO, Yang SHEN, Nai-jun MIAO, Dan XU, Li ZHOU, Wei ZHANG, Li-min LU
Novel in vitro dynamic metabolic system for predicting the human pharmacokinetics of tolbutamide   Pages (1522–1532)
Cai-fu XUE, Zhe ZHANG, Yan JIN, Bin ZHU, Jun-fen XING, Guo MA, Xiao-qiang XIANG, Wei-min CAI
Whole-body physiology-based pharmacokinetics of caspofungin for general patients, intensive care unit patients and hepatic insufficiency patients   Pages (1533–1543)
Qian-ting YANG, Ya-jing ZHAI, Lu CHEN, Tao ZHANG, Yan YAN, Ti MENG, Lei-chao LIU, Li-mei CHEN, Xue WANG, Ya-lin DONG
Identification of small molecule inhibitors targeting the SMARCA2 bromodomain from a high-throughput screening assay   Pages (1544–1552)
Tian LU, Jun-chi HU, Wen-chao LU, Jie HAN, Hong DING, Hao JIANG, Yuan-yuan ZHANG, Li-yan YUE, Shi-jie CHEN, Hua-liang JIANG, Kai-xian CHEN, Hui-fang CHAI, Cheng LUO

Review Article

MicroRNAs as biomarkers for human glioblastoma: progress and potential   Pages (1405–1413)
Shi-wei HUANG, Ni-da ALI, Lily ZHONG, Jian SHI
Functions and the related signaling pathways of the neurotrophic factor neuritin   Pages (1414–1420)
Jin-jing YAO, Qian-ru ZHAO, Jun-mei LU, Yan-ai MEI