Vol 38, No 8 (August 2017): Acta Pharmacologica Sinica

Review

Human T-cell lymphotropic virus type 1 and its oncogenesis   Pages (1093-1103)
Lan-lan ZHANG, Jing-yun WEI, Long WANG, Shi-le HUANG, Ji-long CHEN

Original Article

LX2343 alleviates cognitive impairments in AD model rats by inhibiting oxidative stress-induced neuronal apoptosis and tauopathy   Pages (1104–1119)
Xiao-dan GUO, Guang-long SUN, Ting-ting ZHOU, Yi-yang Wang, Xin XU, Xiao-fan SHI, Zhi-yuan ZHU, Vatcharin RUKACHAISIRIKUL, Li-hong HU, Xu SHEN
Osthole pretreatment alleviates TNBS-induced colitis in mice via both cAMP/PKA-dependent and independent pathways   Pages (1120–1128)
Wu SUN, Yun CAI, Xin-xin ZHANG, Hao CHEN, Yan-die LIN, Hao LI
Chrysin ameliorates podocyte injury and slit diaphragm protein loss via inhibition of the PERKeIF2α-ATF-CHOP pathway in diabetic mice   Pages (1129–1140)
Min-Kyung KANG, Sin-Hye PARK, Yun-Ho KIM, Eun-Jung LEE, Lucia Dwi ANTIKA, Dong Yeon KIM, Yean-Jung CHOI, Young-Hee KANG
A new method to evaluate the dose-effect relationship of a TCM formula Gegen Qinlian Decoction: “Focus” mode of integrated biomarkers   Pages (1141–1149)
Zhi-qiang HUANG, Xue-mei FAN, Yi-ming WANG, Qiong-lin LIANG, Xiao-lin TONG, Yu BAI, Ying-meng LI, Guo-an LUO, Chao CHEN
Plumbagin suppresses chronic periodontitis in rats via down-regulation of TNF-α, IL-1β and IL-6 expression   Pages (1150–1160)
Xin-yi ZHENG, Chuan-yuan MAO, Han QIAO, Xi ZHANG, Li YU, Ting-yu WANG, Er-yi LU
miR-511 promotes the proliferation of human hepatoma cells by targeting the 3’UTR of B cell translocation gene 1 (BTG1) mRNA   Pages (1161–1170)
Shu-qin ZHANG, Zhe YANG, Xiao-li CAI, Man ZHAO, Ming-ming SUN, Jiong LI, Guo-xing FENG, Jin-yan FENG, Li-hong YE, Jun-qi NIU, Xiao-dong ZHANG
JNK/AP-1 activation contributes to tetrandrine resistance in T-cell acute lymphoblastic leukaemia   Pages (1171–1183)
Jun-Ting LIOU, Chin-Sheng LIN, Yu-Cheng LIAO, Ling-Jun HO, Shih-Ping YANG, Jenn-Haung LAI
The regioselective glucuronidation of morphine by dimerized human UGT2B7, 1A1, 1A9 and their allelic variants   Pages (1184–1194)
Zi-zhao YANG, Li LI, Lu WANG, Ling-min YUAN, Ming-cheng XU, Jing-kai GU, Hui-di JIANG, Lu-shan YU, Su ZENG
Population pharmacokinetic analysis of tacrolimus in Chinese myasthenia gravis patients   Pages (1195–1204)
Yu-si CHEN, Zi-qi LIU, Rong CHEN, Lei WANG, Ling HUANG, Xiao ZHU, Tian-yan ZHOU, Wei LU, Ping MA