Vol 39, No 1 (January 2018): Acta Pharmacologica Sinica

Review Article

Pathogenic roles of microvesicles in diabetic retinopathy Pages:1-11
Wei ZHANG, Song CHEN, Ming-Lin Liu

Article

YL-0919, a dual 5-HT1A partial agonist and SSRI, produces antidepressant- and anxiolytic-like effects in rats subjected to chronic unpredictable stress Pages:12-23
Yu-hua RAN, Xiao-xu HU, Yu-lu WANG, Nan ZHAO, Li-ming ZHANG, Hua-xia LIU, Yun-feng LI
Carnosine suppresses oxygen-glucose deprivation/ recovery-induced proliferation and migration of reactive astrocytes of rats in vitro Pages:24-34
Li OU-YANG, Yuan LIU, Bing-yu WANG, Pei CAO, Jing-jing ZHANG, Yu-yan HUANG, Yao SHEN, Jian-xin LYU
WNK1 is required for proliferation induced by hypotonic challenge in rat vascular smooth muscle cells Pages:35-47
Ya-juan ZHANG, Hua-qing ZHENG, Bao-yi CHEN, Lu SUN, Ming-ming MA, Guan-lei WANG, Yong-yuan GUAN
Activation of aldehyde dehydrogenase 2 slows down the progression of atherosclerosis via attenuation of ER stress and apoptosis in smooth muscle cells Pages:48-58
Mei-yan YANG, Ya-bin WANG, Bo HAN, Bo YANG, Yu-wei QIANG, Yan ZHANG, Zhao WANG, Xu HUANG, Jie LIU, Yundai CHEN, Jun REN, Feng CAO, Yong XU
Resveratrol alleviates diabetic cardiomyopathy in rats by improving mitochondrial function through PGC-1α deacetylation Pages:59-73
Wei-jin FANG, Chun-jiang WANG, Yang HE, Yu-lu ZHOU, Xiang-dong PENG, Shi-kun LIU
Osthole prevents acetaminophen-induced liver injury in mice Pages:74-84
Yun CAI, Wu SUN, Xin-xin ZHANG, Yan-die LIN, Hao CHEN, Hao LI
Protostemonine effectively attenuates lipopolysaccharide-induced acute lung injury in mice Pages:85-96
Ya-xian WU, Hui-qiong HE, Yun-juan NIE, Yun-he DING, Lei SUN, Feng QIAN
Kappa-opioid receptor agonist U50448H protects against renal ischemia-reperfusion injury in rats via activating the PI3K/Akt signaling pathway Pages:97-106
Li-jie LIU, Jian-jun YU, Xiao-lin XU
(5R)-5-hydroxytriptolide ameliorates anti-glomerular basement membrane glomerulonephritis in NZW mice by regulating Fcγ receptor signaling Pages:107-116
Qing QI, Heng LI, Ze-min LIN, Xiao-qian YANG, Feng-hua ZHU, Yu-ting LIU, Mei-juan SHAO, Lu-yao ZHANG, Yan-sheng XU, Yu-xi YAN, Lan-lan SUN, Shi-jun HE, Wei TANG, Jian-ping ZUO
A novel and quick PCR-based method to genotype mice with a leptin receptor mutation (db/db mice) Pages:117-123
Bao-yu PENG, Qiang WANG, Yan-hong LUO, Jian-feng HE, Tao TAN, Hua ZHU
MicroRNA-132 suppresses cell proliferation in human breast cancer by directly targeting FOXA1 Pages:124-131
Dan WANG, Jin REN, Hui REN, Jin-ling FU, Dan YU
IR-780-loaded polymeric micelles enhance the efficacy of photothermal therapy in treating breast cancer lymphatic metastasis in mice Pages:132-139
Bin HE, Hai-yan HU, Tao TAN, Hong WANG, Kao-xiang SUN, Ya-ping LI, Zhi-wen ZHANG
Integrated pharmacokinetic/viral dynamic model for daclatasvir/asunaprevir in treatment of patients with genotype 1 chronic hepatitis C Pages:140-153
He-chuan WANG, Yu-peng REN, Yue QIU, Jenny ZHENG, Gai-ling LI, Chuan-pu HU, Tian-yan ZHOU, Wei LU, Liang LI
Computational insights into the G-protein-biased activation and inactivation mechanisms of the μ opioid receptor Pages:154-164
Jian-xin CHENG, Tao CHENG, Wei-hua LI, Gui-xia LIU, Wei-liang ZHU, Yun TANG