Vol 37, No 6 (June 2016): Acta Pharmacologica Sinica

Review

Advances in development of fluorescent probes for detecting amyloid-β aggregates   Pages (719–730)
Ming-ming Xu, Wen-ming Ren, Xi-can Tang, You-hong Hu, Hai-yan Zhang

Original Article

20C, a bibenzyl compound isolated from Gastrodia elata, protects PC12 cells against rotenone-induced apoptosis via activation of the Nrf2/ARE/HO-1 signaling pathway   Pages (731–740)
Ju-yang Huang, Yu-he Yuan, Jia-qing Yan, Ya-nan Wang, Shi-feng Chu, Cheng-gen Zhu, Qing-lan Guo, Jian-gong Shi, Nai-hong Chen
A novel GSK-3β inhibitor YQ138 prevents neuronal injury induced by glutamate and brain ischemia through activation of the Nrf2 signaling pathway   Pages (741–752)
Tao Pang, Yun-jie Wang, Yuan-xue Gao, Yuan Xu, Qiu Li, Yu-bo Zhou, Lei Xu, Zhang-jian Huang, Hong Liao, Lu-yong Zhang, Jian-rong Gao, Qing Ye, Jia Li
Minocycline attenuates bone cancer pain in rats by inhibiting NF-κB in spinal astrocytes   Pages (753–762)
Zhen-peng Song, Bing-rui Xiong, Xue-hai Guan, Fei Cao, Anne Manyande, Ya-qun Zhou, Hua Zheng, Yu-ke Tian
Methylophiopogonanone A suppresses ischemia/reperfusion-induced myocardial apoptosis in mice via activating PI3K/Akt/eNOS signaling pathway   Pages (763–771)
Fei He, Bang-long Xu, Cai Chen, Hong-jing Jia, Ji-xiong Wu, Xiao-chen Wang, Jian-long Sheng, Li Huang, Jing Cheng
Salvianolic acid A attenuates vascular remodeling in a pulmonary arterial hypertension rat model   Pages (772–782)
Yu-cai Chen, Tian-yi Yuan, Hui-fang Zhang, Dan-shu Wang, Yu Yan, Zi-ran Niu, Yi-huang Lin, Lian-hua Fang, Guan-hua Du
Chinese medicine CGA formula ameliorates DMN-induced liver fibrosis in rats via inhibiting MMP2/9, TIMP1/2 and the TGF-β/Smad signaling pathways   Pages (783–793)
Xue-mei Li, Jing-hua Peng, Zhao-lin Sun, Hua-jie Tian, Xiao-hua Duan, Lin Liu, Xin Ma, Qin Feng, Ping Liu, Yi-yang Hu
Paeoniflorin suppresses TGF-β mediated epithelial-mesenchymal transition in pulmonary fibrosis through a Smad-dependent pathway   Pages (794–804)
Yu Ji, Yan-nong Dou, Qian-wen Zhao, Ji-zhou Zhang, Yan Yang, Ting Wang, Yu-feng Xia, Yue Dai, Zhi-feng Wei
Protrusion-localized STAT3 mRNA promotes metastasis of highly metastatic hepatocellular carcinoma cells in vitro   Pages (805–813)
Yan-hong Liu, Jia-lu Jin, Yu-zhe Wang, Ying Tan, Ying-ying Zhou, Ting Peng, Feng Li, Wan-dong Liang, Pascal Chartrand, Yu-yang Jiang, Zhi-fa Shen
Jungermannenone A and B induce ROS- and cell cycle-dependent apoptosis in prostate cancer cells in vitro   Pages (814–824)
Yan-xia Guo, Zhao-min Lin, Mei-juan Wang, Yi-wen Dong, Huan-min Niu, Charles YF Young, Hong-xiang Lou, Hui-qing Yuan
Pharmacokinetic-pharmacodynamic modeling of the antitumor effect of TM208 and EGFR-TKI resistance in human breast cancer xenograft mice   Pages (825–833)
Xi-wei Ji, Shuang-min Ji, Run-tao Li, Ke-hua Wu, Xiao Zhu, Wei Lu, Tian-yan Zhou
Ergosterol-loaded poly(lactide-co-glycolide) nanoparticles with enhanced in vitro antitumor activity and oral bioavailability   Pages (834–844)
Hui-yun Zhang, Caleb Kesse Firempong, Yuan-wen Wang, Wen-qian Xu, Miao-miao Wang, Xia Cao, Yuan Zhu, Shan-shan Tong, Jiang-nan Yu, Xi-ming Xu
Dexamethasone suppresses the growth of human non-small cell lung cancer via inducing estrogen sulfotransferase and inactivating estrogen   Pages (845–856)
Li-jie Wang, Jian Li, Fang-ran Hao, Yin Yuan, Jing-yun Li, Wei Lu, Tian-yan Zhou
Generation and characterization of a human nanobody against VEGFR-2   Pages (857–864)
Lin Ma, Kai Gu, Cheng-hai Zhang, Xue-tao Chen, Yi Jiang, Karsten Melcher, Juan Zhang, Min Wang, H Eric Xu