Vol 38, No 7 (July 2017): Acta Pharmacologica Sinica

Review

Structure of the PRC2 complex and application to drug discovery   Pages (963–976)
Yi SHI, Xiao-xi WANG, You-wen ZHUANG, Yi JIANG, Karsten MELCHER, H Eric XU

Original Article

The opioid receptor triple agonist DPI-125 produces analgesia with less respiratory depression and reduced abuse liability   Pages (977–989)
Shou-pu YI, Qing-hong KONG, Yu-lei LI, Chen-ling PAN, Jie YU, Ben-qiang CUI, Ying-fei WANG, Guan-lin WANG, Pei-lan ZHOU, Li-li WANG, Ze-hui GONG, Rui-bin SU, Yue-hai SHEN, Gang YU, Kwen-jen CHANG
Autophagy inhibitor 3-methyladenine alleviates overload-exercise-induced cardiac injury in rats   Pages (990–997)
Hua LIU, Hui LEI, Yue SHI, Jin-ju WANG, Ning CHEN, Zhang-hua LI, Yan-fang CHEN, Qi-fa YE, Yi YANG
Astragaloside IV attenuates free fatty acid-induced ER stress and lipid accumulation in hepatocytes via AMPK activation   Pages (998–1008)
Bing ZHOU, Dan-li ZHOU, Xiao-hong WEI, Rong-yu ZHONG, Jie XU, Liao SUN
LY333531, a PKCβ inhibitor, attenuates glomerular endothelial cell apoptosis in the early stage of mouse diabetic nephropathy via down-regulating swiprosin-1   Pages (1009–1023)
Zhi-bin WANG, Su ZHANG, Ya LI, Rong-mei WANG, Ling-chang TONG, Yue WANG, Wei-ye LIU, Ding-feng SU, Ye TU, Li-chao ZHANG, Ling LI
W2476 ameliorates β-cell dysfunction and exerts therapeutic effects in mouse models of diabetes via modulation of the thioredoxin-interacting protein signaling pathway   Pages (1024–1037)
Ting LI, Guang-yao LIN, Li ZHONG, Yan ZHOU, Jia WANG, Yue ZHU, Yang FENG, Xiao-qing CAI, Qing LIU, Olivier NOSJEAN, Jean A BOUTIN, Pierre RENARD, De-hua YANG, Ming-wei WANG
Combining 53BP1 with BRCA1 as a biomarker to predict the sensitivity of poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitors   Pages (1038–1047)
Zhong-min YANG, Xue-mei LIAO, Yi CHEN, Yan-yan SHEN, Xin-ying YANG, Yi SU, Yi-ming SUN, Ying-lei GAO, Jian DING, Ao ZHANG, Jin-xue HE, Ze-hong MIAO
Diallyl trisulfide suppresses tumor growth through the attenuation of Nrf2/Akt and activation of p38/ JNK and potentiates cisplatin efficacy in gastric cancer treatment   Pages (1048–1058)
Xiao-yan JIANG, Xiao-song ZHU, Hong-ya XU, Zhong-xi ZHAO, Si-ying LI, Shan-zhong LI, Jian-hua CAI, Ji-min CAO
Docking-based structural splicing and reassembly strategy to develop novel deazapurine derivatives as potent B-RafV600E inhibitors   Pages (1059–1068)
Gui-min WANG, Xiang WANG, Jian-ming ZHU, Bin-bin GUO, Zhuo YANG, Zhi-jian XU, Bo LI, He-yao WANG, Ling-hua MENG, Wei-liang ZHU, Jian DING

Abstracts

Section 1: Neuropharmacology   Pages (1069-1073)
Acta Pharmacol Sin
Section 2: Cardiovascular Pharmacology   Pages (1074-1077)
Acta Pharmacol Sin
Section 3: Anti-tumor pharmacology   Pages (1078-1081)
Acta Pharmacol Sin
Section 4: Immunopharmacology   Pages (1082-1084)
Acta Pharmacol Sin
Section 5: Pulmonary, Renal, Endocrine Pharmacology   Pages (1085-1086)
Acta Pharmacol Sin
Section 6: Pharmaceutics, Pharmacokinetics, Drug Discovery   Pages (1087-1090)
Acta Pharmacol Sin

Author Index

Author Index   Pages (1091-1092)
Acta Pharmacol Sin