Vol 37, No 2 (February 2016): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

A selective D3 receptor antagonist YQA14 attenuates methamphetamine-induced behavioral sensitization and conditioned place preference in mice   Pages (157–165)
Li SUN, Rui SONG, Ying CHEN, Ri-fang YANG, Ning WU, Rui-bin SU, Jin LI
Timosaponin derivative YY-23 acts as a noncompetitive NMDA receptor antagonist and exerts a rapid antidepressant-like effect in mice   Pages (166–176)
Qi ZHANG, Fei GUO, Zhi-wen FU, Bing ZHANG, Cheng-gang HUANG, Yang LI
Ginkgolide B protects human umbilical vein endothelial cells against xenobiotic injuries via PXR activation   Pages (177–186)
Tao ZHOU, Wen-ting YOU, Zeng-chun MA, Qian-de LIANG, Hong-ling TAN, Cheng-rong XIAO, Xiang-lin TANG, Bo-li ZHANG, Yu-guang WANG, Yue GAO
Adiponectin downregulation is associated with volume overload-induced myocyte dysfunction in rats   Pages (187–195)
Li-li WANG, Dori MILLER, Desiree WANDERS, Gayani NANAYAKKARA, Rajesh AMIN, Robert JUDD, Edward E MORRISON, Ju-ming ZHONG
Leucine supplementation via drinking water reduces atherosclerotic lesions in apoE null mice   Pages (196–203)
Yang ZHAO, Xiao-yan DAI, Zhou ZHOU, Ge-xin ZHAO, Xian WANG, Ming-jiang XU
Cultured Mycelium Cordyceps sinensis alleviates CCl4-induced liver inflammation and fibrosis in mice by activating hepatic natural killer cells   Pages (204–216)
Yuan PENG, Kai HUANG, Li SHEN, Yan-yan TAO, Cheng-hai LIU
Insulin deficiency induces rat renal mesangial cell dysfunction via activation of IGF-1/IGF-1R pathway   Pages (217–227)
Ya-li KONG, Yang SHEN, Jun NI, De-cui SHAO, Nai-jun MIAO, Jin-lan XU, Li ZHOU, Hong XUE, Wei ZHANG, Xiao-xia WANG, Li-min LU
Histone deacetylase inhibitors attenuate P-aIgA1- induced cell proliferation and extracellular matrix synthesis in human renal mesangial cells in vitro   Pages (228–234)
Qin DAI, Jian LIU, Yun-lei DU, Xu HAO, Ji YING, Yun TAN, Li-qun HE, Wei-ming WANG, Nan CHEN
Emodin ameliorates cisplatin-induced apoptosis of rat renal tubular cells in vitro by activating autophagy   Pages (235–245)
Hong LIU, Liu-bao GU, Yue TU, Hao HU, Yan-ru HUANG, Wei SUN
Argirein alleviates stress-induced and diabetic hypogonadism in rats via normalizing testis endothelin receptor A and connexin 43   Pages (246–254)
Ming XU, Chen HU, Hussein-hamed KHAN, Fang-hong SHI, Xiao-dong CONG, Qing LI, Yin DAI, De-zai DAI
Aconine inhibits RANKL-induced osteoclast differentiation in RAW264.7 cells by suppressing NF-κB and NFATc1 activation and DC-STAMP expression   Pages (255–263)
Xiang-zhou ZENG, Long-gang HE, Song WANG, Keng WANG, Yue-yang ZHANG, Lei TAO, Xiao-juan LI, Shu-wen LIU
Physcion inhibits the metastatic potential of human colorectal cancer SW620 cells in vitro by suppressing the transcription factor SOX2   Pages (264–275)
Yan-tao HAN, Xue-hong CHEN, Hui GAO, Jun-li YE, Chun-bo WANG
Evaluating a physiologically based pharmacokinetic model for predicting the pharmacokinetics of midazolam in Chinese after oral administration   Pages (276–284)
Hong-yun WANG, Xia CHEN, Ji JIANG, Jun SHI, Pei HU