Vol 38, No 11 (November 2017): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Age-related differences in interferon regulatory factor-4 and -5 signaling in ischemic brains of mice Pages:1425-1434
Shou-cai ZHAO, Chun WANG, Heng XU, Wen-qian WU, Zhao-hu CHU, Ling-song MA, Ying-dong ZHANG, Fudong LIU
Pharmacokinetic and metabolomic analyses of the neuroprotective effects of salvianolic acid A in a rat ischemic stroke model Pages:1435-1444
Si-qi FENG, Nan AA, Jian-liang GENG, Jing-qiu HUANG, Run-bin SUN, Chun GE, Zhi-jian YANG, Lian-sheng WANG, Ji-ye AA, Guang-ji WANG
Sesamin alleviates blood-brain barrier disruption in mice with experimental traumatic brain injury Pages:1445-1455
Ying-liang LIU, Zhi-ming XU, Guo-yuan YANG, Dian-xu YANG, Jun DING, Hao CHEN, Fang YUAN, Heng-li TIAN
Novel mutations of TCIRG1 cause a malignant and mild phenotype of autosomal recessive osteopetrosis (ARO) in four Chinese families Pages:1456-1465
Xiao-ya ZHANG, Jin-wei HE, Wen-zhen FU, Chun WANG, Zhen-lin ZHANG
The immunoglobulin D Fc receptor expressed on fibroblast-like synoviocytes from patients with rheumatoid arthritis contributes to the cell activation Pages:1466-1474
Yu-jing WU, Wen-sheng CHEN, Heng-shi CHEN, Xing DAI, Jin DONG, Ying WANG, Ling-ling ZHANG, Yan CHANG, Qiong HUANG, Xiao-yi JIA, Wei WEI
BCR-ABL1-positive microvesicles malignantly transform human bone marrow mesenchymal stem cells in vitro Pages:1475-1485
Fen-fen FU, Xiao-jian ZHU, Hong-xiang WANG, Li-ming ZHANG, Guo-lin YUAN, Zhi-chao CHEN, Qiu-bai LI
The novel resveratrol derivative 3,5-diethoxy-3′,4′- dihydroxy-trans-stilbene induces mitochondrial ROS-mediated ER stress and cell death in human hepatoma cells in vitro Pages:1486-1500
Jae-woo PARK, Woo-gyun CHOI, Phil-jun LEE, Su-wol CHUNG, Byung-sam KIM, Hun-taeg CHUNG, Sungchan CHO, Jong-heon KIM, Byoung-heon KANG, Hyoungsu KIM, Hong-pyo KIM, Sung-hoon BACK
Gefitinib inhibits M2-like polarization of tumorassociated macrophages in Lewis lung cancer by targeting the STAT6 signaling pathway Pages:1501-1511
Muhammad TARIQ, Jie-qiong ZHANG, Gui-kai LIANG, Qiao-jun HE, Ling DING, Bo YANG
Osimertinib (AZD9291) decreases programmed death ligand-1 in EGFR-mutated non-small cell lung cancer cells Pages:1512-1520
Xiao-Ming JIANG, Yu-Lian XU, Mu-Yang HUANG, Le-Le ZHANG, Min-Xia SU, Xiuping CHEN, Jin-Jian LU
Discovery of potent 2,4-difluoro-linker poly(ADPribose) polymerase 1 inhibitors with enhanced water solubility and in vivo anticancer efficacy Pages:1521-1532
Wen-hua CHEN, Shan-shan SONG, Ming-hui QI, Xia-juan HUAN, Ying-qing WANG, Hualiang JIANG, Jian DING, Guo-bin REN, Ze-hong MIAO, Jian LI
Evaluation of in vitro and in vivo activity of a multityrosine kinase inhibitor, AL3810, against human thyroid cancer Pages:1533-1542
Qin XIE, Hui CHEN, Jing AI, Ying-lei GAO, Mei-yu GENG, Jian DING, Yi CHEN
Shikonin induces glioma cell necroptosis in vitro by ROS overproduction and promoting RIP1/RIP3 necrosome formation Pages:1543-1553
Bin LU, Xu GONG, Zong-qi WANG, Ye DING, Chen WANG, Tian-fei LUO, Mei-hua PIAO, Fan-kai MENG, Guang-fan CHI, Yi-nan LUO, Peng-fei GE
Acute liver failure enhances oral plasma exposure of zidovudine in rats by downregulation of hepatic UGT2B7 and intestinal P-gp Pages:1554-1565
Fan WANG, Ming-xing MIAO, Bin-bin SUN, Zhong-jian WANG, Xian-ge TANG, Yang CHEN, Kai-jing ZHAO, Xiao-dong LIU, Li LIU
Population pharmacokinetics and Bayesian estimation of mycophenolic acid concentrations in Chinese adult renal transplant recipients Pages:1566-1579
Zi-cheng YU, Pei-jun ZHOU, Xiang-hui WANG, Bressolle FRANҪOISE, Da XU, Wei-xia ZHANG, Bing CHEN
Population pharmacokinetics of moxifloxacin and its concentration–QT interval relationship modeling in Chinese healthy volunteers Pages:1580-1588
Feng-yan XU, Ji-han HUANG, Ying-chun HE, Li-yu LIANG, Lu-jin LI, Juan YANG, Fang YIN, Ling XU, Qing-shan ZHENG, Kun WANG