Vol 37, No 8 (August 2016): Acta Pharmacologica Sinica

Review

Anticancer strategies based on the metabolic profile of tumor cells: therapeutic targeting of the Warburg effect   Pages (1013-1019)
Xi-sha Chen, Lan-ya Li, Yi-di Guan, Jin-ming Yang, Yan Cheng

Original Articles

Competitive antagonists facilitate the recovery from desensitization of α1β2γ2 GABAA receptors expressed in Xenopus oocytes   Pages (1020-1030)
Xiao-jun Xu, Diane Roberts, Guo-nian Zhu, Yong-chang Chang
Probucol inhibits LPS-induced microglia activation and ameliorates brain ischemic injury in normal and hyperlipidemic mice   Pages (1031-1044)
Yeon Suk Jung, Jung Hwa Park, Hyunha Kim, So Young Kim, Ji Young Hwang, Ki Whan Hong, Sun Sik Bae, Byung Tae Choi, Sae-Won Lee, Hwa Kyoung Shin
Polygalasaponin XXXII, a triterpenoid saponin from Polygalae Radix, attenuates scopolamine-induced cognitive impairments in mice   Pages (1045-1053)
Heng Zhou, Wei Xue, Shi-feng Chu, Zhen-zhen Wang, Chuang-jun Li, Yi-na Jiang, Lin-ming Luo, Piao Luo, Gang Li, Dong-ming Zhang, Nai-hong Chen
Activation of neuronal Kv7/KCNQ/M-channels by the opener QO58-lysine and its anti-nociceptive effects on inflammatory pain in rodents   Pages (1054-1062)
Bo-chuan Teng, Yan Song, Fan Zhang, Tian-yang Ma, Jin-long Qi, Hai-lin Zhang, Gang Li, KeWei Wang
Metformin exerts glucose-lowering action in high-fat fed mice via attenuating endotoxemia and enhancing insulin signaling   Pages (1063-1075)
Zi-yu Zhou, Li-wei Ren, Ping Zhan, Han-yan Yang, Dan-dan Chai, Zhi-wen Yu
BMP7 gene polymorphisms are not associated with bone mineral density or osteoporotic fractures in postmenopausal Chinese women   Pages (1076-1082)
Li-hong Gao, Shan-shan Li, Chong Shao, Wen-zhen Fu, Yu-juan Liu, Jin-wei He, Zhen-lin Zhang
Trimer procyanidin oligomers contribute to the protective effects of cinnamon extracts on pancreatic β-cells in vitro   Pages (1083-1090)
Peng Sun, Ting Wang, Lu Chen, Bang-wei Yu, Qi Jia, Kai-xian Chen, Hui-min Fan, Yi-ming Li, He-yao Wang
Hesperidin alleviates rat postoperative ileus through anti-inflammation and stimulation of Ca2+-dependent myosin phosphorylation   Pages (1091-1100)
Yong-jian Xiong, Hong-wei Chu, Yuan Lin, Fang Han, Ya-chan Li, Ai-guo Wang, Fu-jin Wang, Da-peng Chen, Jing-yu Wang
BAFF upregulates CD28/B7 and CD40/CD154 expression and promotes mouse T and B cell interaction in vitro via BAFF receptor   Pages (1101-1109)
Feng Zhang, Shan-shan Song, Jin-ling Shu, Ying Li, Yu-jing Wu, Qing-tong Wang, Jing-yu Chen, Yan Chang, Hua-xun Wu, Ling-ling Zhang, Wei Wei
Nuclear-targeting TAT-PEG-Asp8-doxorubicin polymeric nanoassembly to overcome drug-resistant colon cancer   Pages (1110-1120) Open
Zhen-zhen Pan, Hui-yuan Wang, Meng Zhang, Ting-ting Lin, Wen-yuan Zhang, Peng-fei Zhao, Yi-si Tang, Yong Xiong, Yuan-er Zeng, Yong-zhuo Huang
Dendritic cells serve as a “Trojan horse” for oncolytic adenovirus delivery in the treatment of mouse prostate cancer   Pages (1121-1128)
Zhao-lun Li, Xuan Liang, He-cheng Li, Zi-ming Wang, Tie Chong
Unconjugated bilirubin elevation impairs the function and expression of breast cancer resistance protein (BCRP) at the blood-brain barrier in bile duct-ligated rats   Pages (1129-1140)
Ping Xu, Zhao-li Ling, Ji Zhang, Ying Li, Nan Shu, Ze-yu Zhong, Yang Chen, Xin-yu Di, Zhong-jian Wang, Li Liu, Xiao-dong Liu